EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ: МІЖГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ
В. М. Горбик

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.30

УДК: 351.82:353:332.14](477)

В. М. Горбик

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИРОДНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ РЕГІОНІВ: МІЖГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ

Анотація

Пріоритетним напрямом трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом є перехід від ресурсно-витратної економіки на інноваційний шлях збалансованого розвитку регіону. Акцентовано увагу на основних характеристиках природно-економічного потенціалу регіону: сукупні можливості регіону, його підприємств та окремих суб’єктів господарювання визначати, формувати і найбільш ефективно забезпечувати та задовольняти суспільні потреби (фактичні та потенційні) в процесі взаємодії з оточуючим середовищем і раціонального використання ресурсів. Доведено, що саме інноваційний потенціал регіону є ядром природно-економічного потенціалу.
Досліджено окремі проблеми структурних трансформацій розвитку регіональної економіки та їх інституційне забезпечення. Встановлено, що трансформація відтворювального процесу є комплексною і динамічною характеристикою, яка містить систему дій, окремих механізмів державного управління природно-економічним потенціалом, що базується на основних принципах. Одним із головних завдань державного управління є забезпечення керованого, активного, пропорційного та збалансованого розвитку природно-економічного потенціалу, як єдиної системи. Виокремлено ключові тенденції трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом регіонів.

Ключові слова: трансформація; відтворювальний процес; природно-економічний потенціал; інноваційний потенціал; стійкість; тенденції. регіональний маркетинг.

Література

1. Балашов А. М. Формування механізмів державного управління сталим розвитком регіонів України : автореф. дис. д-ра наук з держ. упр. : / А. М. Балашов ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – 36 с.
2. Гришина Л. О. Оцінка економічного потенціалу регіону при формуванні стратегії його розвитку / Л. О. Гришина, Г. В. Єфімова, Н. В. Гришина // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 19. – С. 96-97.
3. Економічний потенціал регіону: пріоритети використання: Монографія / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козменко та ін.; За ред. І. М. Школи. – Чернівці, 2003. – 464 с.
4. Жулавський А. Ю.Природно-ресурсний потенціал регіону в системі економічних відносин / А. Ю. Жулавський, В. П. Гордієнко // Ефективна економіка. – 2013. – № 8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_22
5. Загорський В. С. Державне управління в системі формування і реалізації регіональної політики в сучасних умовах Регіональна економіка. – 2016. – №3. – С. 22.
6. Лашук О. С. Державне регулювання розвитку регіону в умовах трансформації українського суспільства / О. С. Лашук // Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. – 2016. – № 2(2). – С. 94-95.
7. Макаренко М. В. Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 217-224.
8. Маниліч М.І. 11. Трансформація регіонального економічного механізму: Монографія. – Чернівці: Книги – XXI, 2004. – 164 с.
9. Надоша О. В. Механізми оптимізації державного управління в умовах сталого розвитку : автореф. дис. канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. В. Надоша ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014. – 20 с.
10. Осауленко О. Г. Моделювання та управління сталим соціально-економічним розвитком : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : / О. Г. Осауленко; Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – К., 2002. – 36 с.
11. Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: монографія / [З. С. Варналій, А. І. Мокій, О. Ф. Новікова та ін.]; за ред. З. С. Варналія – К.: Знання України. – 2005. – 498 с.

Volodymyr M. Horbyk

DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE STATE MANAGEMENT MECHANISM OF THE NATURAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGIONS: INTERSECTORIAL ASPECTS

