EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ
Л. А. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.28

УДК: 323.21:342.57

Л. А. Мельник

ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ, ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ

Анотація

У статті розглянуто категорійно-понятійний апарат щодо взаємодії держави та громадянського суспільства та встановлено, що сьогодні під громадянським суспільством розуміють суспільство рівноправних громадян з високим рівнем економічної, соціальної, політичної культури і моральних властивостей, яке спільно з державою утворює розвинені правові відносини.
Розглянуто нормативне закріплення термінології громадянського суспільства в законодавчих актах європейських країн (Литва, Болгарія, Чехія). Звернуто увагу на те, що в законодавстві України немає чіткого визначення поняття “інститут громадянське суспільства”.
Розглянуто суб’єкти, функції та ознаки громадянського суспільства.
Проаналізовано правові форми взаємодії держави та інститутів громадянського суспільства, зокрема: участь інститутів громадянського суспільства у нормотворчій діяльності держави; участь інститутів громадянського суспільства у правозастосовній діяльності держави; участь інститутів громадянського суспільства у правоохоронній діяльності держави.
Визначено основні проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні, у результаті чого: відсутній ефективний громадський контроль за діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування; недостатньою є практика залучення громадськості до формування та реалізації державної політики і вирішення питань місцевого значення; благодійники не мають ефективних стимулів з боку держави; більшість організацій громадянського суспільства не має доступу до державної фінансової підтримки через її обмежений обсяг; недостатніми є стимули щодо здійснення організаціями громадянського суспільства підприємницької діяльності, спрямованої на вирішення соціальних проблем (соціальне підприємництво); відсутня єдина державна інформаційно-просвітницька політика у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства.
Розглянуто Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, реалізація якої дасть можливість покращити взаємодію органів державної влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю; удосконалити чинне законодавство для реалізації громадських ініціатив, утворення та діяльності окремих видів організацій громадянського суспільства, розгляду та врахування громадських пропозицій органами державної влади, органами місцевого самоврядування; підвищити рівень гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова: держава; інститути громадянського суспільства; громадськість; взаємодія; участь громадськості.

Література

1. Арато Э. Гражданское общество и политическая теория / Э. Арато, Дж. Коэн. ‒М. : Весь мир, 2003. ‒ 784 с.
2. Бойчук М. А. Влада і громадянське суспільство: механізми взаємодії / М. А. Бойчук. ‒ К. : Атлант ЮЕмСі, 2007. ‒ С. 76-78.
3. Зарічний О. А. Взаємодія держави та громадянського суспільства через інститути участі громадян в управлінні державними справами / О. А. Зарічний // Європейські перспективи. – 2015. – № 1. – С. 48-51.
4. Конституция Болгарии // Дыржавен вестник. – 1991. – 13 июля (№ 56). – 24 с.
5. Конституция Литовськой Республики (1992 г.) [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija_ RU.htm
6. Конституция Чехии [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://czholding.ru/about-cz/konstitucija-chehii/
7. Конституційне право України / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. ‒ К. : “Ін Юре”, 2002. ‒ 544 с.
8. Ладиченко В. В. Гуманістичні основи організації державної влади [Текст] / В В. Ладиченко ; Київський національний торговельно-економічний ун-т. ‒ К. : [б.в.], 2007. ‒ 407 с.
9. Ладиченко В. Проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства / В. Ладиченко // Публічне право. – 2016. – № 4 (24). – С. 18-25.
10. Лотюк О. С. Особливості механізму конституційно-правового регулювання громадянського суспільства / О. С. Лотюк // Вісник Вищої ради юстиції. – 2013. – № 1(13). – С. 92-101.
11. Матійчук А. В. Самоорганізація громадянського суспільства як чинник демократичної модернізації політичної системи України [Текст]: дис. … канд. політ. наук: спец. 23.00.02 “Політичні інститути та процеси” / А. В. Матійчук; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – 212 с.
12. Мельник Н. В. Взаємодія інститутів громадянського суспільства з органами державної влади / Н. В. Мельник // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2015. – № 3. – С. 17-25.
13. Месюк М. П. Взаємодія інститутів влади та громадянського суспільства в Україні в контексті євро інтеграційних процесів / М. П. Месюк. – Інвестиції: практика та досвід. – 2018. - № 8. – С. 87-93.
14. Політологічний енциклопедичний словник / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького; За ред. Ю. С. Шемшученка та ін. ‒ К. : Генеза, 2004. ‒ 736 с.
15. Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики: постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
16. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
17. Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2016 р. № 68/2016 [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua
18. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посібник / П. М. Рабінович. ‒ К. : Атіка, 2001. ‒ 47 с.
19. Скакун О. Ф. Теория государства и права : [учебник для вузов] / О. Ф. Скакун. ‒ Харьков : Консум; Ун-т внутрешних дел, 2000. ‒ 704 с.
20. Шаульська Г.М. Громадськість як індикатор системи державного управління та громадянського суспільства / Г. М. Шаульська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ‒ 2017. ‒ № 1 (8). ‒ С. 70‒74.
21. Шемшученко Ю. С. Громадянське суспільство / Ю. С. Шемшученко // Юридична енциклопедія: в 6 т. / [редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін.]. ‒ К. : Укр. енцикл., 1998. ‒ Т. 1: А-Г. ‒ 146 с.
22. Щедрова Г. П. Громадянське суспільство та політична культура: теоретичний і прикладний аспекти : [Монографія] / Галина Петрівна Щедрова. ‒ Луганськ : Вид-во Елтон-2, 2009. ‒ 308 с.

