EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСАД ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
Т. П. Мельничук

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.100

УДК: 35.351/354

Т. П. Мельничук

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПОСАД ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ: ЗАРУБІЖНА ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА

Анотація

У статті визначені основні засади класифікації посад публічних службовців, зважаючи на зарубіжну та вітчизняну практику. Проаналізовано термін «посада» та запропоновано авторське визначення. Акцентовано, що чинне законодавство України закріпило поняття «посада державної служби», яке необхідно відмежовувати з поняттям «державна посада». Ці поняття не слід ототожнювати, оскільки не кожна посада у державному органі може бути посадою професійної публічної служби. Відзначено, що у літературі виділяють кілька класифікацій посад. Проаналізовано положення про посади публічної служби у певних європейських країнах та зроблено висновок, що у багатьох країнах передбачено окремі специфічні посади, які керуються особливими статутними правилами. Підтримано необхідність подальшої розробки проблем посад та специфіки цивільної та мілітаризованої публічної служби. Відзначено, що одна з найбільш розповсюджених класифікацій – у залежності від характеру повноважень, що визначають роль і ступінь участі у здійсненні державно-владних функцій – керівники, спеціалісти, технічні виконавці. На основі класифікації державних органів можна виділити такі види державних посад як політичні, адміністративні, патронатні. На погляд автора, зважаючи на важливість для визначення у терміні «посада професійної публічної служби» наявність практичного виконання функцій держави або функцій місцевого самоврядування, запропоновано класифікувати посади публічних службовців за їх структурно-функціональними повноваженнями на публічні політичні посади, публічні спеціалізовані посади, публічні посади службовців судової влади та прокуратури, публічні посади службовців мілітаризованої державної служби, публічні посади службовців органів місцевого самоврядування, публічні посади державних службовців цивільної державної служби. До публічних посад державних службовців слід віднести посади, передбачені у ч. 2 ст. 3 Закону України «Про державну службу», а також деякі з тих, на які сьогодні цей Закон не поширюється, зокрема, членів центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом та службовців Національного банку України.

Ключові слова: класифікація; посада; орган публічної влади; публічні службовці; публічна політична посада; публічна спеціалізована посада.

Література

1. Александров В. М. Військова служба як особливий вид державної служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / В. М. Александров ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 20 с.
2. Балух Д. В. Державна посада як об’єкт державного управління / Д. В. Балух // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць / [ред. кол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін та ін.] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юридична література, 2011. – Вип. 57. – С. 92-97.
3. Бахрах Д. Н. Административное право России : [учеб.] / Д. Н. Бахрах. – М. : НОРМА, 2002. – 444 с.
4. Боссарт Д. Державна служба у країнах-кандидатах до вступу до ЄС : нові тенденції та вплив інтеграційного процесу / Д. Боссарт, К. Деммке ; [пер. з англ. О. М. Шаленко]. – К. : Міленіум, 2004. – 128 с.
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [укладачі : В. Т. Бусел, М. Д. Василега-Дерибас, О. В. Дмитрієв та ін. ; кер. проекту та голов. ред. В. Т. Бусел]. – К., Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
6. Гнидюк Н. А. Вища державна служба : поняття та правовий статус [Електронний ресурс] / Н. А. Гнидюк // Державне будівництво. – 2011. – № 2. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_34.
7. Гончарук С. Т. Професійна підготовка державних службовців – важливий елемент проходження державної служби / С. Т. Гончарук // Юридичний вісник. – 2017. – № 1 (42). – С. 57-63.
8. Даль В. А. Толковый словарь живого великорусского языка : В 4-х тт. / В. А. Даль. – М. : Издание иностранных и национальных словарей, 1955. – Т. 3. – 555 с.
9. Дубенко С. Д. Державна служба і державні службовці в Україні : [навч.-метод. посіб.] / С. Д. Дубенко ; за заг. ред. Н. Р. Нижник. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 1999. – 244 с.
10. Задоя І. І. Класифікації державних посад / І. І. Задоя // Правова держава. – Одеса, 2012. – № 14. – С. 242-248.
11. Ківалов С. В. Адміністративне право України : [навч.-метод. посіб.] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – [3-є вид., перероб. і доп.]. – Одеса : Юридична література, 2006. – 488 с.
12. Ківалов С. В. Державна служба в Україні : [підруч.] / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла. – Одеса : Юридична література, 2003. – 368 с.
13. Концепція адміністративної реформи в Україні : Проект, розроблений Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи від 17 вересня 2004 р. : [Електронний ресурс] / Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=8922225.
14. Лаврик Г. В. Класифікація посад державної служби в Україні та країнах Західної Європи / Г. В. Лаврик // Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду удосконалення діяльності органів влади : Матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (м. Полтава, 22 листопада 2011 р.) / [ред. колегія : В. О. Онищенко, М. І. Лахижа, В. М. Мартиненко]. – Полтава : ПолтНТУ, 2011. – С. 124-126.
15. Лазор О. Д. Державна служба в Україні : [навч. посіб.] / О. Д. Лазор, О. Я. Лазор. – К. : Дакор, КНТ, 2006. – 472 с.
16. Малиновський В. Я. Державна служба : теорія і практика : [навч. посіб.] / В. Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2003. – 160 с.
17. Мартинюк Р. С. Політологія / Р. С. Мартинюк. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2002. – 177 с.
18. Пархоменко-Куцевіл О. І. Теоретико-методологічні засади формування, розвитку та модернізації системи державних посад : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / О. І. Пархоменко-Куцевіл ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Х., 2012. – 36 с.
19. Пономаренко Г. О. Адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 12.00.07 / Г. О. Пономаренко ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 39 с.
20. Про державну службу : Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
21. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490. (Закон втратив чинність на підставі Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 розділу XІ Закону № 889-VІІІ).
22. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 7 червня 2001 року № 2493-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 33. – Ст. 175.
23. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 року № 3166-VІ // Офіційний вісник України. – 2011. – № 27. – Ст. 1123.
24. Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : В 3-х тт. / Ю. Н. Старилов. – НОРМА-ИНФРА•М, 2002. – Т. 1. – 728 с.
25. Стародубцев А. А. Посада як основа службової кар’єри [Електронний ресурс] / А. А. Стародубцев // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ / [редкол. : О. М. Бандурка (відп. ред.), О. М. Головко (заст. відп. ред.), П. О. Білоус (відп. секретар) та ін.]. – 2010. – № 4 (51). – Ч. 2. – Режим доступу : http ://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2010_51_2/51-2/32.pdf.
26. Тодощак О. В. Служба в митних органах України (адміністративно-правовий і соціально-правовий аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. В. Тодощак ; Одеська нац. юрид. академія. – Одеса, 2001. – 20 с.

