EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
А. І. Богданенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.1

УДК: 351

А. І. Богданенко

АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

Анотація

У статті визначено, що багатьом країнам притаманні проблеми соціально-незахищених верств населення, які тісно пов’язані з соціальним житловим фондом та які ці країни цілком успішно вирішують. Зазвичай, головна роль у вирішенні цього питання належить державі, адже вона бере участь у регулюванні інвестиційних процесів соціального житлового будівництва, розробляє механізми реалізації, а державний бюджет є основним джерелом фінансування будівництва соціального житла.
Доведено, що соціальне житло є невід’ємною частиною системи житлового господарства, створеної для того, щоб задовольнити потреби тих, хто не має можливості стати домовласником, чи орендарем, гідного житла на приватному ринку. Коли виникають складнощі у житловому секторі, пов’язані з житлом, попит на доступні варіанти житла збільшується. Для того щоб соціальне житло стало фінансово доступним, ця частина системи житлового господарства зазвичай отримує різноманітні форми підтримки від держави і є залежною від недорогого фінансування.
Визначено актуальність запровадження механізмів державного управління забезпеченням житлом інвалідів та учасників антитерористичних операцій, членів сімей загиблих воїнів антитерористичних операцій, вимушених переселенців із зони антитерористичних операцій та анексованого Криму. Обґрунтовано, що в ринкових умовах, стрімко зменшується кількість житла, яке безоплатно надається громадянам. Пріоритет на отримання таких житлових площ має надаватися громадянам, які є соціально незахищеними й перебувають на квартирному обліку. Більшість країн, маючи розвинуту ринкову економіку, надають житло безоплатно тільки соціально незахищеним громадянам. Цей досвід доцільно використовувати і в Україні.
Зазначено, що розвиток будівництва житлового фонду вимагає доступності іпотечного кредитування. Саме іпотечне кредитування є важливим джерелом залучення додаткових фінансових вкладень для сталого будівництва. Разом із підвищенням ступеня відкритості в національній економіці в українських банків з’явиться конкуренція з іноземними банками.

Ключові слова: державне управління; соціальне житло; система житлового господарства; іпотечне кредитування.

Література

1. Кубасова Т. И. К вопросу о координации управления проектами строительства доступного жилья в России (современная практика) / Т. И. Кубасова // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права). — 2014. — № 3
2. Завора Т. М. «Становлення ринку житла на загальнодержавному та регіональному рівнях в Україні» // Регіональна економіка. – 2007. - № 1. -232 с.
3. Кравченко В. І. , Паливода К. В. «Фінансування будівництва житла: Новітні тенденції» – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 131 с.
4. Манцевич Ю. М. «Концептуальний прогноз розвитку житлового будівництва в Україні на фоні загальної кризи містобудування» / Ю. М. Манцевич // Економіка та держава. - 2015. - № 4. - c. 6-10/
5. Тимофеєва О. А. Державне регулювання будівництва житлової нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / О. А.Тимофеєва // Теорія та практика державного управління. –2011. – Вип. 3. –130 с. – с. 78
6. Romanenko Y.A. Analysis of the components and factors of the competitive environment of the enterprise / Y.A. Romanenko I.V. Chaplay // Модернізація соціально-економічних систем: нові умови господарювання: матеріали Міжнарод. наук. конф., (Польща, 28 вересня 2016 р.). – Польща: Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2016. – С. 97-99.
7. Олійник Н. В. Концептуальні засади державної житлової політики // Н. В. Олійник // Вісник Національної академії державного управління. – 2013. – № 11. – 150 с. – с. 102
8. Державна служба статистики «Наказ № 185 від 11.08. 2015 р.» // [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/185/185_2015.htm
9. КМУ «Державна цільова соціально_економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010—2017 роки, Документ № 1249-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017 // [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1249-2009-%D0%BF

A. I. Bogdanenko

THE ANALYSIS OF STATE MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESSES AT THE PRESENT STAGE OF REFORMATION OF THE SYSTEM OF SOCIAL HOUSING CONSTRUCTION