L. A. Melnuk

INTERACTION OF THE STATE AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS: MAIN CONCEPTS, PROBLEMS AND STRATEGIC DIRECTIONS

Summary

The article deals with the categorical-conceptual apparatus concerning the interaction between the state and civil society and found that today a society of equal citizens with a high level of economic, social, political culture and moral qualities is understood as a civil society, which, together with the state, forms the developed legal relations.
The normative fixing of the terminology of civil society in legislative acts of European countries (Lithuania, Bulgaria, Czech Republic) is considered. Attention is drawn to the fact that in the Ukrainian legislation there is no clear definition of the concept of "institute of civil society".
The subjects, functions and features of civil society are considered.
The legal forms of interaction between the state and civil society institutions are analyzed, in particular: the participation of civil society institutions in the rule-making activity of the state; participation of civil society institutions in law enforcement activities of the state; participation of civil society institutions in law enforcement activities of the state.
The main problems of civil society development in Ukraine are defined, as a result: there is no effective public control over the activity of state authorities, local self-government bodies; the practice of involving the public in the formation and implementation of state policy and addressing issues of local importance is insufficient; philanthropists do not have effective incentives from the state; most civil society organizations do not have access to state financial support because of its limited scope; insufficient incentives for civil society organizations to engage in entrepreneurial activities aimed at solving social problems (social entrepreneurship); there is no single state information and education policy in the field of promoting the development of civil society.
The National Strategy for the Promotion of Civil Society Development in Ukraine for 2016-2020 is considered, implementation of which will provide an opportunity to improve the interaction between public authorities, local self-government bodies and the public; to improve the existing legislation for the implementation of public initiatives, the formation and activity of certain types of civil society organizations, consideration and consideration of public offers by public authorities, local self-government bodies; to increase the level of harmonization of Ukrainian legislation with the legislation of the European Union in the field of civil society development.

Keywords: state; civil society institutions; public; interaction; public participation.