Summary

The state regulation of the social and economic development of regions is one of the priorities of the state management. The state regulation is determined as one of the key tasks in the process of establishing a new model for managing the natural and economic potential of regions in Ukraine as well as a key mechanism for ensuring territorial integrity and stability in the state. The substantiation of the directions of development of the state management mechanism of the natural and economic potential of the regions of Ukraine and the definition of the primary tasks of the state management of the natural and economic potential of the regions is lay the foundation for the research.
The state regulation of the territorial development becomes a key element of the state management, which is formed under the influence of many factors, a certain set of which forms the basis of its theoretical foundations as well as the strengthening of regional and local influences. Some problems of regulation of the development of the region were established. Measures to improve the state regulation of the territorial development should be introduced in order to ensure the effectiveness of the processes of the state regulation of the development of the region in the conditions of the transformation of Ukrainian society. Such measures should be related to the implementation of strategic planning tools for the development of the territory, the state support of depressed regions, the development of the infrastructure of the region, the adaptation of legislation to international norms and standards as well as the system of monitoring and control of regional development.
It was proved that improvement of the state management mechanism of the effective development of the region is connected not only with the decision of the issues of formation and use of local budgets, but also requires radical increase of the efficiency of planning of economic and social development of regions. Taking into account the above mentioned, a number of interrelated issues were highlighted. Priority directions of development of the state management mechanism of the natural and economic potential of the regions were defined.
The analysis of tendencies in the structure of the state management mechanism of the natural and economic potential of the region allowed to deepen the content of some basic concepts of the regional management (interconnection of organizational-and-economic, regulatory-and-legal components, regional management mechanism, providing vertical and horizontal integration of its subjects, etc.).

Keywords: transformation; reproduction process; natural and economic potential; innovation potential; stability; tendencies. regional marketing.

References

1. Balashov A.M. (2010), “Formation of mechanisms of state governance for the sustainable development of the regions of Ukraine”, Ph.D. Thesis, Public Administration, Classic Private University, Zaporizhzhia, Ukraine.
2. Hryshyna L.O., Yefimova H.V. and Hryshyna N.V. (2011), “Assessment of the economic potential of the region in shaping its development strategy”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 19, pp. 96–97.
3. Shkola I.M., Orekhovska T.M. and Kozmenko I.D. (2003), Ekonomichnyi potentsial rehionu: priorytety vykorystannia: Monografiya [Economic potential of the region: priorities of use: a monograph], Chernivtsi, Ukraine.
4. Zhulavskyi A.Yu. and Hordiienko V.P. (2013), “Natural-resource potential of the region in the system of economic relations”, Efektyvna ekonomika, vol. 8, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_8_22.
5. Zahorskyi V.S. (2016), “Public administration in the system of formation and implementation of regional policy in modern conditions”, Rehionalna ekonomika, vol. 3, p. 22.
6. Lashuk O.S. (2016), “State regulation of the region’s development in the conditions of the transformation of Ukrainian society”, Publichne administruvannia: naukovi doslidzhennia ta rozvytok, vol. 2 (2), pp. 94–95.
7. Makarenko M.V. (2012), “Management of the economic potential of the region as the basis for the formation of competitive advantages of the region”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 217–224.
8. Manylich M.I. (2004), Transformatsiia rehionalnoho ekonomichnoho mekhanizmu: Monografiya [Transformation of the regional economic mechanism: a monograph], Knyhy – XXI, Chernivtsi, Ukraine.
9. Nadosha O.V. (2014), “Mechanisms of optimization of public administration in conditions of sustainable development”, Ph.D. Thesis, Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
10. Osaulenko O.H. (2002), “Modeling and management of sustainable socio-economic development”, Doctor of Sciences Thesis, Public Administration, Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
11. Varnalii Z.S., Mokii A.I. and Novikova O.F. (2005), Rehiony Ukrainy: problemy ta priorytety sotsialno-ekonomichnoho rozvytku: Monografiya [Regions of Ukraine: problems and priorities of socio-economic development: a monograph], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1246

Відомості про авторів

В. М. Горбик

к. держ. упр., генеральний директор Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Київоблагроліс»

Volodymyr M. Horbyk

Candidate of Sciences in Public Administration, Director General of the State Enterprise "Specialized Forest Enterprise" Kievoblagrolis "

ORCID:

ORCID: 0000-0003-2098-5874

Як цитувати статтю

Горбик В. М. Напрями розвитку механізму державного управління природно-економічним потенціалом регіонів: міжгалузеві аспекти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1375 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.30

Horbyk, Volodymyr M. (2019), “Directions of the development of the state management mechanism of the natural and economic potential of regions: intersectorial aspects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1375 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.