EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
Є. А. Вилгін

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.20

УДК: 351

Є. А. Вилгін

ІНСТРУМЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

Зазначено, що нові підходи до формування механізмів регулювання діяльності підприємств регіонального інвестиційно-будівельного комплексу (РІБК) дозволить нам прискорити процес формування інвестиційно-будівельного ринку і підвищити результативність функціонування організацій і підприємств будівельної галузі. Перш за все, необхідно визначиться з тим, що може включати в себе об'єкт оцінки як система: суб'єкти, що знаходяться у стосунках один з одним; об'єкти; інфраструктуру (банки, товарні та сировинні біржі, брокерські фірми і контори, пенсійні та страхові фонди, іпотечні фірми та ін.); ринкові механізми (ціна, відсотки за кредит та тощо); державний контроль і регулювання ринку, аудиторські підтримки малого бізнесу, фонди підтримки малого бізнесу, судові органи.
Запропоновано для створення системи регулювання регіонального інвестиційно-будівельного комплексу використовувати статистичні дані, які характеризують стан інвестиційного циклу і ключових елементів інвестиційно - будівельного комплексу: ринку інвестицій, фінансів, факторів виробництва, кінцевих товарів і послуг. Як відомо, економічна ефективність характеризує господарську доцільність прийнятих рішень і визначається як відношення ефекту до витрат, пов'язаного з досягненням певного ефекту. За радянських часів нижня межа їх ефективності капітальних вкладень регулювався спеціально зафіксованими нормативами, які встановлювалися для народного господарства в цілому, галузей та первинних ланок.
Визначено, що у новій методиці було враховано і наявність всіляких учасників проекту, відмінність їх інтересів, оцінок вартості капіталу: була введена практика розрахунку різних видів ефективності - комерційної, громадської, регіональної, бюджетної та тощо. Разом з тим встановити, функціонують чи введені в експлуатацію виробничі об'єкти, випускають вони продукцію і яка рентабельність по відношенню до галузевої нормі цих виробництв, представляє велику складність. Це пов'язано з тим, що на даний момент практично відсутній офіційно публікується інформація, яка характеризує реальний економічний стан виробничих потужностей, які були введені в рамках державних адресних інвестиційних програм.

Ключові слова: регіональний інвестиційно-будівельний комплекс; інструменти підвищення результативності; будівельний ринок; економічна ефективність; державні адресні інвестиційні програми; стратегічним плануванням; території.

Література

1. Просович О.П., Бондаренко Ю.Г., Прийма Л.Р. Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку регіону в умовах економічної кризи / О.П. Просович, Ю.Г. Бондаренко, Л.Р. Прийми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. — 2009. — № 640. — С. 183—188.
2. Щукін О.І., Целіна Н.О., Дерев'янко Я.М. Методичні підходи оцінки інвестиційного потенціалу регіону / О.І. Щукін, Н.О. Целіна, Я.М. Дерев'янко // Економічний вісник Донбасу. — 2008. — № 1. — С. 79—90.
3. Інвестиційний клімат в Україні: фактори регіональних ризиків / Державний комітет України з питань розвитку підприємництва; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України / О.В. Кужель та ін. — К., 1999. — 192 с.
4. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів / Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. — К.: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України, 2014. — 390 с.
5. Regional Innovation Scoreboard 2009. Methodology report. December 2009. — Access Mode: http:// www.proinno,europe.eu/page/regional,innovations, coreboard.

Evgen Vilgin

TOOLS FOR IMPROVING THE RESULTS OF THE REGIONAL INVESTMENT AND BUILDING COMPLEX FUNCTIONING

Summary

It is noted that new approaches to the formation of mechanisms of regulation of activity of enterprises of the regional investment and construction complex (RIBC) will allow us to accelerate the process of formation of the investment and construction market and increase the efficiency of functioning of organizations and enterprises of the construction industry. First of all, it is necessary to determine what may include the object of evaluation as a system: entities that are in relationship with each other; objects; infrastructure (banks, commodity and commodity exchanges, brokerage firms and offices, pension and insurance funds, mortgage firms, etc.); market mechanisms (price, interest on a loan, etc.); state control and regulation of the market, small business auditing support, small business support funds, judicial bodies.
It is suggested to use statistical data that characterizes the status of the investment cycle and the key elements of the investment and construction complex: the investment market, finance, factors of production, final goods and services, to create a system of regulation of the regional investment and construction complex. As you know, economic efficiency characterizes the economic feasibility of the decisions and is defined as the ratio of the effect to the costs associated with the achievement of a certain effect. In Soviet times, the lower limit of their efficiency of capital investments was regulated by specially fixed norms, which were established for the national economy as a whole, branches and primary units.
It is determined that the new method took into account both the presence of various project participants, the difference between their interests, estimates of the value of capital: the practice of calculating various types of efficiency - commercial, public, regional, budget, etc. - was introduced. However, establish, operate or put into operation production facilities, produce their products and profitability in relation to the sectoral norm of these industries, presents a great deal of complexity. This is due to the fact that at present there is practically no official publication of information that characterizes the real economic situation of production capacities, which were introduced within the framework of state targeted investment programs.

Keywords: egional investment and construction complex; tools for improvement of efficiency; construction market; economic efficiency; state address investment programs; strategic planning; territory.

References

1. Prosovych, O.P. Bondarenko, Yu.H. Pryjma, L.R. (2009), "The strategy of innovative — investment development of region in conditions of economic crisis", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika". Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 640, pp.183—188.
2. Schukin, O.I. Tselina, N.O. Derev'ianko, Ya. M. "Methodical approaches of an estimation of investment potential of the region", Ekonomichnyj visnyk Donbasu, vol. 1, pp. 79—90.
3. The state Committee of Ukraine for entrepreneurship development; the Council for study of productive forces of Ukraine of NAS of Ukraine (1999), "Investytsijnyj klimat v Ukraini: faktory rehional'nykh ryzykiv" [Investment climate in Ukraine: the factors of regional risks], Кyiv, Ukraine.
4. Institute for economic research and policy con, sulting (2014), "Rejtynh investytsijnoi pryvablyvosti rehioniv" [The rating of investment attractiveness of regions], The state Agency for investment and national projects of Ukraine, Кyiv, Ukraine.
5. European Commission (2009), "Regional Innovation Scoreboard 2009", available at: http://www.proinno, europe.eu/page/regional,innovation, scoreboard (Accessed 1 august 2016).

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1133

Відомості про авторів

Є. А. Вилгін

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

Evgen Vilgin

Ph.D., Associate Professor of the Department of Public AdministrationInterregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Вилгін Є. А. Інструменти підвищення результативності функціонування регіонального інвестиційно-будівельного комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1365 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.20

Vilgin, Evgen (2019), “Tools for improving the results of the regional investment and building complex functioning”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1365 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.