EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
І. І. Самойлова

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.23

УДК: 336.14:352

І. І. Самойлова

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Анотація

Доведено, що становленням ефективної системи місцевих фінансів та інструментом державного регулювання розвитку регіонів є бюджетна децентралізація. Вона стимулює регіони до фінансової незалежності і підприємницької активності, пошуку додаткових власних ресурсів на потреби і можливості регіонів.
У статті проаналізовані реалізацію бюджетної децентралізації та обґрунтовано перспективи реформування в цій сфері з метою підвищення ефективності бюджетної системи в Україні. Вивчено сутність бюджетної децентралізації і вказані переваги та недоліки її функціонування.
З метою здійснення реальної бюджетної децентралізації доцільно: вдосконалити міжбюджетні відносини; здійснити зміцнення податкової бази органів місцевого самоврядування; забезпечити публічність і прозорість бюджетного процесу; удосконалити систему запозичень на місцевому рівні; розробити механізми ефективного управління фінансовими ресурсами на місцевому рівні; забезпечити публічність і прозорість бюджетного процесу; створити стимулюючу систему вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів; здійснити зміцнення податкової бази органів місцевого самоврядування; сформувати ефективну систему внутрішнього і зовнішнього контролю; розвинути систему казначейського обслуговування бюджетних коштів; забезпечити зміцнення фінансового забезпечення місцевого самоврядування; зміцнити зв’язки з галузевої політикою.

Ключові слова: бюджетна децентралізація; державне регулювання; реформування; державна політика; бюджетна система; державне управління.

Література

1. Нечипоренко А.В. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6. Ч. 2. С. 122–125.
2. Бюджетна децентралізація та її вплив на фінансове забезпечення територіальних громад. 2017. URL: https://www.knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/9f690dbd00a5bff556897056d188f56d.pdf
3. Бюджетна політика: прагматичні підходи до стратегічних рішень / Авраменко К.В., Дешко А.Л., Жаліло Я.А. та ін. К.: СТ-ДРУК, 2016. 112 с.
4. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України. К.: Центр навчальної літератури, 2004. 544 с.
5. Герус А. Фінансова децентралізація, або що робити з грошима. 2016. URL: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2045
6. Корень Н.В. Анализ и оценка реализации бюджетной децентрализации в Украине: aналитическая записка. 2015. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/2242/
7. Децентралізація: за 4 роки в Україні створили 725 об’єднаних громад з населенням 6,3 млн. / Аргумент. 2018. URL: http://www.argumentua.com/novosti/detsentral-zats-ya-za-4-roki-v-ukra-n-stvorili-725-ob-dnanikh-gromad-z-naselennyam-63-mln
8. Возняк В. Преимущества и риски бюджетной децентрализации: теоретико-методологические аспекты / Проблемы экономики. Серия: Экономическая теория. 2015. №2. С. 253–257.
9. Децентралізація: місцеві бюджети / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2017. URL: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4353
10. Чушак А.М., Філюк О.А. Бюджетна система України в контексті реформування місцевого самоврядування та курс Уряду на децентралізацію влади в державі / Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 4. С. 942–945.
11. Самойлова І.І. Проблеми бюджетної децентралізації та ефективність реалізації реформи бюджетної системи в Україні / Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: V Міжнар. наук.-практ. заоч. конф., 24 листоп. 2017 р.: тези допов. Запоріжжя, 2017. С. 339–341.
12. Корень Н.В. Бюджетна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку / Стратегічні пріоритети. Серія: Економіка. № 2 (43), 2017. C. 81–87.
13. Онищенко В.В. Особливості бюджетної децентралізації в Україні: теоретичний аспект / Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 12(2). 2017. C. 45–50.

I. Samoilova

ANALYSIS OF THE STATE POLICY ON IMPLEMENTATION OF BUDGET DECENTRALIZATION AND EFFECTIVENESS OF BUDGETARY SYSTEM REFORM IN UKRAINE

Summary

It is proved that fiscal decentralization is becoming an effective system of local finances and an instrument of state regulation of regional development. It stimulates regions for financial independence and entrepreneurial activity, seeking additional own resources for the needs and opportunities of the regions.
The article analyzes the implementation of budget decentralization and raises the prospects of reform in this area in order to increase the efficiency of the budgetary system in Ukraine. The article analyzes the current problems of fiscal decentralization and substantiates the prospects for reform in this area in order to improve the efficiency of the budget system in Ukraine. The essence of budgetary decentralization and the mentioned advantages and disadvantages of its functioning are studied. The main drawbacks of the reforms are: imbalances between the socio-economic development of regions; excessive centralization of budgetary funds; insufficient use of tax potential; delegation of authority from state authorities to local governments without adequate financial support.
In order to implement real budget decentralization it is expedient to improve inter-budgetary relations; to strengthen the tax base of local self-government bodies; to create a stimulating system of equalization of the fiscal capacity of local budgets; ensure publicity and transparency of the budget process; to improve the system of borrowing at the local level; to develop mechanisms for effective management of financial resources at the local level; ensure publicity and transparency of the budget process; to create a stimulating system of equalization of the fiscal capacity of local budgets; to strengthen the tax base of local self-government bodies; to improve the system of borrowing at the local level; to form an effective system of internal and external control; develop a system of treasury service budget funds; carry out further reform of the fiscal services, increase employee responsibility and reduce corruption; ensuring efficiency of inter-budgetary relations; to provide strengthening of financial support of local self-government; to strengthen links with sector policy.

