EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ
А. С. Близнюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.28

УДК: 351

А. С. Близнюк

ІНСТИТУЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

Анотація

Досліджено інституційно-організаційні засади формування механізму державного управління розвитком рекреаційної галузі в Україні. Здійснено аналіз основних завдань структурно-організаційного механізму. Окреслено основні засоби реалізації організаційного механізму.
Доведено, що визначаючи систему органів державного управління рекреаційною сферою, необхідно враховувати їхню управлінську компетенцію у цій сфері. Тобто до органів державного управління рекреаційною сферою належать ті органи, які наділені державно-владними функціями з метою виконання поставлених перед ними завдань у рекреаційній сфері, а ефективність управлінської діяльності залежить від повноти закріплення компетенції суб'єктів управління у законодавстві.
Ефективне інституційне забезпечення рекреаційної галузі повинно ґрунтуватися на принципах ефективності, систематичності, оперативності та активно співпрацювати з іншими, в тому числі недержавними, структурами, які зацікавлені в її розвитку.
Визначено проблемні питання сучасного стану організаційно-функціональної структури управління рекреаційною сферою на місцевому рівні. Сформульовано напрями удосконалення механізму державного управління рекреаційною галуззю, а саме доведено перспективність чіткої регламентованої співпраці місцевих органів державної влади з науковими, освітніми, бізнес- та громадськими структурами.

Ключові слова: рекреація; рекреаційна діяльність; механізм; інституційний механізм; організаційний механізм; державне регулювання; механізми державного регулювання.

Література

1. Бедрік Н. Державне регулювання туристичної галузі в умовах подолання кризи / Н. Бедрік // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2015. - № 2. – С. 35-38.
2. Бейдик О. Перспективи розвитку регіональної рекреації та туризму на період до 2010 р. / О. Бейдик // Туристично-краєзнавчі дослідження. – К. : Інститут туризму Федерації профспілок України, 2014. – Випуск 5. – С. 167–178.
3. Бухаріна Л. Нормативно-правове регулювання діяльності у сфері туризму / Л. Бухаріна // Держава та регіони. - 2008. - № 4. - С. 58-63.
4. Кифяк В. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Кифяк - Чернівці: Книги - XXI, 2013. - 300 с.
5. Панченко Т. Курортно-рекреаційна система України: сучасний стан та перспективи розвитку / Т. Панченко // Туристично-краєзнавчі досліджен¬ня. — Вип. 2. — К.: Кармаліта, 2009. – С. 34-37.

Andrii Bliznyuk

INSTITUTIONAL ORGANIZATIONAL BASES FORMING MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION BY DEVELOPMENT OF RECREATIONAL DEPARTMENT IN UKRAINE

Summary

The institutional and organizational principles of forming the mechanism of state management for the development of the recreational industry in Ukraine are explored. The analysis of the main tasks of the structural and organizational mechanism is carried out. The main means of implementing the organizational mechanism are outlined.
When defining the system of public administration in the recreational sphere, it is necessary to take into account their managerial competence in this area. That is, the bodies of state management of the recreational sphere include those bodies that are endowed with state-owned functions in order to fulfill their tasks in the recreational sphere, and the effectiveness of management activity depends on the completeness of consolidating the competence of the subjects of management in the legislation.
Effective institutional provision of the recreational sector should be based on the principles of efficiency, systematicity, efficiency and active cooperation with other, including non-state, structures, which are interested in its development.
The problematic issues of the current state of the organizational-functional structure of management of recreational sphere at the local level are determined. The directions of improvement of the mechanism of state management of the recreational industry are formulated, namely, promising a clear regulated cooperation of local authorities with scientific, educational, business and public structures.

Keywords: ecreation; recreational activity; institutional mechanism; organizational mechanism; state regulation; mechanisms of state regulation.

References

1. Bedrik N. (2015), “State regulation of the tourism industry in a crisis”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia i mistsevoho samovriaduvannia, vol. №2, pp. 35-38.
2. Beydyk O. (2014), “Prospects for the development of regional recreation and tourism for the period up to 2010”, Turystychno-kraieznavchi doslidzhennia, vol. №5, pp. 167-178.
3. Bukharina L. (2008), “Regulatory Activity in the Field of Tourism”, Derzhava ta rehiony, vol. №4, pp. 58-63.
4. Kifiak V. (2013) Orhanizatsiia turystychnoi diial'nosti v Ukraini [Organization of tourism activity in Ukraine], Knyhy - XXI, Chernivtsi, Ukraine.
5. Panchenko T. (2009), “The resort-recreational system of Ukraine: the current state and prospects of development”, Turystychno-kraieznavchi doslidzhennia, vol. №2, pp. 34-37.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1026

Відомості про авторів

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Близнюк А. С. Інституційно-організаційні засади формування механізму державного управління розвитком рекреаційної галузі в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1373 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.28

Bliznyuk, Andrii (2019), “Institutional organizational bases forming mechanism of public administration by development of recreational department in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1373 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.28

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.