EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ МІЖСЕКТОРНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
А. П. Миколаєць

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.21

УДК: 351

А. П. Миколаєць

МЕХАНІЗМ МІЖСЕКТОРНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Зазначена необхідність децентралізації влади, що означає делегування повноважень і відповідальності на більш низький рівень управління для того, щоб забезпечити незалежність і оперативність діяльності у вирішенні значущих питань. Процесу децентралізації повинна супроводжувати гласність і звітність за всіма процедурами прийняття рішень.
Визначено, недоліки затвердження та реалізації механізмів міжсекторного соціального партнерства є наступних причин: відсутність системної нормативів - правової бази механізму міжсекторного соціального партнерства, що регулює форми і методи взаємодії, яка встановлює порядок ініціювання, організації та проведення МСП, що визначає компетенцію, права та обов'язки, відповідальність сторін; відсутністю навичок спільної роботи у представників влади, неприбуткових організацій і бізнесу; неопрацьованість механізму контролю за виконанням затверджених форм міжсекторного соціального партнерства; відсутність критеріїв і норм реалізації механізмів міжсекторного соціального партнерства, єдиної задовільної системи оцінки ефективності результатів; труднощів виявлення найбільш пріоритетних соціальних потреб; незабезпеченість програм МСП достатніми ресурсами.
Запропоновано використання принципу субсидіарності, яка передбачає, що кожен рівень владних структур повинен мати повноваження, достатні для вирішення проблем, які в силу своєї природи або значущості можуть бути вирішені саме на цьому рівні, причому з найбільшою ефективністю для всієї системи.

Ключові слова: міжсекторне соціальне партнерство; децентралізація влади; система публічного управління; неприбуткові організації; принцип субсидіарності; галузеве лобіювання; система державного управління.

Література

1. Крижаиівський А. Ф. Громадянське суспільство і механізм дії права: проблеми співвідношення і взаємодії / А. Ф. Крижаиівський, О. О. Крезе // Акт. пробл. держави і права : зб. наук. пр. - О. : Юрид. літ., 2003. - Вип. 21. - С. 22 - 27.
2. Нові тенденції соціальної політики у сучасному світі // Навчальні матеріалионлайн. - Режимдоступу : social-science.com.ua/article/115.
3. Права свободи та відповідальність // Навч. матеріали. - Режим доступу : www.politolog-rdgu.com/docs/tema7.doc.
4. Пустовіт Ж. М. Основні соціальні права та свободи людини і громадянина в Україні : автореф. дне. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Пустовіт Ж. М. - К., 2001. - 1б с.
5. Путило Н. В. Основы правового регулирования социальных прав : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Путило Н. В. - М., 1999. - 192 с.
6.Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / П. M. Рабінович. - X. : Консум, 2002. - 1б0 с.
7.Саприкіна M. Міжсекторне партнерство: ефективність vs практика / Саприкіна Марина, Каба Дмитро // Громадське суспільство. - 2011. - № 1(15). - Режим доступу : www.ucipr.kiev.ua/publications/mizhsektorne-partnerstvo-efektivnist- vs-praktika.
8.Соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні // Укр. наук. журн. - Режим доступу : pidruchniki.com/150б0913/pravo/sotsialni_ prava_svobodi_lyudini_gromadyanina_ukrayini.
9. Ткач А. H. Проблемы теории государства и права / А. Н. Ткач. - М. : Инфра-М, 2002. - 245 c.
10. Якимец В. Н. Межсекторное социальное партнерство: основы, теория, принципы, механизмы / В. Н. Якимец. - М. : Эдиториал УРСС, 2004. - 3S4 с.

A. P. Mykolaiets

MECHANISM OF INTER-SECTORAL SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

