EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПЕЦИФІКА ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЙОГО ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
С. В. Карпюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.100

УДК: 351.342

С. В. Карпюк

СПЕЦИФІКА ЗАГАЛЬНОСВІТОВИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ЙОГО ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ

Анотація

У статті обґрунтовано, що сучасне державне управління, як важливіший феномен, (інструмент, спосіб) врегулювання життя великих соціумів, забезпечення прогресивного, поступального розвитку країн, характеризується як світовою, так і специфічно-національного характеру трансформаціями, що обумовлені: а) радикального перебудовою країн і суспільств на інноваційних, демократичних засадах функціонування; б) принциповою потребою забезпечення і захисту прав і свобод людини; в) необхідністю більш дієвих відносин держави і громадянського суспільства. Робиться акцент на найактуальніших особливостях цього процесу, який є незворотнім і для сучасної України. Серед багатьох аспектів гальмівного характеру для демократизації суспільного життя, виділено проблему консолідації політичного режиму: демократія стає незворотнім суспільним феноменом і процесом лише за умови, коли головні її рушійні сили зацікавлені в її збереженні та реалізації. Потрібен суспільний демократичний консенсус, як єдність помислів на «полі демократії». Лише цей феномен сповна забезпечує необхідну консолідацію політичного режиму. В результаті така консолідована демократія сприяє не лише врегулюванню діяльністного, легітимного політичного режиму але й забезпечує максимально широку підтримку його діяльності з боку широкої і демократично налаштованої суспільної більшості. Початок цього процесу – налагодження конструктивної співпраці правлячої і опозиційної еліт, наявність цивілізованої взаємодії державної влади і громадянського суспільства, широкий захист та забезпечення прав і свобод людини, громадянина.
Визначено, що у всі часи і епохи люди, громада намагалися вирішувати усі наявні проблеми не лише за рахунок влади але й сподіваючись на власні зусилля, формуючи у різний спосіб і залучаючи до усіх процесів державотворення і державного управління громадянське суспільство. Власне, держава, як інструмент врядування життя великого соціуму свого часу і прийшла на зміну громадянському суспільству. Щодо громадянського суспільства, загалом, то нині існує величезна кількість думок, точок зору стосовно того, що це за феномен, яким він має бути, у який спосіб формується в цілому.

Ключові слова: суспільний розвиток; модернізація сучасних держав; трансформаційні державотворчі процеси; демократизація й децентралізація державного управління; розвиток громадянського суспільства.

Література

1. Бертран Расселл. Власть. Новый социальный анализ. – К.: ЧП «Стоп-К», 1996. – 239с.
2. Бех В.П. Генезис соціального організму країни: Монографія. 2-е вид. доп. – Запоріжжя: «Просвіта», 2000. – 288с.
3. Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года. – ст. 21. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.
4. Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості: дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів: Вид-во «Літопис», 2000. – 481с.
5. Лінц Х., Степан А. «Державність», націоналізм і демократизація // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К.: Смолоскіп, 2005. – 621с.
6. Парсонс Т. Система современных обществ / Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалева: Под ред. М.С. Ковалевой. – М., 1998. – С.170-183.
7. Ростоу Д.А. Переходи до демократії: спроба створення динамічної моделі // Демократія: Антологія / Упоряд. О. Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – С.594.
8. Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? (Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центр. и Вост. Европы): Учеб. Пособие для студентов высших учеб. заведений. – 2-е изд. перераб. и доп. – К.: Довіра, 1999. – 199с.
9. Сарторі Дж. Вертикальна демократія // Демократія: Антологія / Впор. О. Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – С.513.
10. Степанова Н.Є. Традиції та інновації у політичному розвитку сучасної України // Вісник ОНУ. – 2003. – Т.8: Вип. 9. – С.600-695.
11. Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. – К.: ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2005. – 284с.
12. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели: Пер. с англ.. – М.: ООО «Издательство АСТЗАО НПП «Ермак», 2004. – 611с.
13. Хабермас Юрген. Постнациональная констелляция и будущее демократии / Политические работы / Сост. А.В. Денежкина; пер. с нем. Б.М. Скуратова. М.: Праксис, 2005. – 398с.
14. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – М.: Прогресс-традиция, 2004. – С.167-175.
15. Хорошилов О. Український варіант демократизації // Політичний менеджмент. – 2005. – №1(10). – С.56-57.
16. Шумпетер Й. Елітарна демократія і теорія конкурентного людства // Демократія: Антологія / Упоряд. О.Проценко. – К.: Смолоскип, 2005. – С.477.
17. Giddens A. Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives. Second Edition №4., Rout Ledge, 2003. – Р. 69,70,72.
18. Hantington S.P. Will More Countries Become Democratic? // Political Science Quarterly. 1984. - №99. – Р.199.
19. State and institution Building in Ukraine / Edited bg T/Kuzio, R/S/ Kravchuk, P/D/ Anieri. – St. Motives Press New York, 1999. – 44с.