Taras Melnychuk

PROBLEMS OF CLASSIFICATION OF POSITION OF PUBLIC OFFICIALS: FOREIGN AND NATIONAL PRACTICE

Summary

The article defines the basic principles of classification of public servants positions, taking into account foreign and national practices. The analysis of the term "position" was carried out and the author's definition was proposed. It is emphasized that the current legislation of Ukraine has consolidated the concept of "civil service position", which should be distinguished from the notion of "state office". These definitions should not be identified as the same, since not every post in a public authority may be a professional public service post. It is noted that in the literature there are several classification of positions. An analysis of the descriptions of public service positions in certain European countries was conducted and concluded that in many countries certain specific posts are provided that are governed by special statutory rules. The necessity of supporting further development of the problems of positions and specifics of civilian and militarized public service is mentioned. It is noted that one of the most widespread classifications, depending on the specifics of authority, defining the role and degree of participation in the implementation of state-government functions - executives, specialists, technical executives. On the basis of the classification of public bodies, one can distinguish the following types of government positions: political, administrative and executive support service positions. In the opinion of the author, in view of the importance for the definition of the term "professional public service" to have practical implementation of the functions of the state or the functions of local self-government, it is proposed to classify the positions of public servants according to their structural and functional powers to public political positions, public specialized posts, public servants' posts the judiciary and the prosecutor's office, public positions of officials of militarized civil service, public posts of local government officials, public civil service civil state service. Public posts of civil servants should include the positions envisaged in Article 3 of the Law of Ukraine "On Civil Service", as well as some of which are not currently covered by this Law, in particular, members of executive bodies with special status and employees of the National Bank of Ukraine.

Keywords: classification; position; government agency; public servants; public political position; public specialized position.

