EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ
В. В. Шпачук, О. І. Дацій

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.2

УДК: 351

В. В. Шпачук, О. І. Дацій

ПЕРІОДИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ БАЗИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ УКРАЇНИ

Анотація

Морський транспортний комплекс є багатофункціональною структурою, що задовольняє потреби національної економіки у транспортному забезпеченні, сприяє розвитку міжнародної торгівлі та реалізує зобов’язання України як морської держави. Морський транспорт, що обслуговується у морських портах, є одним з найдешевших та відносно екологічним у порівнянні з іншими видами транспорту, що робить його конкурентним всередині країни та зовні, для цілей внутрішньої та міжнародної торгівлі.
Розробка періодизації процесу становлення правової бази державного управління морським транспортом України дозволяє виявити еволюцію пріоритетів, підходів до формування засад державного управління, тенденції та закономірності державного управління морським транспортом протягом всього періоду незалежності України та на сучасному етапі розвитку. На основі ретроспективного аналізу процесу становлення правової бази державного управління морським транспортом України можуть бути встановлені напрями подальшого вдосконалення правової бази, які дозволять запобігти проблемам в діяльності морського транспорту та державних органів, які мають здійснювати управління вітчизняним морським транспортом.
З огляду на це, у статті представлено результати дослідження процесу становлення правової бази державного управління морським транспортом України з часу набуття Україною незалежності у 1991 році, визначено етапи даного процесу із виділенням основних особливостей кожного з них. Окремо в статті проаналізовано та виділено основні особливості законодавчих, нормативно-правових та інших актів, які стосуються процесу державного управління морським транспортом.

Ключові слова: державне управління; морський транспорт; закон; постанова; етап.

Література

1. Водний кодекс України [Текст] : текст зі змінами та доповненнями станом на 10 травня 2003 р. - Офіц. вид. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - 131 с.
2. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 254к/96-вр
3. Морська доктрина України на період до 2035 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. № 1307 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 94. – Ст. 3216.
4. Положення про Державний департамент морського і річкового транспорту України: Постанова КМУ від 30 березня 2000 р. № 584 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2000-%D0%BF.
5. Про затвердження Положення про Міністерство інфраструктури України: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 № 460. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF
6. Про морські порти України: Закон України від 17.05.2012 р. № 4709-V [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4709-17
7. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади: Кабінет Міністрів України; Постанова від 10.09.2014 № 442. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF.
8. Про перевезення небезпечних вантажів: Закон України від 06.04.2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1644-14.
9. Про транзит вантажів: Закон України від 20.10.1999 № 1172-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.446.
10. Про транспорт: Закон України від 10.11.1994 № 232/94-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 51. Ст. 446.
11. Про утворення Державної служби морського та річкового транспорту України: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2017 р. № 1095 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF.
12. Стратегічний план розвитку морського транспорту на період до 2020 року: наказ Міністерства інфраструктури України 18 грудня 2015 року № 542 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/documents/445.html
13. Стратегія розвитку морських портів України на період до 2015 року: Розпорядженням КМУ №1051-р від 16 липня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2008-%D1%80.
14. Стратегія розвитку морських портів України на період до 2038 року, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 548-р // Офіційний вісник України. –2013. – № 61. – Ст. 2194.

V. V. Shpachuk, О. I. Datsiy

PERIODIZATION OF THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF THE LEGAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION UKRAINE'S MARINE TRANSPORT

Summary

Marine transport complex is a multifunctional structure that meets the needs of the national economy in transport, contributes to the development of international trade and fulfills Ukraine's obligations as a maritime state. Maritime transport, served in seaports, is one of the cheapest and relatively environmentally friendly in comparison with other modes of transport, making it competitive both within and outside the country for domestic and international trade purposes.
The development of the periodization of the process of formation of the legal framework for the state management of maritime transport of Ukraine allows to identify the evolution of priorities, approaches to the formation of the principles of state governance, tendencies and patterns of state management by sea transport throughout the period of Ukraine's independence and at the present stage of development. On the basis of a retrospective analysis of the process of establishing a legal framework for the state management of maritime transport of Ukraine, directions for further improvement of the legal framework, which will prevent problems in the activities of maritime transport and state bodies that must manage domestic maritime transport, may be established.
In view of this, the article presents the results of the study of the process of formation of the legal framework for the state management of maritime transport of Ukraine since the independence of Ukraine in 1991, the stages of this process have been identified with the allocation of the main features of each of them. Separately the article analyzes and highlights the main features of legislative, regulatory, and other acts related to the process of state management of maritime transport, subjects and objects of the system of state management by sea transport of Ukraine.

Keywords: public administration; maritime transport; law; regulation; stage.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Vodnyj kodeks Ukrainy [Water Code of Ukraine], Publishing House "In Yure", Kyiv, Ukraine.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), “The Constitution of Ukraine”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/en/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed 25 Sept 2018).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution “Marine Doctrine of Ukraine until 2035”, Official Bulletin of Ukraine, vol. 94, Art. 3216.
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2000), Resolution “Regulation on the State Department of Marine and River Transport of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/584-2000-%D0%BF (Accessed 25 Sept 2018).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution “On Approval of the Regulation on the Ministry of Infrastructure of Ukraine”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/460-2015-%D0%BF (Accessed 25 Sept 2018).
6. Verkhovna Rada of Ukraine (2012), Law of Ukraine “About the sea ports of Ukraine”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4709-17 (Accessed 25 Sept 2018).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Regulation “On optimization of the system of central executive bodies”, available at: https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-2014-%D0%BF (Accessed 25 Sept 2018).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Law of Ukraine “On the Transport of Dangerous Goods”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1644-14 (Accessed 25 Sept 2018).
9. Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Law of Ukraine “On the transit of cargoes”, Information from the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR), vol. 51, p.446.
10. Verkhovna Rada of Ukraine (1994), Law of Ukraine “About transport”, Information from the Verkhovna Rada of Ukraine (BP), vol. 51, Art. 446.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution “About formation of the State service of sea and river transport of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1095-2017-%D0%BF (Accessed 25 Sept 2018).
12. Ministry of Infrastructure of Ukraine (2015), Order “Strategic plan for the development of maritime transport for the period up to 2020”, available at: https://mtu.gov.ua/documents/445.html (Accessed 25 Sept 2018).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), Resolution “Strategy of development of seaports of Ukraine for the period till 2015”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2008-%D1%80 (Accessed 25 Sept 2018).
14. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution “Strategy of development of sea ports of Ukraine for the period up to 2038”, Official bulletin of Ukraine, vol. 61, Art. 2194.

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 1375

Відомості про авторів

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління,Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

V. V. Shpachuk

Doctor of Science in Public Administration,Taurida National University named after V.I. Vernadsky


О. І. Дацій

доктор економічних наук,Міжрегіональна академія управління персоналом

О. I. Datsiy

Doctor of Economics,Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Шпачук В. В., Дацій О. І. Періодизація процесу становлення правової бази державного управління морським транспортом України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1398 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.2

Shpachuk, V. V. and Datsiy, О. I. (2018), “Periodization of the process of development of the legal basis of public administration Ukraine's marine transport”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1398 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.