EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ: ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ
М. І. Балан

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.101

УДК: 323.17:316.42

М. І. Балан

СУСПІЛЬСТВО РИЗИКУ: ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Анотація

У другій половині ХХ ст. гуманітарна думка поповнилась новим напрямком аналізу суспільно-політичних відносин – теорією «суспільства ризику». Головною причиною цього стало зміщення акцентів у логіці суспільного розвитку. Якщо головним стимулом соціальної активності та показником успішності індивіда чи соціальної групи в індустріальних суспільствах було накопичення й розподіл багатств, то в суспільствах ризику його чітко вираженою якісною ознакою стало виробництво, накопичення та розподіл різнопланових загроз і небезпек. На цій основі здатні виникати особливо гострі суспільно-політичні конфлікти та ситуації критичної дестабілізації суспільних взаємин. Концепт «суспільства ризику», отримавши цілісне наукове оформлення, став впливати на основні мотиваційні чинники діяльності держав, соціальних груп, окремих індивідів.
Слід враховувати більш широке використання в українській науковій думці та безпековій практиці термінологічної тріади «виклик – загроза – небезпека», які у західній традиції позначаються як «ризики». Перелік загроз національній безпеці, що присутні (можуть виникнути) у важливих суспільних сферах України отримав закріплення в законодавстві з питань національної безпеки. Донедавна спостерігалось кількісне збільшення списку загроз, представлених у відповідних законах і стратегіях. Закон України від 20.06.2018 р. «Про національну безпеку України» запровадив більш гнучкий спосіб констатації загроз. Передбачається, що вони періодично оприлюднюватимуться на сторінках відповідних стратегій (національної безпеки, воєнної безпеки, кібербезпеки та ін.).
Ризики (виклики, загрози, небезпеки) безпосередньо екстраполюються на життєдіяльність соціуму у вигляді, відповідно, конфлікту, гострого конфлікту та антагоністичного конфлікту. В усіх цих випадках виникає дестабілізація суспільно-політичних взаємин, масштаб якої може бути локальним, значним, критичним. За таких умов необхідним є застосування державним керівництвом законних збройних формувань з метою виправлення ситуації, зниження гостроти конфлікту, відновлення суспільно-політичної стабільності.

Ключові слова: ризик; суспільство ризику; виклик; загроза; небезпека; національна безпека; законодавство; політичні конфлікти; суспільно-політична стабільність.

Література

1. Ризик (risk) / Короткий оксфордський політичний словник. За ред. І.Макліна, А.Макмілана. – К.: «Основи», 2006. – 792 с.
2. Лукашевич М., Недюха М. Суспільство ризику / М.Лукашевич, М.Недюха // Соціологічна енциклопедія. Укладач Городяненко В.Г. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.
3. Beck’s Theory of Risk Society of Modernity: Definition and Speciality of Risk Society [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yourarticlelibrary.com/sociology/becks-theory-of-risk.
4. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / У.Бек [пер. с нем. В.Седельника, Н.Федоровой]. – М.: Прогресс-Традиция, 2000.
5. Anthony Giddens’ and Ulrich Beck’s conceptions of risk. November 27, 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://multimediageek.wordpress.com/2015/11/27/anthony-giddens-and-ulrich-becks-conceptions-of-risk/.
6. Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя / Е.Гіденс [пер. з англ. Н.Поліщук]. – К.: Альтпрес, 2004. – 100 с.
7. Крутій В.О. Трансформація політичної системи суспільства в умовах гібридної війни: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / В.О. Крутій; Інститут держави і права ім. В.М. Корецього НАН України. – К., 2018. – 19 с.
8. Государственное управление в сфере национальной безопасности: словарь-справочник. Под ред. Г.П. Сытника. – К.: НАГУ при Президенте Украины, 2012. – 496 с.
9. Сітарський С.М. Інституціоналізація діяльності органів державної влади щодо врегулювання політичних конфліктів у контексті національної безпеки України: автореф. дис... канд. наук держ. управління: 25.00.01 / С.М. Сітарський; Національна академія державного управління при Президентові України. – К., 2018. – 20 с.
10. Про національну безпеку України / Закон України від 21.06.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355.
11. Про основи національної безпеки України / Закон України від 19.06.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
12. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України». Указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

