EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІСІЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ
М. Г. Орел

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.22

УДК: 351:321

М. Г. Орел

МІСІЯ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ

Анотація

У статті започатковано дослідження місії (ролі) та сенсу (головної мети) суб’єктів публічного управління у сфері політичної безпеки щодо забезпечення стійкості соціального порядку та пропонується підхід щодо вирішення проблеми вказаної стійкості (так званої проблеми Гоббса) ідея якого полягає у горизонтальній та вертикальній структуризації внутрішнього середовища соціуму шляхом узгодженості між принципами, цінностями та цілями функціонування його елементів на моральному, юридичному, програмно-цільовому та концептуально-ідеологічному рівнях. Встановлено, що стійкість соціального порядку має розглядатися індивідами, суспільством та політичними інститутами держави як цінність тотожна цінності феномену безпеки. Та визначено, що чинники, які здійснюють вплив на її вітальний (життєвий) потенціал є змінними величинами і завжди мають об’єктивно-суб’єктивну природу. Обґрунтовано, що без вказаних досліджень неможливо обґрунтувати стратегічні цілі у сфері національної безпеки. Доведено, що розробка методології формування системи публічного управління у сфері національної безпеки, визначення її пріоритетних завдань та оцінювання ефективності їх виконання мають здійснюватися у контексті забезпечення стійкості соціального порядку. Показано, що в умовах постмодерну, незважаючи на об’єктивну диференціацію суспільства за етнічними, релігійними та іншими ознаками успішне виконання суб’єктами публічного управління у сфері національної безпеки завдань щодо забезпечення стійкості соціального порядку у контексті збереження та розвитку національних цінностей, унеможливлює катастрофічне зниження вітального потенціалу державності, яке є реальною загрозою для національної держави, як соціального інституту.

Ключові слова: публічне управління; політичні інститути держави; соціальний порядок; «Гоббсова проблема»; рівні соціального порядку; національна безпека; загрози національній безпеці; епоха постмодерну.

Література

1. Ситник Г.П. Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки // Вісник НАДУ– 2011. – вип. 2. – С.25-34.
2. Ситник Г.П. Державне управління національною безпекою: монографія. – К.: НАДУ, 2004. – 408 с.
3. Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В.П.Горбулін, А.Б.Качинський. –К.: НІСД, 2010. –288 с.
4. Станкевич А.А. Устойчивое развитие систем: от концепции к социальной устойчивости // Науч.весник «Финансы, банки, инвестиции. – 2018. – № 2. – С. 174-180.
5. Маньков В.Д. Безопасность общества и человека в современном мире / В.Д. Маньков. ‒ СПб.: Политехника, 2005. – 551с.
6. Курін С.Я., Воробьев В.П. Болезни государства. Диагностика политической системы государственного управления и права / С.Я.Курин, В.П. Воробьев. – М.: МГИМО (У) МИД России. –2009. – 472 с.
7. Шарп Джін. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Пер. з англ. Ін-т ім. Aльберта Ейнштейна. – Львів: Сполом, 2004. – 83 с.
8. Wolfers A. A Discord and Collaboration. Essay of International Politics. Foreword by Reinhold Niebuhr; Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1962.
9. Могилевский В.Д. Динамические системы: технологии трансформации и разрушения // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – 2002. – № 1. – С. 86-99.
10. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства це церковного и гражданского. Сочинения: В 2 т. Т.2 . ‒ М.: Мысль, 1991 . ‒ 736 с.
11. Бек У. Власть и ее оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / Пер. с нем. А.Б.Григорьева, В.Д.Седельника; послесловие В.Г. Федотовой, Н.Н. Федотовой. — М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего» (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»), 2007. – 464 с.
12. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М.: Республика, Культурная революция, 2006.
13. Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и примечания А.Б.Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с.
14. Тойнби А. Исследование истории: возникновение, рост и распад цивилизаций. Том 1.‒ М.: АСТ, Москва. ‒ 2009. ‒ 355 с.
15. Бауман З. Текучая современность / Пер. с англ. под ред. Ю.В.Асочакова. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с.
16. Бауман З. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л.Иноземцева. – М.: Логос, 2005. – 390 с.
17. Гиббон Э. История упадка и разрушения Великой Римской империи: закат и падение Римской империи: в 7 т. – М.: ТЕРРА, 2008.
18.Панарин И.Н. Информационная война и геополитика. –М.: Изд-во «Поколение». 2006.- 560 с.
19. Кильдюшов О. Проблема социального порядка (Гоббса проблема): к эвристике и прагматике конститутивного вопроса современной теории общества // Социологическое обозрение. – 2006. – Т. 15, № 3. – С.122-148.

M. G. Orel

MISSION OF SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF POLITICAL SECURITY FOR THE ENSURING OF SOCIAL STABILITY