S. V. Karpyuk

SPECIFICITY OF GLOBAL AND NATIONAL TRANSFORMATIONAL PROCESSES IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF ITS POLITICAL MODERNIZATION AND DEMOCRATIZATION

Summary

The article substantiates the thesis that modern government, as the most important phenomenon (tool, method) of regulating the life of large societies, ensuring the progressive, progressive development of countries, is characterized by both global and specific-national transformations, which are caused by: a) radical reorganization of countries and societies on an innovative, democratic basis of functioning, democratic basis of functioning; b) the fundamental need and the need to ensure and protect human rights and freedoms; c) the need for more effective relations between the state and civil society. Emphasis is placed on the most relevant features of this process, which is irreversible for modern Ukraine.
Among the many aspects of the inhibitory nature of the democratization of public life, the problem of consolidating the political regime is highlighted: democracy becomes an irreversible social phenomenon and process only if its main driving forces are interested in its preservation and realization. Demand for a democratic democratic consensus, as a unity of thoughts on the "field of democracy." Only this phenomenon fully guarantees the necessary consolidation of the political regime. As a result, such a consolidated democracy promotes not only the regulation of an active, legitimate political regime, but also provides the widest possible support for its activities by a broad and democratically-minded majority. The beginning of this process is the establishment of constructive cooperation between the ruling and opposition elites, the existence of a civilized interaction of state power and civil society, broad protection and ensuring the rights and freedoms of man and citizen.
It has been determined that at all times and times people, the community tried to solve all the problems not only at the expense of the authorities but also hoping for their own efforts, forming in different ways and involving civil society in all processes of state building and public administration. Actually, the state, as an instrument of governing the life of a large society of its time and replaced by civil society. As for civil society, in general, there is now a huge amount of thoughts, perspectives on what it is for the phenomenon, how it should be, how it is formed in general.

Keywords: social development; modernization of modern states; transformation processes of state formation; democratization and decentralization of state administration; development of civil society.

References

1. Rassell, B. (1996), Vlast'. Novyj sotsyal'nyj analyz [Power. New social analysis], Stop-K, Kyiv, Ukraine.
2. Bekh, V.P. (2000), Henezys sotsial'noho orhanizmu krainy [Genesis of the social organism of the country], Prosvita, Zaporizhzhia, Ukraine.
3. UN (1948), “Universal Declaration of Human Rights”, available at: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (Accessed 30 Dec 2018).
4. Habermas, Yu. (2000), Strukturni peretvorennia u sferi vidkrytosti: doslidzhennia katehorii hromadians'ke suspil'stvo [Structural Transformations in the Area of Openness: A Study of the Civil Society Category], Litopys, L'viv, Ukraine.
5. Lints, Kh. and Stepan, A. (2005), “"Statehood", nationalism and democratization”, Demokratiia: Antolohiia [Democracy: Anthology], Smoloskip, Kyiv, Ukraine.
6. Parsons, T. (1998), Systema sovremennykh obschestv [The system of modern societies], Moscow, Russia.
7. Rostou, D.A. (2005), “Transition to democracy: an attempt to create a dynamic model”, Demokratiia: Antolohiia [Democracy: Anthology], Smoloskyp, Kyiv, Ukraine.
8. Rudych, F.M. (1999), Mnoho ly vlasty nuzhno vlasty? (Ukrayna v kontekste transformatsyy polytycheskykh system v stranakh SNH y Baltyy, Tsentr. y Vost. Evropy) [Does the government need a lot of power? (Ukraine in the context of the transformation of political systems in the CIS and Baltic countries, Central and Eastern Europe)], Dovira, Kyiv, Ukraine.
9. Sartori, Dzh. (2005), “Vertical democracy”, Demokratiia: Antolohiia [Democracy: Anthology], Smoloskyp, Kyiv, Ukraine.
10. Stepanova, N.Ye. (2003), “Traditions and innovations in the political development of modern Ukraine”, Visnyk ONU, vol. 8, no. 9, pp. 600-695.
11. Institute Sociology NAS of Ukraine (2005), Sotsiolohichne znannia ta vlada: superechlyvi vzaiemovidnosyny sotsiolohichnykh doslidzhen' i politychnoi praktyky [Sociological knowledge and power: contradictory relationships of sociological research and political practice], Stylos; PTs Foliant, Kyiv, Ukraine.
12. Fukuiama, F. (2004), Doverye: sotsyal'nye dobrodetely [Trust: social virtues], OOO Yzdatel'stvo ASTZAO NPP «Ermak», Moscow, Russia.
13. Khabermas, Y. (2005), “The Post-National Constellation and the Future of Democracy”, Polytycheskye raboty [Political work], Praksys, Moscow, Russia.
14. Khantynhton, S. (2004), Polytycheskyj poriadok v meniaiuschykhsia obschestvakh [Political order in changing societies], Prohress-tradytsyia, Moscow, Russia.
15. Khoroshylov, O. (2005), “Ukrainian version of democratization”, Politychnyj menedzhment, vol. 1 (10), pp. 56-57.
16. Shumpeter, J. (2005), “Elite Democracy and Theory of Competitive Humanity”, Demokratiia: Antolohiia [Democracy: Anthology], Smoloskyp, Kyiv, Ukraine.
17. Giddens, A. (2003), Runaway World: How Globalization Is Reshaping Our Lives, Second Edition, Routledge, London, UK.
18. Hantington, S.P. (1984), “Will More Countries Become Democratic?”, Political Science Quarterly, vol. 99, p. 199.
19. Kuzio, T. and Kravchuk, R.S. Anieri, P.D. (1999), State and institution Building in Ukraine, St. Motives Press, New York, USA.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1098

Відомості про авторів

С. В. Карпюк

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

S. V. Karpyuk

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Карпюк С. В. Специфіка загальносвітових та національних трансформаційних процесів в системі державного управління в умовах його політичної модернізації та демократизації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1376 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.100

Karpyuk, S. V. (2019), “Specificity of global and national transformational processes in the system of public administration in the conditions of its political modernization and democratization”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1376 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.