EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. А. Рачинська

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.1

УДК: 35.072:659.3/.4:005.34

О. А. Рачинська

СУЧАСНІ ПІДХОДИ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Акцентовано увагу на розумінні громадянського суспільства як інституційної структури, яка відображає певний тип комунікативної взаємодії між державою та громадянином. Відповідно, здійснено аналіз інформаційно-комунікаційного аспекту сучасних системних підходів в організації державного управління особлива роль й особливостей реалізації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління.
Узагальнено характерні ознаки публічного управління як нової моделі організації державного управління в Україні. Аналізуючи поступальний процес розвитку поглядів на комунікативний процес в системі державного управління, встановлено, що характеристика державної комунікації, як односпрямованого процесу впливу комунікатора на аудиторію, змінилася акцентуванням уваги на зворотний зв’язок, який надає політичній системі стійкість існування і ефективність розвитку. Доведено, що публічне управління виступає складним та багатоплановим утворенням, основою якого є концепція, що випливає із тісного взаємозв’язку політики і права, управління й влади, політичної системи та суспільства загалом, а також взаємодії суспільства з різними елементами соціальної системи.

Ключові слова: комунікативна політика; громадськість; державні комунікації; модель; відкритість; громадська думка.

Література

1. Аврамчикова Н. Т. Государственное и муниципальное управление: учебное пособие / Н. Т. Аврамчикова, Сибирский государственный аэрокосмический университет, Красноярск, 2008. – 148 с.
2. Алексухина С. И. Формирование новых коммуникативных сообществ / С. И. Алексухина // Электронный журнал «Исследовать в России». – 2003. – С. 43–44.
3. Аршинов В. И. Гражданское общество как проблема коммуникативного действия / В. И. Аршинов, Н. Г. Савичева // Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабыльности. - М.: Прогресс-традиция, 2003. – С. 297–342.
4. Бажинова О. А. Взаємодія органів публічної влади з громадскістю як чинник демократизації державного управління / О. А. Бажинова //Державне будівництво. – 2011. – №. 2.
5. Буренко В. И. Социальное регулирование политической власти: истрия идей и современные подходы / В. И. Буренко. – М.: Нац. ин-т бизнеса, 2001. – 195 с.
6. Волков А. М. Публичное управление недропользованием в России (современный период) / А. М. Волков // Правовая инициатива [Текст]. – 2013. –№7. – С. 15.
7. Глосарій Програми розвитку ООН [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministration Glossary.
8. Драгомирецъка Н. М. Теоретичний аналіз комунікативної діяльності державного службовця : [монографія] / Н. М. Драгомирецька – О.: Астропринт, 2005. – 280 с.
9. Енциклопедичний словник з державного управління / [уклад. Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін.]. – К.: НАДУ , 2010. – 820 с.
10. Коханов Е. Ф. Теоретические и методологические основы РК-деятельности (Социологический аспект): Монография / Е. Ф. Коханов. – М., 2004. – С. 177.
11. Крутій О. М. Комплексний механізм діалогової взаємодії органів влади і громадськості [Електронний ресурс] / О. М. Крутій. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/02.pdf
12. Крутій О. М. Діалогова взаємодія органів держаної влади та громадськості : [монографія] / О. М. Крутій. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 302 с.
13. Мюнх Р. Социологический анализ новой диалектики и динамики развития глобального информационного общества / Р. Мюнх // Социология на пороге XXI века: Основные направления исследований. – М., I999. – C. 50.
14. Обушна Н. Публічне управління як нова модель організації державного управління в Україні: теоретичний аспект / Н. Обушна // Збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 44. – С. 53 –63.
15. Ревенко Т. В. Сутність і перспективи розвитку технологій соціальної реклами органів влади / Т. В. Ревенко // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 4. – С. 81 –87.
16. Сурмін Ю. П. Методологічні аспекти реформування державного управління в Україні [Електронний ресурс] / Ю. П. Сурмін. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10sypduu.pdf.
17. Чернов С. І. Текст лекцій з дисципліни “Публічне адміністрування” [Текст] / С. І. Чернов, С. О. Гайдученко; Харк нац. ун-т міськ госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. - С. 7.
18. Рfifiner J.M., Presthus R. Public Administration. – New York: The Ronald Press Co., 1960. – P. 3.

