EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ
М. А. Ажажа

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.26

УДК: 351.851

М. А. Ажажа

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ

Анотація

У статті висвітлено державницькі аспекти запровадження інклюзивної освіти студентів у контексті їхньої професійної підготовки. Розкрито сутність основних положень нормативно-правових актів щодо розвитку інклюзивної освіти в Україні. Запропоновано механізми державної політики у сфері інклюзивної освіти у вищій школі. Вказано на необхідність державного управління процесом оновлення системи освіти молоді з особливими освітніми потребами; введення інноваційих методик, психолого-педагогічного супроводу навчального процесу, нових комплексних програм професійної підготовки й найефективнішої та найоптимальнішої соціально-трудової адаптації. У якості мети державної політики щодо інклюзивної освіти визначено права інвалідів на рівний доступ до якісної вищої освіти, незалежно від їхнього здоров'я та місця проживання; розширення доступу до вищої освіти. Доведено, що державна політика у сфері вищої освіти (як важливий сегмент нової соціально-економічної політики) має формуватися з урахуванням усіх освітніх потреб учнів з особливими освітніми потребами; сприяти розвитку своїх здібностей, гарантувати рівність можливостей доступу до професійної та вищої освіти.

Ключові слова: державна політика; державне регулювання; інклюзія; інклюзивна освіта; механізми державного управління; модернізація освітньої системи; система вищої освіти.

Література

1. Інвалідність та суспільство : навч. посіб. / заг. ред.: Л. Байда, О. Красюкова). Київ, 2011. 151 с.
2. Кольченко К. О., Нікуліна Г. Ф. Концептуальні підходи до впровадження інклюзивної освіти у вищих навчальних закладах. URL: http://ap.uu.edu.ua/article/38 (дата звернення: 29.01.19).
3. Конвенція про права інвалідів. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН №61/106, прийнята на Шістдесят першій сесії ГА ООН 13 грудня 2006 року (неофіційний переклад). Вид. Представництва ООН в Україні, 2008. 40 с.
4. Концепція розвитку інклюзивної освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya (дата звернення: 22.01.19).
5. Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року : Постанова Кабінету Міністрів України №706 від 1 серпня 2012 р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF (дата звернення: 21.01.19).
6. Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини : Указ Президента України від 25 серпня 2015 року №501/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 (дата звернення: 21.01.19).
7. Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів : Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.10. 2012 №1063. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF (дата звернення: 23.01.19).
8. Про вищу освіту : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. №37–38.
9. Про освіту : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/stru (дата звернення: 03.02.19).
10. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (дата звернення: 27.01.19).
11. Рекомендация Комитета Министров государствам-членам о Плане действий Совета Европы по содействию правам и полному участию инвалидов в обществе: улучшение качества жизни инвалидов в Европе, 2006–2015 годы. Утверждена Комитетом Министров 5 апреля 2006 года на 961-м заседании постоянных представителей министров. URL: http://aupam.narod.ru/pages/zakonodatelstvo/ plan_deyjstviyj_soveta_evropih/oglavlenie.html (дата звернення: 23.01.19).
12. Руководящие принципы политики в области инклюзивного образования. ЮНЕСКО, Париж, 2009. 37 с.
13. Саламанкская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7–10 июня 1994 г. Киев, 2000. 21 с.

M. A. Azhazha

THE STATE POLICY OF UKRAINE ON INCLUSIVE EDUCATION IN PROFESSIONAL PREPARATION FOR YOUTH

Summary

The article deals with the state aspects of the introduction of inclusive education of students in the context of their professional training. The essence of the main provisions of normative legal acts on the development of inclusive education in Ukraine is revealed. The mechanisms of state policy in the field of inclusive education in the high school are offered. The necessity of public administration for updating the education system of young people with special educational needs, introduction of innovative methods, educational pedagogical approaches, psychological and pedagogical support of the educational process, new integrated training programs and the most effective and most optimal social and labor adaptation are pointed out. The goal of the state policy on inclusive education is to ensure the right of people with disabilities to equal access to quality higher education regardless of their health and place of residence; expanding access to higher education. The рublic policy in the field of higher education (as an important segment of the new social and economic policy) must be shaped to meet all educational needs of students with special educational needs; to promote the development of their abilities, to guarantee equality of opportunity for access to vocational and higher education.

Keywords: state policy; state regulation; inclusion; inclusive education; mechanisms of state administration; modernization of the educational system; higher education system.

References

1. Baida, L. and Krasiukova, O. (2011), Invalidnist ta suspilstvo [Disability and Society], Kyiv, Ukraine, P. 151.
2. Kolchenko, K. O. and Nikulina, H. F. "Conceptual approaches to the introduction of inclusive education in higher education institutions", [Online], available at: http://ap.uu.edu.ua/article/38 (Accessed 29.01.19).
3. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Resolution of the General Assembly of the United Nations №61 / 106, adopted by the Sixty-first session of the UN General Assembly on December 13, 2006 (unofficial translation). Publishing House of the United Nations Office in Ukraine, 2008, P. 40 .
4. Concept of inclusive education development, [Online], available at: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya (Accessed 22.01.19).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2012), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine " On Approval of the State Target Program "National Action Plan for the Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities" for the period up to 2020", [Online], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF (Accessed 21.01.19).
6. The President of Ukraine (2015), Decree of the President of Ukraine "On Approval of the National Strategy for Human Rights", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 (Accessed 21.01.19).
7. The Ministry of Education, Science, Youth and Sport (2012), the Order of the Ministry of Education, Science, Youth and Sport "On Approval of the Action Plan for the Implementation of the Tasks and Measures of the State Target Program "National Action Plan for the Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/706-2012-%D0%BF (Accessed 23.01.19).
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine "About higher education", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 37–38.
9. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "On Education", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/stru (Accessed 03.02.19).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine " On the basis of social protection of persons with disabilities in Ukraine", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (Accessed 27.01.19).
11. Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the Council of Europe Action Plan to promote the rights and full participation of persons with disabilities in society: improving the quality of life of people with disabilities in Europe, 2006-2015. Approved by the Committee of Ministers on April 5, 2006 at the 961st meeting of the Permanent Representatives of Ministers, [Online], available at: http://aupam.narod.ru/pages/zakonodatelstvo/ plan_deyjstviyj_soveta_evropih/oglavlenie.html (data zvernennja: 23.01.19).
12. Policy guidelines for inclusive education. UNESCO, Paris, 2009. 37 p.
13. Salamanca Declaration. Framework for Action on Education for Persons with Special Needs, adopted by the World Conference on Education for Persons with Special Needs: access and quality. Salamanca. Spain, June 7–10, 1994 Kiev, 2000. 21 p.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1704

Відомості про авторів

М. А. Ажажа

Кандидат наук з державного управління, доцент,заступник завідуючого кафедри менеджменту організацій та управління проектами Запорізької державної інженерної академії

M. A. Azhazha

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate ProfessorDeputy Head of the Department of Management of Organizations and project management Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Ажажа М. А. Державна політика України щодо інклюзивної освіти в умовах професійної підготовки молоді. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1393 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.26

Azhazha, M. A. (2019), “The state policy of Ukraine on inclusive education in professional preparation for youth”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1393 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.26

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.