EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Н. Л. Шпортюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.22

УДК: 338.43

Н. Л. Шпортюк

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Україна, ставши на шлях незалежного розвитку, отримала надію на побудову стабільної, високорозвиненої країни та здійснила перетворення в економічному житті суспільства. Однією з важливих умов стабільності суспільства, що дає змогу ефективно функціонувати в умовах різних впливів, зберігаючи при цьому свою структуру і здатність контролювати процес суспільних змін, є економічна політика, важливим завданням якої є активна участь держави як атрибут соціально ефективної ринкової економіки.
У даній статті відображені розробка та обґрунтування деяких напрямків державної підтримки агропромислового комплексу України для створення умов щодо формування конкурентоспроможних агропромислових підприємств. Так само, в статті описується вітчизняний і зарубіжний досвід державної підтримки досліджуваного сектора національної економіки.
Статтю присвячено питанням інноваційного розвитку аграрного сектора економіки, гуртуючись на досвіді зарубіжних країн. Розглянуто причини зниження рівня активності інвестицій в інноваційні розробки АПК і методи державного стимулювання інноваційної діяльності в аграрній комплексі.

Ключові слова: державна політика; регулювання; європейський досвід; сільське господарство; економічна політика.

Література

1. Мантино Ф. Сельское развитие в Европе: политика, институты и действующие лица на местах с 1970-х годов до наших дней /Ф. Мантино. URL: http://www.fao.org/docrep/013/i2001r/i2001r.pdf
2. Морозова Н.С. Развитие сельских территорий: зарубежный опыт / Н.С. Морозова, Е.В. Иванова// Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т.10. № 6. С.63-69.
3. Власюк О.С. Інвестиційна політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – К.: НІПМБ, 2004. – 227 с.

N. Shportyuk

EUROPEAN EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

Agriculture is one of the main sectors of the economy of Ukraine. It is one of the few industries that consume products of practically all production and non-productive spheres of the Ukrainian economy. This is a strategically important branch, the status of which largely depends on the living standards of Ukraine and the food security of our country.
For many years, the agrarian sector was not given enough attention from the government of our country. But in recent years, a dramatic change in the attitude towards agriculture has allowed to intensify processes of both vertical and horizontal integration: large integrated complexes, cooperative associations of small forms of agribusiness are created. They bear the main burden on the production of agricultural products.
This article reflects the development and justification of some areas of state support for the agro-industrial complex of Ukraine to create conditions for the formation of competitive agro-industrial enterprises. Similarly, the article describes the domestic and foreign experience of state support to the investigated sector of the national economy.
The article is devoted to issues of innovative development of the agrarian sector of the economy, grouping on the experience of foreign countries. The reasons for reducing the level of investment activity in innovation development of agro-industrial complex and methods of state stimulation of innovation activity in agrarian complex are considered.
At the current stage, the European Union has well-functioning rural development programs. Many rural development programs are fully in line with the goals of the development of rural areas of Ukraine, such as support for small and medium-sized businesses, support for the production of environmentally friendly products, the development of programs that promote the interest of young people in agricultural activities, the widespread introduction of innovations in the agricultural sector of the economy.
Therefore, studying the EU experience on rural development, in our opinion, will help to develop optimal solutions for solving the problem issues of Ukrainian rural areas and their more effective development.

Keywords: state policy; regulation; European experience; agriculture; economic policy.

References

1. Mantino F. (2010), “Rural development in Europe: politics, institutions and local actors from the 1970s to the present day”, Sovmestnoe izdanie Prodovol'stvennoj i sel'skohozjajstvennoj organizacii OON available at http://www.fao.org/docrep/013/i2001r/i2001r.pdf .
2. Morozova N.S. (2015) “Rural development: international experience”, Social'no-jekonomicheskie javlenija i processy, vol. 10/5, рр.63-69.
3. Vlasiuk O.S. (2004) “Investment policy in the strategy of ensuring the competitiveness of the national economy. Problems of development of foreign economic relations and attraction of foreign investments: regional aspect”, NIPMB, Kyiv, Ukraine.

№ 3 2019

Дата публікації: 2019-03-28

Кількість переглядів: 919

Відомості про авторів

Н. Л. Шпортюк

к. держ. упр. доцент кафедри менеджмента і праваДніпровський державний аграрно-економічний університет

N. Shportyuk

Dneprovsk State Agrarian-Economic University

Як цитувати статтю

Шпортюк Н. Л. Європейський досвід державного регулювання інноваційного розвитку агропромислового комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1403 (дата звернення: 16.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.22

Shportyuk, N. (2019), “European experience of state regulation of innovative development of agro-industrial complex”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 3, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1403 (Accessed 16 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.3.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.