Summary

The article states that many countries have problems of the socially unprotected sections of the population, which are closely connected with the social housing stock and which these countries are successfully solving. As a rule, the main role in solving this issue belongs to the state, because it participates in the regulation of investment processes in social housing construction, develops mechanisms for implementation, and the state budget is the main source of financing for the construction of social housing.
It is proved that social housing is an integral part of the housing system, designed to meet the needs of those who are not able to become a homeowner or a tenant decent housing in the private market. When there are housing difficulties in the residential sector, the demand for affordable housing options is increasing. In order for social housing to become financially affordable, this part of the housing system usually receives various forms of support from the state and is dependent on low-cost financing.
The urgency of introduction of mechanisms of state administration of providing housing for invalids and participants of antiterrorist operations, members of families of deceased soldiers of antiterrorist operations, forced migrants from the zone of antiterrorist operations and annexed Crimea was determined. It is substantiated that in market conditions, the number of housing, which is provided free of charge to citizens, is rapidly decreasing. Priority for the acquisition of such residential areas should be provided to citizens who are socially unprotected and who are in the household register. Most countries, having a developed market economy, provide housing free of charge only to socially unprotected citizens. This experience should be used in Ukraine as well.
It is noted that the development of housing construction requires the availability of mortgage lending. It is mortgage lending that is an important source of attracting additional financial investments for sustainable construction. Together with an increase in the degree of openness in the national economy, Ukrainian banks will compete with foreign banks.

Keywords: public administration; social housing; housing system; mortgage lending.

References

1. Kubasova, T. I. (2014), "On the issue of coordinating the management of affordable housing construction projects in Russia (contemporary practice)", Izvestija Irkutskoj gosudarstvennoj jekonomicheskoj akademii, vol. 3.
2. Zavora, T. M. (2007), "The formation of the housing market at the national and regional levels in Ukraine", Rehionalna ekonomika, vol. 1, p. 232.
3. Kravchenko, V. I. and Palyvoda, K. V. (2006), Finansuvannia budivnytstva zhytla: Novitni tendentsii [Financing for housing construction: Recent Trends], Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», Kyiv, Ukraine, P. 131.
4. Mantsevych, Yu. M. (2015), "A conceptual prognosis of housing development in Ukraine in terms of urban planning general crisis", Ekonomika ta derzhava, vol. 4, pp. 6-10, [Online], available at: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=3132&i=0
5. Tymofeieva, O. A. (2011), "State regulation of residential real estate in Ukraine", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, P. 130, p. 78
6. Romanenko, Y.A. and Chaplay, I.V. (2016), "Analysis of the components and factors of the competitive environment of the enterprise", Materialy Mizhnarod. nauk. konf. [Materials International. sciences Conf.], Modernizatsiia sotsialno-ekonomichnykh system: novi umovy hospodariuvannia [Modernization of socio-economic systems: new conditions of management], (Poland, September 28, 2016), Poland: Black Sea Research Institute of Economics and Innovation, pp. 97-99.
7. Oliinyk, N. V. (2013), "Conceptual Principles of State Housing Policy", Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia, vol. 11, P. 150, pp. 102.
8. State Statistics Service, "Order No. 185 dated 11.08. 2015", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/norm_doc/2015/185/185_2015.htm
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), "State Target Socio-Economic Program of Construction (Acquisition) of Affordable Housing for 2010-2017", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1249-2009-%D0%BF

№ 1 2019

Дата публікації: 2019-01-31

Кількість переглядів: 1227

Відомості про авторів

А. І. Богданенко

доктор філософії в галузі державного управління, доктор економічних наук, аспірант,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

A. I. Bogdanenko

Ph.D. in public administration, Doctor of Science in Economics, Post-graduate student,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Богданенко А. І. Аналіз державного управління інвестиційними процесами на сучасному етапі реформування системи соціального житлового будівництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1363 (дата звернення: 25.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.1

Bogdanenko, A. I. (2019), “The analysis of state management of investment processes at the present stage of reformation of the system of social housing construction”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 1, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1363 (Accessed 25 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2019.1.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.