EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
І. М. Грищенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.2

УДК: 353(075.8)

І. М. Грищенко

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Анотація

У статті досліджено поняття “сільські території” та з’ясовано, що сільські території являють собою складну і багатофункціональну природну, соціально-економічну і виробничо-господарську структуру й характеризуються сукупністю властивих кожній з них особливостей. Досліджено нормативно-правову базу, що регулює питання розвитку сільських територій в Україні. Проаналізовано державну політику України, спрямовану на забезпечення сталого розвитку сільських територій та з’ясовано, що вона побудована у відповідності з міжнародними зобов’язаннями України, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і визначає довгострокову концепцію розвитку сільських територій. Комплексні заходи з реалізації державної політики створюють базу для стабільної, прозорої і передбачуваної правової системи, направленої на покращення бізнес-клімату, протидію корупції і стимулювання інвестицій для розвитку сільських територій. Механізми державного управління формують збалансований підхід до посилення конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору і збільшення експорту, намагаючись водночас забезпечити рівномірний розподіл наявних переваг, зокрема, за рахунок сприяння розвитку сільських територій і покращення якості життя та збереження природних ресурсів і довкілля.

Ключові слова: сільські території; державна політика; розвиток сільських територій.

Література

1. Семенишин Х. М. Визначення поняття “сільські території”: соціально-економічний аспект / Х. М. Семенишин // Науковий вісник національного університету ДПС України, 4 (59), 2012.  С. 2832.
2. Павлов О. І. Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження / О. І. Павлов // Регіональна історія України: збірник наукових статей.  Вип. 3, 2009.  С. 113132.
3. Про затвердження плану заходів з реалізації розвитку Концепції розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. Розпорядження Кабінету Міністрів України 19 липня 2017 року № 489-р.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-р/2017/
4. Про схвалення Концепції розвитку сільських територій [Електронний ресурс]. Розпорядження Кабінету Міністрів України 23 вересня 2015 року № 995-р.  Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-р/2015/
5. Орлатий М. К. Підходи до формування ресурсного потенціалу сільських територій Дніпропетровської області / М. К. Орлатий, А. Є. Величко // Публічне адміністрування: теорія та практика.  2013. Вип. 1.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_1_11

Iryna Gryshchenko

ANALYSIS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF RURAL DEVELOPMENT

Summary

The article analyzes the concept of "rural territories" and finds that rural territories are a complicated and multifunctional natural, socio-economic and industrial-economic structure and are characterized by a set of peculiarities inherent in each of them. The regulatory framework regulating the development of rural areas in Ukraine is explored and the directions of the state policy aimed at improving the quality of life of the rural population by providing state support for individual housing construction in the countryside, developing a network of educational institutions, culture, health care, providing people with quality drinking water and high quality housing and communal services.
Protection and conservation of natural resources in rural areas will be ensured by strengthening the responsibility for the absence of approved schemes of sanitary cleaning of settlements and the presence of natural landfills, creation of new and expansion of existing territories and objects of the nature reserve fund, simplification of the conditions of rational use of recreational resources of territories and objects of the natural reserve fund for the formation of the economic environment and the development of the sphere of employment.
It is planned to ensure diversification and development of the rural economy by creating organizational, social and economic conditions for the development of various types of economic activities and forms of management in the countryside.
Improvement of the rural management system needs to be implemented through the development of legislative and other regulatory and legal acts to ensure the integrated development of rural areas, the creation of agricultural service cooperatives, the definition of areas of unproductive agricultural land of state ownership for the cultivation of bioenergy crops.
Education and information and counseling is planned to be implemented through education for rural communities with a view to their participation in the development of projects for the attraction of international technical assistance and the organization of the conduct of entrepreneurship activities for unemployed people living in rural areas.

Keywords: ural territories; state policy; development of rural territories.

References

1. Semenyshyn Kh. M. (2012), “Definition of the concept of “rural territories”: socio-economic aspect”, Naukovyj visnyk natsional'noho universytetu DPS Ukrainy, vol. 4 (59), pp. 2832.
2. Pavlov O. I. (2009), “Rural Territories: Theoretical and Methodological Principles of Research”, Rehional'na istoriia Ukrainy: zbirnyk naukovykh state, vol. 3, pp. 113132.
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On Approval of the Action Plan for the Implementation of the Concept for the Development of Rural Areas”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/489-р/2017/ (Accessed 19 July 2017).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), “On Approval of the Concept of Rural Development”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995-р/2015/ (Accessed 23 September 2015).
5. Orlatyj M. K. (2013), “Approaches to formation of resource potential of rural areas of Dnipropetrovsk region”, Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka. [Online], vol. 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp (Accessed 1 November 2013).

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1250

Відомості про авторів

І. М. Грищенко

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

Iryna Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

Як цитувати статтю

Грищенко І. М. Аналіз державної політики у сфері розвитку сільських територій. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1364 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.2

Gryshchenko, Iryna (2019), “Analysis of state policy in the field of rural development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1364 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.