References

1. Aleksandrov, V.M. (2009), “Military service as a special type of civil service in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Law, Nats. iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho, Kharkiv, Ukraine.
2. Balukh, D.V. (2011), “Public office as an object of public administration”, Aktual'ni problemy derzhavy i prava, vol. 57, pp. 92-97.
3. Bakhrakh, D.N. (2002), Admynystratyvnoe pravo Rossyy [Administrative law of Russia], NORMA, Moscow, Russia.
4. Bossart, D. and Demmke, K. (2004), Derzhavna sluzhba u krainakh-kandydatakh do vstupu do YeS : novi tendentsii ta vplyv intehratsijnoho protsesu [The state service in candidate countries for accession to the EU: new trends and the impact of the integration process], Milenium, Kyiv, Ukraine.
5. Busel, V.T. Vasyleha-Derybas, M.D. and Dmytriiev, O.V. (2005), Velykyj tlumachnyj slovnyk suchasnoi ukrains'koi movy [Great explanatory dictionary of contemporary Ukrainian language], VTF «Perun», Irpin', Ukraine.
6. Hnydiuk, N.A. (2011), “High Civil Service: Concept and Legal Status”, Derzhavne budivnytstvo, vol. 2, available at: http ://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2011_2_34 (Accessed 25 Feb 2019).
7. Honcharuk, S.T. (2017), “Professional training of civil servants is an important element of the civil service”, Yurydychnyj visnyk, vol. 1 (42) , pp. 57-63.
8. Dal', V.A. (1955), Tolkovyj slovar' zhyvoho velykorusskoho iazyka [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language], vol. 3, Yzdanye ynostrannykh y natsyonal'nykh slovarej, Moscow, Russia.
9. Dubenko, S.D. (1999), Derzhavna sluzhba i derzhavni sluzhbovtsi v Ukraini [Public service and civil servants in Ukraine], Vydavnychyj Dim «In Yure», Kyiv, Ukraine.
10. Zadoia, I.I. (2012), “Classification of public positions”, Pravova derzhava, vol. 14, pp. 242-248.
11. Kivalov, S.V. and Bila, L.R. (2006), Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine], Yurydychna literatura, Odesa, Ukraine.
12. Kivalov, S.V. and Bila, L.R. (2003), Derzhavna sluzhba v Ukraini [Public service in Ukraine], Yurydychna literatura, Odesa, Ukraine.
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004), “Concept of administrative reform in Ukraine”, available at: /www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=8922225 (Accessed 25 Feb 2019).
14. Lavryk, H.V. (2011), “Classification of civil service positions in Ukraine and Western Europe”, Vyvchennia ta vprovadzhennia v Ukraini inozemnoho dosvidu udoskonalennia diial'nosti orhaniv vlady: Materialy VI Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnarodnoiu uchastiu [Study and introduction in Ukraine of foreign experience in improving the activities of the authorities: Materials of the 6th All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on International Participation], PoltNTU, Poltava, Ukraine, 22 Nov, pp.124-126.
15. Lazor, O.D. and Lazor, O.Ya. (2006), Derzhavna sluzhba v Ukraini [Public Service in Ukraine], Dakor, KNT, Kyiv, Ukraine.
16. Malynovs'kyj, V.Ya. (2003), Derzhavna sluzhba: teoriia i praktyka [Public service: theory and practice], Atika, Kyiv, Ukraine.
17. Martyniuk, R.S. (2002), Politolohiia [Political science], Vyd-vo Nats. un-tu «Ostroz'ka akademiia», Ostroh, Ukraine.
18. Parkhomenko-Kutsevil, O.I. (2012), “Theoretical and methodological principles of formation, development and modernization of the system of state positions”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Khark. rehion. in-t derzh. upr., Kharkiv, Ukraine.
19. Ponomarenko, H.O. (2008), “Administrative and legal principles of management in the field of ensuring the internal security of the state”, Ph.D. Thesis, Law, Nats. iuryd. akad. Ukrainy im. Yaroslava Mudroho, Kharkiv, Ukraine.
20. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “About the civil service”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 4, p. 43.
21. Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine “About the civil service”,Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 52, p. 490.
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine “About service in local self-government bodies”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 33, p. 175.
23. Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “About central executive authorities”, Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol. 27, p. 1123.
24. Starylov, Yu.N. (2002), Kurs obscheho admynystratyvnoho prava [The general administrative law course], vol.1, NORMA-YNFRA•M, Moscow, Russia.
25. Starodubtsev, A.A. (2010), “Position as the basis of an official career”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 4 (51), no. 2, available at: http ://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VKhnuvs/2010_51_2/51-2/32.pdf (Accessed 25 Feb 2019).
26. Todoschak, O.V. (2001), “Service in the customs authorities of Ukraine (administrative and legal and socio-legal aspects)”, Ph.D. Thesis, Law, Odes'ka nats. iuryd. Akademiia, Odesa, Ukraine.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 2609

Відомості про авторів

Т. П. Мельничук

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджментуНаціональної академії державного управління при Президентові України

Taras Melnychuk

PhD student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Мельничук Т. П. Проблемні питання класифікації посад публічних службовців: зарубіжна та вітчизняна практика. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1407 (дата звернення: 19.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.100

Melnychuk, Taras (2019), “Problems of classification of position of public officials: foreign and national practice”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1407 (Accessed 19 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.