EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
М. В. Скиба, В. Я. Шелудько

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.22

УДК: 351:342.1:378

М. В. Скиба, В. Я. Шелудько

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Анотація

В статті розглянуто поняття та сутність громадянського суспільства. Визначено, що громадянське суспільство є потужним джерелом відновлення й гуманізації суспільства й держави. Для громадянського суспільства не характерна диктаторська форма правління, а лише демократичний режим, при якому громадянське суспільство тісно взаємодіє з державою. З метою сприяння подальшій інтеграції України в ЄС, розвитку багатоукладної економіки, яка дозволить сформувати надійне економічне підґрунтя громадянського суспільства та суспільного прогресу, необхідним є вжиття органами державної влади наступних заходів: залучення представників асоціацій роботодавців, профспілок, малого та середнього бізнесу та інших громадських інституцій до розробки та обговорення проектів нормативно-правових актів з питань суспільного розвитку. У свою чергу ОГС мають докласти більше зусиль для посилення своїх управлінських можливостей; інформування громадськості та державних органів про свою діяльність і досягнення. Необхідним є подальше створення сприятливих умов для формування та розвитку громадянських компетентностей людини на всіх рівнях освіти, зокрема, необхідним є організація інформаційно-просвітницьких заходів, включення тем щодо розвитку громадянського суспільства в програми навчальних дисциплін, організація наукової роботи зі студентами з актуальних проблем розвитку громадянського суспільства.

Ключові слова: громадянське суспільство; функції; принципи; держава; громадські організації; органи влади.

Література

1. Скиба М.В. Формування інституційних передумов ефективної діяльності громад в Україні / М.Скиба // Вісник НАДУ, 2010. – № 1. – С. 152¬ – 159.
2. State of democracy, human rights and the rule of law in Europe (2018). Report by theSecretary General of the Council of Europe. 108 p. URL : https://edoc.coe.int/en/an-overview/ 7584-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-5th-report-role-of-institutionsthreats-to-institutions.html.
3. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2011.
4. Публічне управління : термінол. слов. / уклад. : В. С. Куйбіда, М. М. Білинська, О. М. Петроє та ін. ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – К., Вид-во НАДУ, 2018. – 224 с.
5. Основи демократії : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол. : М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарчук та ін. ; за заг. ред. А. Колодій; М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Укр.-канад. проект "Розбудова демократії", Ін-т вищ. освіти. - Вид. 2-ге, стер. - К. : Вид-во "Ай-Бі", 2004. - 668 с.
6. Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку / за заг. ред. д-ра соціол. наук, проф. Ю. П. Сурміна. - К. : Вид-во НАДУ, 2008. - 56 с.
7. Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку / за ред. М. П. Требіна. – Х. : Право, 2013. – 536 с.
8. Чувардинський О.Г. Громадянське суспільство в Україні: становлення, функціонування, перспективи розвитку: автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.02 / О.Г. Чувардинський ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2008. - 31 с.
9. Інтегрований курс «Громадянська освіта» / Бакка Т.В., Марголіна Л.В., Мелещенко Т.В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 240 с.
10. Економічна теорія: політекономія / За ред. В.Д.Базилевича. – 7-ме вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2008. – 719 с.
11. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
12. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – Ст. 141.
13. Постанова ВРУ "Про Концепцію роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду"// Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1991. – № 53. – Ст. 795.
14. Статистичний щорічник України, 1999. – К., 1999. – С. 307.
15. Реформування власності. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua – Заголовок з екрана
16. Звіт про роботу Фонду державного майна України та хід приватизації державного майна у 2017 році. – Режим доступу: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/zvit-2017-final_12577.pdf Розпорядження КМУ від 03 жовтня 2018 р. № 710-р «Про схвалення Концепції розвитку громадянської освіти в Україні». – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini

M. V. Skyba, V. Sheludko

THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

Summary

Problem setting. The development of a democratic, legal, social state is a key priority, and the realization of a strategic course for integration into the European Union, ensuring the full integration of Ukraine into the European political, economic and legal space, the establishment of European values.
Paper objective. The purpose of the article is to study the theoretical aspects of the essence of civil society and to find out the main means for its development in Ukraine.
Paper main body. At the article authors researcher concept and essence of civil society. The civil society as a permanently functioning organization (institution) of people, united by common values, around the self-selected moral and political goals, which guarantees the power of legal mechanisms (the Basic Law and other NPAs), the free choice of one's economic existence for each person, confirms the priority of human rights, eliminates the monopoly of one ideology. It is determined that civil society is a powerful source for the restoration and humanization of society and the state. The civil society is not characterized by a dictatorial form of government, but only by a democratic regime in which civil society closely interacts with the state.
Conclusions of the research. In order to promote Ukraine's further integration into the EU, the development of a multi-faceted economy, which will create a sound economic foundation for civil society and social progress, it is necessary to use the following measures by state authorities: involving representatives of associations of employers, trade unions, small and medium enterprises and other public institutions to development and discussion of draft legal acts on social development issues. NGO should do more efforts to strengthen their managerial capabilities; informing the public and state bodies about their activities and achievements. It is necessary to create favorable conditions for the formation and development of civil competencies of people at all levels of education. In particular, it is necessary to organize information and communication events. It is also necessary to include topics related to the development of civil society in curricula. Organization of scientific work with students on topical issues of the development of civil society will promote better awareness and the formation of the necessary competencies.

Keywords: civil society; functions; principles; state; non-government organizations; authorities.

References

1. Skyba, M.V. (2010), “Formation of institutional preconditions for effective community activity in Ukraine”, Visnyk NADU, vol. 1, pp. 152 – 159.
2. State of democracy, human rights and the rule of law in Europe (2018). Report by theSecretary General of the Council of Europe. 108 p. [Online], available at: https://edoc.coe.int/en/an-overview/ 7584-state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-5th-report-role-of-institutionsthreats-to-institutions.html.
3. Kovbasiuk, Yu. V. and others (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedia of Public Administration], Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy; Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.
4. Kuibida, V. S. Bilynska, M. M. Petroie, O. M. and others (2018), Publichne upravlinnia [Public Administration], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine, P. 224.
5. Bessonova, M. Biriukov, O. Bondarchuk, S. and others (2004), Osnovy demokratii [The Basics of Democracy], 2nd.ed., Vyd-vo "Ai-Bi", Kyiv, Ukraine, P. 668.
6. Surmin, Yu. P. (2008), Hromadianske suspilstvo: problemy i napriamy instytutsiinoho rozvytku [Civil Society: Problems and Directions of Institutional Development], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine, P. 56.
7. Trebin, M. P. (2013), Hromadianske suspilstvo: politychni ta sotsialno-pravovi problemy rozvytku [Civil Society: Political and Socio-Legal Problems of Development], Pravo, Kharkiv, P. 536.
8. Chuvardynskyi, O.H. (2008), “Civil Society in Ukraine: Formation, Functioning, Prospects of Development”, Ph.D. Thesis, 23.00.02, Lviv. nats. un-t im. I.Franka, Lviv, Ukraine p. 31.
9. Bakka, T.V. Marholina, L.V. and Meleshchenko, T.V. (2018), Intehrovanyi kurs «Hromadianska osvita» [Integrated course "Civic Education"], UOVTs «Orion», Kyiv, Ukraine, P. 240.
10. Bazylevych, V.D. (2008), Ekonomichna teoriia: politekonomiia [Economic Theory: Political Economy], 7th ed., Znannia-Pres, Kyiv, Ukraine, P. 719.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine “Civil Code of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 40-44, art. 356.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), The Law of Ukraine “onstitution of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol. 30, art. 141.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine “On the Concept of Denationalization and Privatization of Enterprises, Land and Housing Fund”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 53, art. 795.
14. Statistical Yearbook of Ukraine, 1999, – Kyiv, Ukraine, P. 307.
15. State Statistics Service of Ukraine, Ownership reform, available at: www.ukrstat.gov.ua (Title from the screen).
16. State Property Fund of Ukraine, “Report on the work of the State Property Fund of Ukraine and the course of privatization of state property in 2017”, [Online], available at: http://www.spfu.gov.ua/userfiles/pdf/zvit-2017-final_12577.pdf
Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On Approval of the Concept of the Development of Civic Education in Ukraine”, [Online], available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-v-ukrayini

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1824

Відомості про авторів

М. В. Скиба

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджментуКиївського національного університету технологій і дизайну

M. V. Skyba

PhD, assistant professor of the department of managementKyiv National University of Technology and Design


В. Я. Шелудько

студентка БПУА-17 Київського національного університету технологій і дизайну

V. Sheludko

student of BPA-17 of Kyiv National University of Technology and Design

Як цитувати статтю

Скиба М. В., Шелудько В. Я. Теоретичні аспекти дослідження розвитку громадянського суспільства. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1389 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.22

Skyba, M. V. and Sheludko, V. (2019), “Theoretical aspects of the study of civil society development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1389 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.