EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В. В. Литвин

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.102

УДК: 351

В. В. Литвин

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Анотація

Удосконалено концептуальні підходи до реалізації механізмів державної податкової політики, а саме: дотримання комплексного підходу при розробці та реалізації податкової політики, зокрема, узгодження заходів, що проводяться в усіх ланках бюджетно-податкової системи, шляхом їх орієнтації на виконання завдань соціально-економічного розвитку регіонів, надання податкових пільг, які необхідні для реалізації цілей і завдань податкової політики, і забезпечення тісного взаємозв'язку між складовими частинами економічної політики - фінансової, бюджетної, податкової, кредитної, інвестиційної; формування інституційних основ побудови відносин між суб'єктами податкового механізму на основі гармонізації різноспрямованих інтересів «платник податків - держава» за допомогою реалізації відтворювальної функції податкової політики; подальше впровадження нових електронних сервісів в регіонах з низьким рівнем автоматизації з метою залучення платників податків до подання звітності в електронному вигляді; організаційні механізми податкового стимулювання інноваційної діяльності в Україні, а саме: забезпечення умов для підвищення доступу платників податків до отримання інвестиційного податкового кредиту; зменшення адміністративного та фіскального тиску на підприємців за допомогою встановлення пільгової ставки по обов'язковим страховим внескам інноваційних організацій; удосконалення механізмів реалізації державної податкової політики України, що на відміну від існуючих, включають: застосування імітаційного моделювання впливу державної податкової політики на економічні показники регіонів, що дозволить враховувати вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища регіону при прогнозуванні податкових надходжень і отримати кількісну оцінку можливих наслідків для розвитку міжбюджетних відносин на регіональному рівні.
Отримали подальший розвиток: категоріальний апарат теорії державного управління на основі уточнення понять: «державна податкова політика», «механізм державної податкової політики», «регіональна податкова політика»; визначені вектори розвитку державної податкової політики: спрямованість на забезпечення розвитку фіскальних стимулів інвестиційної діяльності малого бізнесу з наданням можливостей створення спеціальних інвестиційних резервів; побудова системи податкових відносин на основі розширення переліку послуг податковими органами, в тому числі застосування податкового компромісу.

Ключові слова: механізм державної податкової політики; державна податкова політика; податкове адміністрування; податкове стимулювання; податковий режим; податок; бюджет; податковий контроль; податковий клімат.

Література

1. Абрамченко Н. А. Зарубіжний досвід оподаткування фізичних осіб: минуле та сучасність / Н. А. Абрамченко // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2015. - № 5. - С. 63-68.
2. Бєлова А. В. Питання співвідношення принципів податкового права та принципів оподаткування / А. В. Бєлова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Право. - 2015. - вип. 20. - С. 223-226.
3. Ісаєва Н. К. Організаційно-правові засади реалізації податкової політики держави / Н. К. Ісаєва // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - 2013. - Вип. 61. - С. 425-429.
4. Дацій О.І. Удосконалення бюджетно-податкової політики як умова економічної стабілізації підприємств України // «Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2018. – Вип. 2 (9). – С. 123-130. – (Серія "Державне управління").
5. Лощихін О. М. Функціональна теорія сучасної державності: концептуальні аспекти / О. М. Лощихін // Наше право. - 2013. - № 1. - С. 5-11.

V. V. Litvin

THEORETICAL BASES AND IMPROVEMENT OF THE MECHANISMS OF REALIZATION OF THE STATE TAX POLICY OF UKRAINE

Summary

Improved conceptual approaches to the implementation of state tax policy mechanisms, namely: adherence to an integrated approach in the development and implementation of tax policy, in particular, coordination of activities carried out at all levels of the fiscal system, by focusing on the tasks of regional socio-economic development, the provision of tax incentives that are necessary for the implementation of the goals and objectives of tax policy, and to ensure a close relationship between the components of the economy eskoy policy - financial, budget, tax, credit, and investment; the formation of the institutional framework for building relationships between the subjects of the tax mechanism based on the harmonization of multidirectional interests of the “taxpayer - state” through the implementation of the reproduction function of tax policy; further introduction of new electronic services in regions with a low level of automation in order to attract taxpayers to submit reports in electronic form; organizational mechanisms of tax incentives for innovation in Ukraine, namely: ensuring conditions for increasing the access of taxpayers to receive an investment tax credit; reduction of administrative and fiscal pressure on entrepreneurs through the establishment of a preferential rate for compulsory insurance premiums of innovative organizations; improvement of the mechanisms for implementing the state tax policy of Ukraine, which, unlike the existing ones, includes: applying simulation modeling of the influence of state tax policy on regional economic indicators, which will allow to take into account the influence of factors of the region’s external and internal environment when forecasting tax revenues and to obtain a quantitative assessment of possible developmental consequences intergovernmental relations at the regional level.
Were further developed: the categorical apparatus of the theory of public administration based on the clarification of the concepts: "state tax policy", "mechanism of state tax policy", "regional tax policy"; identified vectors of state tax policy development: focus on ensuring the development of fiscal incentives for small business investment activities with the provision of opportunities to create special investment reserves; building a system of tax relations on the basis of expanding the range of services by tax authorities, including the use of tax compromise.

Keywords: the mechanism of state tax policy; government tax policy; tax administration; tax incentives; tax regime; tax; budget; tax control; tax climate.

References

1. Abramchenko, N. A. (2015), “Foreign experience in the taxation of individuals: the past and present”, Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 5, pp. 63-68.
2. Belova, A.V. (2015), “Questions on the relationship between the principles of tax law and the principles of taxation”, Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia : Pravo, vol. 20, pp. 223-226.
3. Isayeva, N.K. (2013), “Organizational and legal principles of implementation of the tax policy of the state”, Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky, vol. 61, pp. 425-429.
4. Datsii, O.I. (2018), “Improvement of fiscal policy as a condition for economic stabilization of Ukrainian enterprises”, Visnyk Natsional'noho universytetu tsyvil'noho zakhystu Ukrainy, vol. 2 (9) , pp. 123-130.
5. Loshchein, O.M. (2013), “Functional theory of modern statehood: conceptual aspects”, Nashe pravo, vol. 1, pp. 5-11.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1165

Відомості про авторів

В. В. Литвин

аспірант Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

V. V. Litvin

Postgraduate student of Taurida National University named after V.I. Vernadsky

Як цитувати статтю

Литвин В. В. Теоретичні засади та удосконалення механізмів реалізації державної податкової політики України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1358 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.102

Litvin, V. V. (2018), “Theoretical bases and improvement of the mechanisms of realization of the state tax policy of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1358 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.102

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.