Summary

The need for decentralization of power is indicated, which means delegation of authority and responsibility to a lower level of management in order to ensure the independence and efficiency of the activity in solving significant issues. The process of decentralization should be accompanied by transparency and accountability in all decision-making procedures.
The shortcomings of the approval and implementation of the mechanisms of the cross-sectoral social partnership are as follows: absence of system norms - the legal basis of the mechanism of a cross-sectoral social partnership that regulates the forms and methods of interaction, which establishes the procedure for the initiation, organization and conduct of SMEs that defines competence, responsibilities of the parties; lack of skills for working with representatives of government, non-profit organizations and business; non-working mechanism for monitoring the implementation of approved forms of cross-sectoral social partnership; lack of criteria and norms for implementation of mechanisms of cross-sectoral social partnership, the only satisfactory system for evaluating the effectiveness of the results; difficulties in identifying the most priority social needs; unsafe SME programs with sufficient resources.
It is proposed to use the principle of subsidiarity, which provides that each level of government structures should have the powers sufficient to solve problems that, by virtue of their nature or significance, can be solved precisely at this level, and with the greatest efficiency for the whole system.
The principle of subsidiarity implies that each level of power structures should have the powers sufficient to solve problems that by virtue of their nature or significance can be solved precisely at this level, and with the greatest efficiency for the whole system. Necessary elements of the implementation of subsidiarity are: complementing the center's activities in relation to the actions of the regions; the division of powers, responsibility between the levels of government on the principles of parity and movement "from the bottom up"; legislative consolidation at each level of power and management of the subjects of conduct, carried out: on their own, jointly, with the consent; Closure of the list of subjects of authority and authority for each level of state power and administration; settlement of the order and form of representation of the lower authorities and top management; the correspondence of the volume of "top-down" delegated powers to the allocated resources and determined by the measures of responsibility; the unity of the legal space, the constitutional system and the norms of legislation, the system of executive power.
The implementation of the principle of subsidiarity in Ukraine will ensure the achievement of an optimal balance of interests between different social groups, therefore subsidiarity should become a strategy for optimizing the relations of state power and the public, which is self-organizing.
Need to motivate government officials to work with nonprofit organizations. Modern management theories pay particular attention to the role of motivation as a factor in ensuring effective and fruitful activity. Government officials who do not have experience working with non-profit organizations, of course, are not very interested in cooperating with them, including because they do not have the necessary incentives. Since the situation is precisely this in many post-totalitarian political systems, more attention needs to be given to appropriate educational activities and to stimulate the interest of middle and senior officials in identifying the role and potential of third sector organizations, seeing them as business partners.

Keywords: cross-sectoral social partnership; decentralization of power; system of public administration; non-profit organizations; subsidiarity principle; sectoral lobbying; public administration system.

References

1. Kryzhanivskyi A. F. Hromadianske suspilstvo i mekhanizm dii prava: problemy spivvidnoshennia i vzaiemodii / A. F. Kryzhanivskyi, O. O. Kreze // Akt. probl. derzhavy i prava : zb. nauk. pr. - O. : Yuryd. lit., 2003. - Vyp. 21. - S. 22 - 27.
2. Novi tendentsii sotsialnoi polityky u suchasnomu sviti // Navchalni materialy onlain. - Rezhym dostupu : social-science.com.ua/article/115.
3. Prava svobody ta vidpovidalnist // Navch. materialy. - Rezhym dostupu : www.politolog-rdgu.com/docs/tema7.doc.
4. Pustovit Zh. M. Osnovni sotsialni prava ta svobody liudyny i hromadianyna v Ukraini : aftoref. dys. ... kand. yuryd. nauk : 12.00.02 / Pustovit Zh. M. - K., 2001. - 16 s.
5. Putilo N. V. Osnovyi pravovogo regulirovaniya sotsialnyih prav : dis. ... kand. yurid. nauk : 12.00.01 / Putilo N. V. - 1999. - 192 s.
6. Rabinovych P. M. Osnovy zahalnoi teorii prava ta derzhavy : navch. posib. / P. M. Rabinovych. - Kh. : Konsum, 2002. - 160 s.
7. Saprykina M. Mizhsektorne partnerstvo: efektyvnist vs praktyka / Saprykina Maryna, Kaba Dmytro // Hromadske suspilstvo. 2011. - № 1(15). - Rezhym dostupu : www.ucipr.kiev.ua/publications/mizhsektorne-partnerstvo-efektivnist-vs- praktika.
8. Sotsialni prava i svobody liudyny i hromadianyna v Ukraini // Ukr. nauk. Zhurn. - Rezhym dostupu : pidruchniki.com/15060913/pravo/sotsialni_ prava_svobodi_lyudini_gromadyanina_ukrayini.
9. Tkach A. N. Problemyi teorii gosudarstva i prava / A. N. Tkach. - M. : Infra- M, 2002. - 245 c.
10. Yakimets V. N. Mezhsektornoe sotsialnoe partnerstvo: osnovyi, teoriya, printsipyi, mehanizmyi / V. N. Yakimets. - M. : Editorial URSS, 2004. - 384 s.

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1211

Відомості про авторів

А. П. Миколаєць

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

A. P. Mykolaiets

Candidate of science in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Миколаєць А. П. Механізм міжсекторного соціального партнерства в системі публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1366 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.21

Mykolaiets, A. P. (2019), “Mechanism of inter-sectoral social partnership in the system of public administration”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1366 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.