Keywords: udget decentralization; state regulation; reforming; state policy; budget system; governance.

References

1. Nechyporenko, A. (2016). “Teoretychni aspekty biudzhetnoi decentralizacii miscevogo samovriaduvannia v Ukraini” [Theoretical aspects of fiscal decentralization of local government in Ukraine]. Naukovyi visnyk Ujgorodskogo nacionalnogo universytetu (Scientific Bulletin of the Uzhgorod National University), no. 6(2), 122–125 (in Ukraine).
2. , (2017). “Biudzhetna decentralizaciia ta ii vplyv na finansove zabezpechennya terytorialnyh gromad” [Budget Decentralization and its Impact on the Financial Provision of Territorial Communities]. Access mode: https://www.knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/9f690dbd00a5bff556897056d188f56d.pdf (in Ukraine).
3. Avramenko, K., Deshko, A., & Zhalilo, Ya. (2016). “Biudzhetna polityka: pragmatychni pidhody do strategichnyh rishen” [Fiscal policy: pragmatic approaches to strategic decisions]. Kyiv: ST-DRUK (in Ukraine).
4. Vasylyk J., Pavliuk, K. (2004). “Biudzhetna systema Ukrainy” [The budget system of Ukraine]. Kyiv: “Center textbooks” (in Ukraine).
5. Herus, A. (2016). “Finansova decentralizaciia, abo scho robyty z groshyma” [Fiscal decentralization, or what to do with money]. Access mode: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/2045 (in Ukraine).
6. Koren, N. (2015). “Analiz i ocenka realizacii biudzhetnoi decentralizacii v Ukraine” [Analysis and evaluation of the implementation of fiscal decentralization in Ukraine]. Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/2242/ (in Ukraine).
7. , (2018). “Decentralizaciia: za 4 roky v Ukrayini stvoryly 725 оbednanyh gromad z naselenniam 6,3 mln.” [Decentralization: For 4 years in Ukraine, 725 united communities with population of 6.3 million have been created], Argument. Access mode: http://www.argumentua.com/novosti/detsentral-zats-ya-za-4-roki-v-ukra-n-stvorili-725-ob-dnanikh-gromad-z-naselennyam-63-mln (in Ukraine).
8. Vozniak, G. (2015). “Preimuschestva i riski biudzhetnoi decentralizacii: teoretiko-metodologicheskie aspekty” [The benefits and risks of fiscal decentralization: theoretical and methodological aspects], Problemy ekonomiki (Economic problems), no. 2, 253–257 (in Ukraine).
9. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine. (2017). “Decentralizaciya: miscevi byudjety” [Decentralization: Local budgets]. Access mode: http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4353 (in Ukraine).
10. Chushak, A. (2015). “Biudzhetna systema Ukrainy v konteksti reformuvannia miscevogo samovriaduvannia ta kursu Uriadu na decentralizaciiu vlady v derjavi” [The budget system of Ukraine in the context of local government reform and decentralization of the Government in the state]. Ekonomika ta derjava (Economy and state). vol. 4, 942–945 (in Ukraine).
11. Samoilova, I.I. (2017). “Problemy byudjetnoi decentralizaciyi ta efektyvnist realizaciyi reformy byudjetnoi systemy v Ukrayini” [Problems of fiscal decentralization and effectiveness of the reform of the budgetary system in Ukraine], Formation of effective mechanisms of public administration and management in a modern economy: theory and practice: V International scientific and practical correspondence conference, 39–341 (Accessed 24 November 2017).
12. Koren, N.V. (2017). “Byudjetna decentralizaciyi v Ukrayini: rezyltary reformy ta priorytety rozvytku” [Budget Decentralization in Ukraine: Results of Reform and Development Priorities], Strategic priorities. Series: Economics, no. 2(43), 81–87 (in Ukraine).
13. Onyshchenko, V.V. (2017). “Osoblyvosti byudjetnoi decentralizaciyi v Ukrayini: teoretychnuyi aspect” [Features of Budget Decentralization in Ukraine: Theoretical Aspect], Scientific herald of Uzhgorod National University. Series: International Economic Relations and World Economy, vol. 12(2), 45–50.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 4988

Відомості про авторів

І. І. Самойлова

кандидат наук з державного управління, завідувач навчально-методичного відділуНавчально-наукового центру організації освітнього процесу,Університет державної фіскальної служби України

I. Samoilova

PhD (Public Administration), head of the educational-methodical departmentEducation and research center for education management,University of the State Fiscal Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Самойлова І. І. Аналіз державної політики щодо реалізації бюджетної децентралізації та ефективність реформування бюджетної системи в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1368 (дата звернення: 12.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.23

Samoilova, I. (2019), “Analysis of the state policy on implementation of budget decentralization and effectiveness of budgetary system reform in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1368 (Accessed 12 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.