EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ
І. Я. Зима

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.27

УДК: 351.77:416.2

І. Я. Зима

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ

Анотація

В статті визначено, що вдосконалення системи управління охорони здоров’я в Україні базується на багатьох чинниках. Кожен з яких є важливим та обов’язковим. До таких чинників ми можемо віднести наступні: стан фінансового та матеріального забезпечення галузі охорони здоров’я та комунальних підприємств охорони здоров’я, рівень забезпечення ліками та іншими засобами лікування, наявність сучасної бази розміщення хворих та організації роботи лікарняних закладів, наявність закладів зв’язку, комунікацій, але мабуть одним з головних чинників створення якісної системи управління охороною здоров’я є наявність висококваліфікованих медичних кадрів.
В статті доведено, що впливовість на вдосконалення системи управління медичною освітою в Україні мають інститути-норми, до яких необхідно віднести наступні: Конституція України, Закон України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів, що стосуються вищої освіти, Міністерства охорони здоров’я, нормативні документи Міністерства освіти і науки України, НАЗЯВО, Статути ЗВО, внутрішні нормативні документи ЗВО;
Визначено, що важливий вплив на діяльність системи управління медичною освітою мають інституту-організації. До таких слід віднести: МОН, НАЗЯВО, Управління освіти в регіональних та міських органах влади, власники ЗВО, представництва в Україні міжнародних організацій, що опікуються сферою освіти, неурядові організації, що працюють в сфері освіти, міжнародні організації, що забезпечують оцінку якості освіти та громадську акредитацію закладів освіти, громадські, студентські асоціації, організації при органах влади при університетах та ін.;
Визначена важлива роль інститутів-організацій, що впливають на процеси імплементації міжнародних стандартів в системі підготовки кадрів для охорони здоров’я в Україні слід віднести ЮНЕСКО, ОЄСР, Світовий банк. Безумовно безпосередньо співпрацюють з системою охорони здоров’я та підготовкою медичних кадрів всі спеціальні медичні міжнародні організації, головною з яких є ВООЗ.

Ключові слова: інституційні; основи; державне; управління; медична; освіта; норми; організації; кадри.

Література

1. Матеріали Парламентських слухань «Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє» Офіційний ВЕБ портал Верховної Ради України. Електронний ресурс, Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/;
2. Москалюк В.Д. Якісна медична освіта в Україні на до дипломному етапі: міф чи реальність? / В.Д. Москалюк, А.С. Сидорчук // Молодий вчений. ‒ 2014. ‒ № 1. ‒ С. 155 ‒ 156;
3. Логуш Л.Г. Тенденції розвитку медичної освіти в освітній політиці Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти” / Л.Г. Логуш. – Київ, 2016. – 20 с.;
4. Проблеми та перспективи вищої медичної школи у розробці та реалізації національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 ‒ 2025 рр.: зб. текстів виступів на навчально-методичній конференції / Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова. – Вінниця. : ВНМУ, 2015. – 147 с.;
5. Національна стратегія реформування системи охорони здоров'я в Україні на період 2015-2020 років., Електронний ресурс. Режим доступу: http://moz.gov.ua/strategija
6. Сазонець І.Л., Зима І.Я. Соціальні інститути в трансформації державної системи управління охороною здоров’я. Рівне; Волин. обереги 2018. ‒ 168 с.

I. Zyma

INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF STATE MANAGEMENT OF MEDICAL EDUCATION

Summary

The article states that improvement of the health care management system in Ukraine is based on many factors. Each of them is important and compulsory. Among these factors we can include the following: the state of financial and material support of the healthcare sector and utility companies, the level of provision of medicines and other treatment facilities, the availability of a modern base for the placement of patients and the organization of the work of hospitals, the availability of communication facilities , communications, but apparently one of the main factors in creating a quality health care management system is the presence of highly skilled medical personnel.
The article shows that the influence on improving the system of management of medical education in Ukraine has institute-norms, which include the following: the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Higher Education", the Cabinet of Ministers Decrees on Higher Education, the Ministry of Health , normative documents of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Statutes of the ZVO, internal normative documents of the ZVO;
It has been determined that the institute-organization has an important influence on the activity of the medical education management system. The following should be classified as: MON, Department of Education in regional and municipal authorities, owners of ZVO, representation in Ukraine of international educational organizations, non-governmental organizations working in the field of education, international organizations providing an assessment of the quality of education and public accreditation of educational institutions, public, student associations, organizations at government authorities at universities, etc .;
The role of institutes-organizations that influence the processes of implementation of international standards in the system of training of personnel for health care in Ukraine should be assigned to UNESCO, OECD, the World Bank. Undoubtedly, all specialized medical international organizations, the main of which is the WHO, are directly cooperating with the health care system and the training of medical personnel.

Keywords: institutional; basics; state; management; medical; education; norms; organizations; personnel.

References

1. Official Web portal of the Verkhovna Rada of Ukraine, Materials of the Parliamentary Hearings "Medical Education in Ukraine: A Look into the Future", [Online], available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/
2. Moskaliuk, V.D. and Sydorchuk, A.S. (2014) "Qualitative medical education in Ukraine to graduate stage: myth or reality?", Molodyi vchenyi, vol. 1, pp. 155 ‒ 156.
3. Lohush, L.H. (2016), "Trends in the development of medical education in the educational policy of the European Union", Ph.D. Thesis, 13.00.04 „Teoriia i metodyka profesiinoi osvity”, Kyiv, Ukraine, P. 20.
4. Collection of texts of speeches at the educational-methodical conference (2015), Problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi shkoly u rozrobtsi ta realizatsii natsionalnoi stratehii pobudovy novoi systemy okhorony zdorovia v Ukraini na period 2015 ‒ 2025 rr. [Problems and prospects of a higher medical school in the development and implementation of a national strategy for the construction of a new health care system in Ukraine for the period 2015 - 2025], VNMU, Vinnytsia, Ukraine, P. 147.
5. Ministry of Health of Ukraine, "The National Strategy for Reforming the Health Care System in Ukraine for 2015-2020", [Online], available at: http://moz.gov.ua/strategija
6. Sazonets, I.L. and Zyma, I.Ya. (2018), Sotsialni instytuty v transformatsii derzhavnoi systemy upravlinnia okhoronoiu zdorovia [Social Institutions in the Transformation of the Public Health Management System], Volyn. oberehy, Rivne, Ukraine, P. 168.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1044

Відомості про авторів

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу,«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical science, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

Як цитувати статтю

Зима І. Я. Інституційні основи державного управління медичною освітою. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1394 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.27

Zyma, I. (2019), “Institutional foundations of state management of medical education”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1394 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.