Olena Rachynska

MODERN APPROACHES IN ORGANIZING OF COMMUNICATIVE INTERACTION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SPHERE

Summary

The problem statement. Communicative policy, designed to provide democratic forms of interaction between government authorities and the public, is the strategically important element in the modern conditions of social development and optimization of the functioning of national systems of public administration. The emphasis should be on the understanding of civil society as an institutional structure that reflects a certain type of communicative interaction between the state and a citizen.
The purpose of the article is the analysis of the information and communication aspect of modern system approaches in the organization of public administration, a special role and features of the implementation of communicative interaction in the public administration sphere.
The main content of the article. Characteristic features of the public administration as a new model of organization of public administration in Ukraine was generalized. Analyzing the progressive process of developing the views on the communicative process in the public administration system, it was established that the characterization of state communication as a unidirectional process of communicator influence on the audience has been replaced by an emphasis on feedback, which gives the political system the sustainability and developmental efficiency.
Communication became understood as the most important function of any system. Ultimately, researchers concluded that any social system (including the political one) is a product of human interaction, based on the achievement of mutual understanding and consent that becomes possible, first of all, as a result of communicative interaction.
It was established that among the modern system approaches in the organization of public administration a special role is assigned to information and communication aspects. The concept of systems with information feedbacks is important for building a public administration model. Dialogue communications with the state can be considered as the most demanded management tool.
Conclusions. Public administration is a complex and multifaceted form. Its basis is a concept that follows from the close relationship between politics and law, governance and power, political system and society as a whole as well as interaction of society with various elements of the social system. At the same time, communicative activity is considered as a component of everyday activities and as an outwardly directed work that requires its own rules and also has to be assessed in a certain way. Through the public administration system, a system of relations is formed. This system is aimed at the realization of the values of society, the achievement of the goals of public policy as well as the creation of a competitive state, the determining characteristics of which are the rule of law and developed legal culture, balanced representative democracy, strong self-governance, disciplined and mobile state management.

Keywords: communicative policy; public; state communications; model; openness; public opinion.

References

1. Avramchikova N.T. (2008), Hosudarstvennoe i munitsypalnoe upravlenie : uchebnoe posobie [State and municipal administration : study guide], Siberian State Aerospace University, Krasnoyarsk, Russia.
2. Aleksukhina S.I. (2003), “Formation of new communicative communities”, Elektronnyi zhurnal “Issledovat v Rossii”, pp. 43–44.
3. Arshynov V. I. and Savicheva N.H. (2003), “Civil society as a problem of communicative action”, Sinerheticheskaia paradihma. Chelovek i obshchestvo v usloviiakh nestabilnosti, Prohress-traditsiia, Moscow, Russia, pp 297–342.
4. Bazhynova O.A. (2011), “Interconnection of the public authorities with the public as a factor in the democratization of the public administration”, Derzhavne budivnytstvo, vol. 2.
5. Burenko V.I. (2011), Sotsialnoe rehulirovanie politicheskoi vlasti : istoriia idei i sovremennye podkhody [Social regulation of political power : the history of ideas and modern approaches], National Institute of Business, Moscow, Russia.
6. Volkov A.M. (2013), “Public management of subsoil use in Russia (modern period)”, Pravovaia initsyativa, vol. 7, p. 15.
7. Glossary of the United Nations Development Program (2018), available at: http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministration Glossary.
8. Drahomyretska N.M. (2005), Teoretychnyi analiz komunikatyvnoi diialnosti derzhavnoho sluzhbovtsia : monohrafiia [Theoretical analysis of the communicative activity of a civil servant : a monograph], Astroprynt, Odesa, Ukraine.
9. Surmin Yu.P., Bakumenko V.D. and Mykhnenko A.M. (2010), Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia [Encyclopedic dictionary of public administration], National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Kokhanov E.F. (2004), Teoreticheskie i metodolohicheskie osnovy RK-deiatelnosti (sotsiolohicheskii aspekt) : monohrafiia [Theoretical and methodological foundations of the RK-activity (sociological aspect) : a monograph], Moscow, Russia.
11. Krutii O.M. (2010), “Comprehensive mechanism of dialogue between government authorities and the public”, Derzhavne budivnytstvo, vol. 1.
12. Krutii O.M. (2008), Dialohova vzaiemodiia orhaniv derzhanoi vlady ta hromadskosti : monohrafiia [Dialogue interaction between government authorities and the public : a monograph], Publishing House of the Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine “Mahistr”, Kharkiv, Ukraine.
13. Munich R. (1999), “Sociological analysis of the new dialectic and the dynamics of the development of a global information society”, Sociology on the threshold of the XXI century: the main directions of research, Moscow, Russia.
14. Obushna N. (2015), “Public administration as a new model of organization of public administration in Ukraine: theoretical aspect”, Zbirnyk naukovykh prats, vol. 44, pp. 53 –63.
15. Revenko T.V. (2010), “The essence and prospects of the development of technologies of social advertising of the government authorities”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 4, pp. 81 –87.
16. Surmin Yu.P. Metodolohichni aspekty reformuvannia derzhavnoho upravlinnia v Ukraini [Methodological aspects of public administration reforming in Ukraine], available at: http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10sypduu.pdf.
17. Chernov S.I. and Haiduchenko S.O. (2014), Tekst lektsii z dystsypliny “Publichne administruvannia” [The text of lectures on “Public Administration”], O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Kharkiv, Ukraine.
18. Рfifiner J. and Presthus R. (1960), Public Administration, The Ronald Press Co., New York, the USA.

№ 2 2019

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 3205

Відомості про авторів

О. А. Рачинська

завідувач сектору координації ТАІЕХ відділу управління проектами, Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу

Olena Rachynska

Head of the TAIEX Coordination Sector, Project Management Department, Center for Adaptation of the Civil Service to the Standards of the European Union

ORCID:

0000-0003-0974-0534

Як цитувати статтю

Рачинська О. А. Сучасні підходи в організації комунікативної взаємодії у сфері публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1384 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.1

Rachynska, Olena (2019), “Modern approaches in organizing of communicative interaction in the public administration sphere”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 2, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1384 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.2.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.