References

1. Arato, Je. and Kojen, Dzh. (2003), Grazhdanskoe obshhestvo i politicheskaja teorija [Civil society and political theory], Ves' mir, Moscow, Russia.
2. Bojchuk, M. A. (2007), Vlada i hromadians'ke suspil'stvo: mekhanizmy vzaiemodii [Government and civil society: mechanisms of interaction], Atlant YuEmSi, Kyiv, Ukraine.
3. Zarichnyj, O. A. (2015), “Interaction of the state and civil society through the institutes of citizens' participation in the administration of state affairs”, Yevropejs'ki perspektyvy, vol.1, pp. 48-51.
4. “The Constitution of Bulgaria” (1991), Dyrzhaven vestnyk, vol. 56, p. 24.
5. “Constitution of the Republic of Lithuania” (1992), available at: http://www3.Irs.It/home/Konstitucija/Konstitucija_RU.htm (Accerssed 15 february 2019).
6. “Czech Constitution” (1992), available at: https://czholding.ru/about-cz/konstitucija-chehii/ (Accerssed 15 february 2019).
7. Todyka, Yu. M. and Zhuravs'kyj, V. S. (2002), Konstytutsijne pravo Ukrainy [The Constitutional Law of Ukraine], In Yure, Kyiv, Ukraine.
8. Ladychenko, V. V. (2007), Humanistychni osnovy orhanizatsii derzhavnoi vlady [Humanistic bases of the organization of state power], Kyivs'kyj natsional'nyj torhovel'no-ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.
9. Ladychenko, V. (2016), “Problems of interaction between state and civil society”, Publichne pravo, vol. № 4 (24), pp. 18-25.
10. Lotiuk, O. S. (2013), “Features of the mechanism of constitutional and legal regulation of civil society”, Visnyk Vyschoi rady iustytsii, vol. № 1(13), pp. 92-101.
11. Matijchuk, A. V. (2016), “Self-organization of civil society as a factor of democratic modernization of the political system of Ukraine”, Abstract of Ph.D. dissertation, Political Institutions and Processes, Precarpathian National University named after Vasyl Stefanyk, Ivano-Frankivsk, Ukraine.
12. Mel'nyk, N. V. (2015), “Interaction of Institutions of Civil Society with State Authorities”, Naukovyj visnyk L'vivs'koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, vol. 3, pp. 17-25.
13. Mesiuk, M. P. (2018), “Interaction of Institutions of Power and Civil Society in Ukraine in the Context of Euro Integration Processes”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 8, pp. 87-93.
14. Shemshuchenko, Yu. S. (2004), Politolohichnyj entsyklopedychnyj slovnyk [Political Science Encyclopedic Dictionary], Heneza, NAN Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V.M.Korets'koho, Kyiv, Ukraine.
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2010), “On ensuring public participation in the formation and implementation of state policy”, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accerssed 15 february 2019).
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (2008), “On approval of the Procedure for Facilitating the Public Examination of the Activities of Executive Bodies”, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accerssed 15 february 2019).
17. The President of Ukraine (2016), “On promoting the development of civil society in Ukraine”, available at: http://www.zakon.rada.gov.ua (Accerssed 15 february 2019).
18. Rabinovych, P. M. (2001), Osnovy zahal'noi teorii prava ta derzhavy [Fundamentals of the General Theory of Law and State], Atika, Kyiv, Ukraine.
19. Skakun, O. F. (2000), Teoryia hosudarstva y prava [Theory of State and Law], Konsum, Khar'kov, Ukraine.
20. Shaul's'ka, H. M. (2017), “Public as an indicator of the system of public administration and civil society”, Visnyk Kyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, vol. 1 (8), pp. 70‒74.
21. Shemshuchenko, Yu. S. (1998), Hromadians'ke suspil'stvo [Civil Society], Legal Encyclopedia: in 6 vols, vol. 1: A-G, Ukrains'ka entsyklopediia, Kyiv, Ukraine.
22. Schedrova, H. P. (2009), Hromadians'ke suspil'stvo ta politychna kul'tura: teoretychnyj i prykladnyj aspekty [Civil society and political culture: theoretical and applied aspects], Vyd-vo Elton-2, Luhans'k, Ukraine.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 2941

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант відділу з питань функціонування мистецького фонду Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, chief consultant of the department for the management of the artistic fund of the Department of Cultural and Arts Foundation, State Administration of Affairs

Як цитувати статтю

Мельник Л. А. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства: основні поняття, проблеми та стратегічні напрями. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1395 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.28

Melnuk, L. A. (2019), “Interaction of the state and civil society institutions: main concepts, problems and strategic directions”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1395 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.