EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДОРОЖНЯ КАРТА ЗАХОДІВ ЩОД О ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ
В. П. Залізнюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.20

УДК: 351.746:338.439

В. П. Залізнюк

ДОРОЖНЯ КАРТА ЗАХОДІВ ЩОД О ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Зазначено, що процес розробки заходів щодо вдосконалення механізму державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки повинен враховувати стратегічний характер продовольчої безпеки як невід'ємного елементу національної безпеки. Державне регулювання забезпечення продовольчої безпеки має бути за своєю природою довгостроковими, ефективно функціонуючим й таким, що адаптується до різних умов зовнішньої та внутрішньої економічної кон'юнктури.
Відмічено, що Державна програма продовольчої безпеки країни повинна складатися з 3-х взаємопов'язаних елементів економіки: митне регулювання імпорту продовольчої продукції; підвищення ефективності регіональної економіки та посилення її ролі в забезпеченні продовольчої безпеки; розвиток зовнішньоекономічної діяльності та орієнтація на міжнародні критерії споживання продуктів харчування та продовольчої безпеки країни.
Доведено, що удосконалення існуючої системи моніторингу забезпечення продовольчої безпеки, її реорганізація на основі принципу багаторівневого підходу дозволить оцінити рівень продовольчої безпеки на рівні країни та окремо взятого регіону. Проведення оцінки рівня продовольчої безпеки в регіоні дозволить охарактеризувати рівень розвитку всіх ланок продовольчої системи регіону, виявити потенційні загрози забезпеченню продовольчої безпеки. Отримані в результаті оцінки висновки про умови функціонування ланок продовольчої системи доцільно використовувати при підготовці змін до існуючих і проектуванні та впровадженні нових механізмів забезпечення продовольчої безпеки.
Визначено дорожню карту заходів щодо формування системи державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки, яка базується на принципі вертикальної ієрархії, що враховує багаторівневий характер забезпечення продовольчої безпеки та включає етапи: удосконалення нормативно-правової бази забезпечення продовольчої безпеки; формування системи моніторингу рівня продовольчої безпеки; формування механізму внутрішньої продовольчої допомоги.

Ключові слова: державне регулювання; забезпечення; економіка; механізми; продовольча безпека.

Література

1. Барвіненко В.Д. Державне регулювання продовольчого забезпечення держави в умовах світогосподарської інтеграції. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 7. С. 132-135.
2. Васільєва Л.М. Об'єктивна необхідність державного регулювання аграрного сектору економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 15. С. 96-99.
3. Дацій О. Екологічна економіка: Навчальний посібник / О.І. Дацій, О.Ф. Савченко. - К.: ТОВ «ДКС Центр», 2014. – 302 с.

Viktoriia Zalizniuk

THE ROADMAP OF MEASURES ON THE FORMATION OF THE STATE REGULATION OF THE PROTECTION OF FOOD SAFETY

Summary

It is noted that the process of developing measures to improve the mechanism of state regulation of food security should take into account the strategic nature of food security as an integral element of national security. State regulation of food security should be long-term in nature, effectively functioning and adapted to different conditions of the external and internal economic conditions.
The state of the food sector of economic security in the state as a component of its national and food security needs to be constantly monitored through a system of indicators. This system of indicators makes it possible to monitor the current state of the food sector of economic security, comparing it with the limit values of parameters in the process of state regulation. Unlike existing approaches, it is expedient to broaden its social indicators, which determine the economic availability of food to the population. The given list of indicators is proposed to be expanded at the expense of additional ones, namely: stability of the food market; availability of quality food products, natural resource potential, physical availability of safe food products; level of effective development of the agrarian sector.
In addition to minimum consumption indicators as threshold parameters, it is necessary to compare actual consumption with rational standards, which are the optimal parameters of food supply. This is due to the fact that the essence of the food sector of economic security must be linked with ensuring the normal human life, which is determined by the state of his health and opportunities for intellectual development.
It is expedient to determine the parameters of food security in three levels: threshold level when the balance parameters are based on the need to ensure the minimum needs of the population in the basic foodstuffs; self-sufficient level involves determining the parameters of food balances on the basis of achieving rational standards of nutrition; the strategic level when the parameters of the food balance are determined on the basis of the achievement of rational standards of nutrition and the implementation of export potential of the agrarian sector of the Ukrainian economy.
It is noted that the State Food Security Program of the country should consist of three interrelated elements of the economy: customs regulation of food import; increasing the efficiency of the regional economy and strengthening its role in ensuring food security; development of foreign economic activity and orientation to international criteria of food consumption and food security of the country.
It is proved that the improvement of the existing system of monitoring of food security, its reorganization on the basis of the principle of a multilevel approach will allow to assess the level of food security at the level of the country and a separate region. Assessing the level of food security in the region will allow characterizing the level of development of all parts of the food system of the region, identifying potential threats to food security. The conclusions obtained from the evaluation of the conditions for the functioning of the food system links should be used in preparing amendments to existing and designing and implementing new mechanisms for ensuring food security.
The road map of measures for the formation of the system of state regulation of food security, based on the principle of a vertical hierarchy that takes into account the multi-level nature of food security provision, has been determined, and includes the stages: improvement of the regulatory framework for food security provision; formation of a system for monitoring the level of food security; forming an internal food aid mechanism.

Keywords: state regulation; provision; economy; mechanisms; food safety.

References

1. Barvinenko, V.D. (2013), «State regulation of food supply of the state in the conditions of world economic integration», Investments: practice and experience., vol. 7, pp. 132-135.
2. Vasileva, L.M. (2011), «Objective necessity of state regulation of the agrarian sector of the economy», Investments: practice and experience., vol. 15, pp. 96-99.
3. Datsij, O.I., Savchenko, O.F. (2014), Ekolohichna ekonomika [Ecological Economics], TOV «DKS Tsentr», Kyiv, Ukraine.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1125

Відомості про авторів

В. П. Залізнюк

к. е. н., докторант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Viktoriia Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences, Ph.D. student of Taurian National University named after V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Залізнюк В. П. Дорожня карта заходів щод о формування системи державного регулювання забезпечення продовольчої безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1388 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.20

Zalizniuk, Viktoriia (2019), “The roadmap of measures on the formation of the state regulation of the protection of food safety”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1388 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.