Mykola Balan

RISK SOCIETY: DESTABILIZATION OPPORTUNITIES

Summary

In the second half of the twentieth century the humanitarian thought has been replenished with a new direction in the analysis of socio-political relations - the theory of "society of risk". The main reason for this was the shift in emphasis in the logic of social development. If the main stimulus of social activity and an indicator of the success of an individual or a social group in industrial societies was the accumulation and distribution of wealth, then in the societies at risk it was clearly characterized by high-quality production, accumulation and distribution of diverse threats and dangers. On this basis, particularly acute socio-political conflicts and situations of critical destabilization of social relations arose. The society of risk has been influenced by the main motivational factors of the activities of states, social groups, individuals.
It should take into account the wider use in the Ukrainian scientific thought and security practice of the terminology triangle "challenge - threat - danger", which in the western tradition are designated as risks. The list of threats to national security that are present (may arise) in important public spheres of Ukraine, has been consolidated in the legislation on national security issues. It is about the Law of Ukraine of 2003 "On the Principles of National Security of Ukraine", the National Security Strategy of Ukraine 2015, the Strategy of Cyber security of Ukraine 2016 and the Doctrine of Information Security of Ukraine 2016. The total number of threats presented on their pages exceeded 120. Among them, particularly dangerous threats recognized as a result of the efforts of modern Russian leadership to restore control over Ukraine, to destroy the prospect of its development on the principles of its own statehood. The 2015 National Security Strategy explicitly refers to "the aggressive actions taken by Russia to exhaust the Ukrainian economy and undermine social and political stability with the aim of destroying Ukraine and capturing its territory". This convincingly confirms the status quo of Ukraine as a "risk society".
Some scientists were asked to develop and approve the "Passport of threats to national security of Ukraine" and be guided by its instructions in necessary situations. However, the Law of Ukraine dated June 20, 2018 "On National Security of Ukraine" introduced a more flexible way of monitoring threats. It is anticipated that they will be published periodically on the pages of relevant strategies (national security, military security, cyber security) using the formula "here and now". This will increase the possibility of their adequate awareness and improve the quality of measures aimed at overcoming them.
Risks (challenges, threats, dangers) are directly extrapolated to the vital activity of the society in the form, respectively, of conflict, acute conflict and antagonistic conflict. In all these cases, there is a destabilization of socio-political relations, the scale of which may be local, significant, and critical. Under such conditions, it is necessary to use the state leadership of legitimate armed formations in order to remedy the situation, reduce the severity of the conflict, and restore social and political stability. Implementation of these plans is possible on the basis of further strengthening of democratic statehood, development of the modern security and defense sector, as well as wide involvement of civil society in solving security, defense and stabilization issues.

Keywords: isk; society of risk; challenge; threat; danger; national security; legislation; political conflicts; socio-political stability.

References

1. Ryzyk (risk) / Short Oxford Political Dictionary. Ed. I.Maklin, A.Makmilan, «Osnovy», 2006, Kyiv, Ukraine, P. 792.
2. Lukashevych, M. and Nediukha, M. (2008), Society of Risk / Sotsiolohichna entsyklopediia [Sociological Encyclopedia], Akademvydav, Kyiv, Ukraine, P.456.
3. Becks Theory of Risk Society of Modernity: Definition and Speciality of Risk Society, [Online], available at: http://www.yourarticlelibrary.com/sociology/becks-theory-of-risk.
4. Bek, U. (2000), Obshhestvo riska. Na puti k drugomu modernu [Risk Society. On the way to another modernist], Progress-Tradicija, Moscow, Russia.
5. Anthony Giddens and Ulrich Becks conceptions of risk. November 27, 2015, [Online], available at: https://multimediageek.wordpress.com/2015/11/27/anthony-giddens-and-ulrich-becks-conceptions-of-risk/.
6. Hidens, E. (2004), Nestrymnyi svit: yak hlobalizatsiia peretvoriuie nashe zhyttia [Unrestrained world: how globalization transforms our lives], Altpres, Kyiv, Ukraine, P.100.
7. Krutii V.O. (2018), "Transformation of the political system of society in a hybrid war", Ph.D. Thesis, 23.00.02, Instytut derzhavy i prava im. V.M. Koretsoho NAN Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P.19.
8. Sytnika, G.P. (2012), Gosudarstvennoe upravlenie v sfere nacional'noj bezopasnosti: slovar'-spravochnik [State administration in the field of national security: vocabulary-directory], NAGU pri Prezidente Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P. 496.
9. Sitarskyi, S.M. (2018), "Institutionalization of the activity of state authorities in relation to the settlement of political conflicts in the context of national security of Ukraine", Ph.D. Thesis, 25.00.01, Natsionalna akademiia derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, Ukraine, P.20.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On National Security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n355.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the Fundamentals of National Security of Ukraine", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
12. President of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "On the Strategy of National Security of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1953

Відомості про авторів

М. І. Балан

здобувач кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

Mykola Balan

applicant of the Department of Globalistics, European Integration аnd National Security, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Балан М. І. Суспільство ризику: дестабілізаційні можливості. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1397 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.101

Balan, Mykola (2019), “Risk society: destabilization opportunities”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1397 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.