Summary

The article initiates the study of the mission (role) and the meaning (main goal) of the public administration actors in the sphere of political security in order to ensure the stability of the social order. An approach is proposed to solve the problem of the specified stability (the so-called Hobbes problem) whose idea is to horizontal and vertical structuring of the internal environment of society by coherence between the principles, values and goals of the functioning of its elements at the moral, legal, program-target and conceptual-ideological levels. It was established that the stability of social order should be considered by individuals, society and political institutions of the state as the value of the identical values of the phenomenon of security. However, it is determined that factors influencing its vital (vital) potential are variables and always have an objective-subjective nature. It is substantiated that without these studies it is impossible to substantiate strategic goals in the field of national security. It is proved that the development of a methodology for forming a system of public administration in the field of national security, defining its priority tasks and evaluating the effectiveness of their implementation should be carried out in the context of ensuring the sustainability of social order. It is shown that in postmodern conditions, in spite of the objective differentiation of society by ethnic, religious and other features, successful implementation by subjects of public administration in the sphere of national security of tasks concerning the maintenance of the stability of social order in the context of preservation and development of national values, makes it impossible to disastrous reduction of the welcoming the potential of statehood, which is a real threat to the national state as a social institution. Attention is drawn to the fact that in the post-modern era, the role of the state as a social institution should be given to the important place in preserving the material and spiritual values of the social system. The function of uniting all elements of society into a single whole, the protection of individuals, the administration of justice, ensuring compliance with the law, etc., state institutions can perform provided the stability of social order and the creation of effective social mechanisms for the social interaction of individuals, social groups, social structures, institutions, etc. This interaction is a prerequisite and a means of ensuring the functioning of the social system to achieve its main goal, first and foremost, of security.

Keywords: public administration; political institutions of the state; social order; "Hobbes problem"; levels of social order; national security; threats to national security; the postmodern era.

References

1. Sytnyk, H.P. (2011), “Institutional civilization paradigm studying the problems and state-management aspects of ensuring national security”, Visnyk NADU, vol. 2, pp. 25-34.
2. Sytnyk, H.P. (2004), Derzhavne upravlinnia natsional'noiu bezpekoiu Ukrainy (teoriia i praktyka) [Public administration of national security of Ukraine (Theory and Practice)], NADU, Kyiv, Ukraine.
3. Horbulin, V.P. and Kachyns'kyj, A.B. (2010), Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsional'noi bezpeky [Strategic planning: solving national security problems], NISD, Kyiv, Ukraine.
4. Stankevich, A.A. (2018), “The sustainable development of systems: from concept to social sustainability”, Nauch.vesnik «Finansy, banki, investicii, no. 2, pp. 174-180.
5. Man'kov, V. D. (2005), The safety of society and man in the modern world [Bezopasnost' obshhestva i cheloveka v sovremennom mire], Politehnika, St. Petersburg, Russia.
6. Kurin, S.Ya. and Vorob'ev, V.P. (2009), Bolezny hosudarstva. Dyahnostyka polytycheskoj systemy hosudarstvennoho upravlenyia y prava [Diseases of the state. Diagnosis of the political system of government and law], MHYMO (U) MYD Rossyy, Moscow, Rossia.
7. Sharp, Dzhin (2004), Vid dyktatury do demokratii: kontseptual'ni zasady zdobuttia svobody [From dictatorship to democracy: conceptual ambush of freedom], Spolom, L'viv, Ukraine.
8. Wolfers, A. (1962), A Discord and Collaboration. Essay of International Politics. Foreword by Reinhold Niebuhr, The Johns Hopkins Press, Baltimore, USSA.
9. Mogilevskij, V.D. (2002), “Dynamic systems: technologies of transformation and destruction”, Problemy bezopasnosti pri chrezvychajnyh situacijah, no. 1, pp. 86 – 99.
10. Hobbs, T. (1991), Leviafan, abo Materiia, forma i vlada derzhavy tserkovnoho i tsyvil'noho. Tvory [Leviathan, or Matter, the form and power of the state church and civilian], Mysl', Moscow, Russia.
11. Bek, U. (2007), Vlast' i ee opponenty v jepohu globalizma. Novaja vsemirno-politicheskaja jekonomija [Power and its opponents in the era of globalism. New World Political Economy], Progress-Tradicija; Izdatel'skij dom «Territorija budushhego», Moscow, Russia.
12. Bodrijjar, Zh. (2006), Obshhestvo potreblenija [Consumer society], Respublika, Kul'turnaja revoljucija, Moscow, Russia.
13. Djurkgejm, Je. (1995), Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie [Tsotsiology. Its subject, method and mission], Kanon, Moscow, Russia.
14. Tojnbi, A. (2009), Issledovanie istorii: vozniknovenie, rost i raspad civilizacij [The study of history: the emergence, growth and disintegration of civilizations], AST, Moscow, Russia.
15. Bauman, Z. (2008), Tekuchaja sovremennost' [Flowing modernity], Peter, St. Petersburg, Russia.
16. Bauman, Z. (2005), Individualizirovannoe obshhestvo [Individualized Society], Logos, Moscow, Russia.
17. Gibbon, Je. (2008), Istorija upadka i razrushenija Velikoj Rimskoj imperii: zakat i padenie Rimskoj imperii [The history of the decline and destruction of the Great Roman Empire: the decline and fall of the Roman Empire], TERRA, Moscow, Russia.
18. Panarin, I.N. (2006), Information War and Geopolitics, Publishing house "Generation", Moscow, Russia.
19. Kil'djushov, O. (2006), “The problem of social order (the Hobbes problem): to the heuristics and pragmatics of the constitutive question of the modern theory of society”, Sociologicheskoe obozrenie, vol.15, no.3, pp.122-148.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 845

Відомості про авторів

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, Головний вчений секретар наукової установи ГО “Академія національної безпеки”

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of Globalistics, European integration аnd the National security, National Academy of Public Administration,the President of Ukraine, Chief Scientific secretary of the scientificinstitution of the Public organization “Academy of National Security”

Як цитувати статтю

Орел М. Г. Місія суб’єктів публічного управління у сфері політичної безпеки щодо забезпечення стійкості соціального порядку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1367 (дата звернення: 28.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.22

Orel, M. G. (2019), “Mission of subjects of public administration in the sphere of political security for the ensuring of social stability”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1367 (Accessed 28 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.