EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА В УКРАЇНІ
В. М. Мухін

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.101

УДК: 353(075.8):639.2

В. М. Мухін

ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЕФЕКТИВНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮБИТЕЛЬСЬКОГО РИБАЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті розглянуті механізми розвитку любительського рибальства в Україні як потужного різновиду природокористування і важливого соціоекономічного чинника. Досліджено нормативно-правову базу, що регулює питання розвитку любительського рибальства в Україні. З’ясовано, що любительське рибальство має значний потенціал позитивного впливу на економічний розвиток країни, але потребує додаткової уваги з боку держави.
Відзначено, що незважаючи на стрімкий розвиток любительського рибальства в Україні, наукові дослідження його (у тому числі й для цілей державного регулювання) майже не здійснюються. Визначено, що найважливішими завданнями на фоні відсутності в Україні окремого Закону про любительське рибальство є створення адекватної нормативно-правової бази, напрацювання організаційно-правових шляхів ефективного управління любительським рибальством у регіонах країни, розробка і впровадження відомчих та законотворчих ініціатив для розвитку громадянського суспільства, визначення системи розподілу прав користування рибними ресурсами; впровадження ефективного моніторингу, контролю та надзору; децентралізація процесу прийняття рішень і спільного управління (за участі суб’єктів рибальства та місцевого населення).

Ключові слова: любительське рибальство; природокористування; державне регулювання; Україна.

Література

1. Кузьменко Ю. Г. Сучасний стан та деякі аспекти регулювання аматорського рибальства як істотного чинника антропогенного впливу на іхтіофауну внутрішніх водойм України / Ю.Г. Кузьменко, Т. В. Спесивий // Рибогосподарська наука України. – 2008. – 3. – С. 23–29.
2. Новіцький Р. О. Рекреаційне рибальство в Україні: масштаби, обсяги, розвиток / Р. О. Новіцький // Екологія та природокористування: збірник наукових праць. – Т. 19, 2015. – С. 148–156.
3. Новицкий Р. А. Научные исследования и любительское рыболовство в Приднепровье / Р. А. Новицкий, О. А. Христов, Д. Л. Бондарев // Рыбное хозяйство Украины. – 1999. Вып. 4 (7). – С. 58–60.
4. Новицкий Р. А. Социальные аспекты изучения любительского и спортивного рыболовства в научных целях / Р. А. Новицкий, В. С. Недзвецкий, Ю. В. Фурман // Ученые записки РГСУ, 2011. № 6 (94). – С. 23–25.
5. Новицкий Р. Рекреационное рыболовство в Украине / Р. Новицкий // Рыбацкий вестник. 3 (126), 2016. – С. 8–10.
6. Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів. [Електронний ресурс]. Закон України: Відомості Верховної Ради України. 2012. № 17. ст. 155. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/3677-17

Volodymyr Mykhin

THE REASONING OF THE NECESSITY OF EFFECTIVE STATE REGULATION OF AMATEUR FISHING IN UKRAINE

Summary

The article considers mechanisms of development of amateur fishing in Ukraine as a powerful type of nature management and an important socioeconomical factor.
It is noted that amateur fishers account for about 22% of the country population. Amateurs caught from the reservoirs 866-2800 tons of fish annually and compete seriously with industrial fishing. At the same time, only 8% of the fishers of Ukraine are organized (members of clubs and public organizations).
It was found that amateur fishing has a significant potential for positive influence on the country's economic development, but requires additional attention from the state.
It is noted that despite the development of amateur fisheries in Ukraine, scientific researches are almost not carried out (including for the purposes of state regulation).
The regulatory-legal framework, which regulating the development of amateur fishing in Ukraine is explored.
The current legislative framework for the use of natural resources and amateur fishery is obsolete and does not adequate for the current Ukrainian legislation. In 2003-2011, attempts were made to improve state management in the field of water bioresources protection, control over their use, and regulate amateur fishing, but they were unsuccessful. To date, a new Procedure for the implementation of amateur fishery has been prepared, which is to be put into effect by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine. On its basis new Rules of amateur fishing can be developed.
Because there is no separate law on amateur fishing in Ukraine, the most important tasks are: creation of a legal base; working out of organizational and legal ways of effective amateur fishing management in the regions of the country; development and implementation of departmental and lawmaking initiatives for the progress of society; definition of the system of rights distribution to use fish resources; implementation of effective monitoring, control and supervision; decentralization of joined management and decision-making processes (with the participation of fishers and the local population).
National policy on amateur fisheries should be based on the principles of conservation of aquatic organisms, their biological diversity and the environment, and effective management of fisheries; provision of food security of the state; scientifically grounded rational use of hydrobionts; increasing biodiversity of reservoirs by hydrobionts recovery , developing aquaculture and recreational fishery; participation of local self-government and the public in shaping state policy.

Keywords: amateur fishery; natural resource management; state regulation; Ukraine.

References

1. Kuzmenko, Yu. H. and Spesyvyi, T. V. (2008), "Current state and some aspects of regulation of amateur fishing as a significant factor of anthropogenic influence on the ichthyofauna of internal reservoirs of Ukraine", Rybohospodarska nauka Ukrainy, vol. 3, pp. 23–29.
2. Novitskyi, R. O. (2015),"Recreation in Ukraine: Scale, Commit, Development", Ekolohiia ta pryrodokorystuvannia: zbirnyk naukovykh prats, vol. 19, pp. 148–156.
3. Novickij, R. A. and Bondarev, D. L. (1999), "Research and recreational fishing in the Dnieper", Rybnoe hozjajstvo Ukrainy, vol. 4 (7), pp. 58–60.
4. Novickij, R. A. Nedzveckij, V. S. and Furman, Ju. V. (2011), "Social aspects of the study of amateur and sport fishing for scientific purposes", Uchenye zapiski RGSU, vol. 6 (94), pp. 23–25.
5. Novickij, R. (2016), "Recreational fishing in Ukraine", Rybackij vestnik, vol. 3 (126), pp. 8–10.
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2012), The Law of Ukraine "About the Ribne of the state gift, promise of confession and protection of water resources", available at: http://zakon.rada.gov.ua/go/3677-17

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 1653

Відомості про авторів

В. М. Мухін

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Volodymyr Mykhin

Post-graduate student of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

Як цитувати статтю

Мухін В. М. Обгрунтування необхідності ефективного державного регулювання любительського рибальства в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1408 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.101

Mykhin, Volodymyr (2019), “The reasoning of the necessity of effective state regulation of amateur fishing in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1408 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.