EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Д. М. Костенко

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.101

УДК: 351.86:004:007]:005.591.6

Д. М. Костенко

ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті здійснено аналіз чинників, які обумовлюють використання новітніх технологій у публічному управлінні в контексті забезпечення національної безпеки, розкривається їх сутність та охарактеризовано їх функціональний зміст з огляду на відповідну здатність системи публічного управління використовувати інноваційні технології у процесі публічно-управлінської практики забезпеченням національної безпеки. Розглянуто проблематику інновацій в публічному управлінні в органах влади центрального рівня, що формують засади і напрями політики держави. Наголошено на пріоритетних завданнях вироблення концептуального бачення і стратегії формування нової якості публічного управління, ефективної системи державної служби, яка була б здатна в умовах наростаючої невизначеності розробляти і впроваджувати інновації, щоб налаштувати систему публічного управління на ефективну взаємодію з бізнесом, структурами громадянського суспільства, що задіяні у процесах розробки та впровадження новітніх технологій для продуктивного застосування їх можливостей у процесах публічної політики та забезпечення національної безпеки.

Ключові слова: публічне управління; забезпечення національної безпеки; кібербезпека; інноваційні технології; комунікаційні мережі; BigData.

Література

1. Абрамов В. І. Концепт «номадична сингулярність» публічного врядування в умовах збройного конфлікту / В. І. Абрамов // Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5 томах. / за заг. ред. В. С. Куйбіди, М. М. Білинської, О. М. Петроє. – Київ : НАДУ, 2018. – Т. 4. – С. 102–104.
2. Дегтярьова І. О. Інновації в державному і муніципальному управлінні як необхідна умова соціально-економічних досягнень в сучасній Україні // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 96–105.
3. Ефективність державного управління : монографія / Ю. М. Бажал, О. І. Кілієвич, О. В. Мертенс [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенкав. – Київ : К.І.С., 2002. – 420 с.
4. Зозуля О.С. Науковий дискурс інформаційної безпеки та пріоритетні напрями дослідження в рамках спеціальності “теорія та історія державного управління” / О.С. Зозуля // Держава та регіони. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (50). – С. 59-67.
5. Ігнатенко О. П. Використання новітніх технологій у державному регулюванні сфери благоустрою населених пунктів / О. П. Ігнатенко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2014. – Вип. 2. – С. 96–105.
6. Інформаційно-комунікативна діяльність органів публічної влади : монографія / В. С. Куйбіда, О. В. Карпенко, А. В. Дуда [та ін.] ; за заг. ред. В. С. Куйбіди, О. В. Карпенка. – Київ : ЦП “Компрінт”, 2018. – 364 с.
7. Князев С. Н. Управление инновациями и инновации в управлении [Електронний ресурс] / С. Н. Князев, И. И. Ганчеренок // Государственное управление. – 2007. – Вып. 11. – Режим доступу : http://www.vivakadry.com/29.htm.
8. Куйбіда В. С. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах / В. С. Куйбіда, В. В. Толкованов. – Київ: ТОВ Поліграфічний Центр Крамар, 2010 – 258 с.
9. Марутян, Р.Р. Інформаційна складова гібридної війни проти України: сучасні виклики та загрози Режим доступу : http://matrix-info.com/2017/04/13/informatsijna-skladova-gibrydnoyi-vijny
10. Марутян, Р.Р. "Інформаційні ресурси у системі забезпечення національної безпеки." Режим доступу: http://www. dsaua. org/index. php.
11. Михненко А. М. Інновації в управлінні суспільним розвитком : [навч. посіб.] / А. М. Михненко, В. Д. Бакуменко, С. О. Кравченко. – Київ : Вид-во НАДУ, 2009. – 115 с.
12. Орлов О. В. Інноваційні процеси в державному управлінні : [монографія] / О. В. Орлов. – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. – 196 с.
13. Федорчак О. В. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління / О. В. Федорчак // Державне управління : теорія та практика [Електрон. ресурс] : електрон. наук. фах. журнал НАДУ при Президентові України. – Вип. 1. – К. : НАДУ, 2006. – Режим доступу : http://www.academy. gov.ua./ej3/txts/02-FEDORCHAK.pdf
14. Хачатурян Х. В. Теоретико-методологічні засади інновацій у державному управлінні [Електронний ресурс] / Х. В. Хачатурян. – Режим доступу : http://law.kymu.edu.ua/ndgu_st27_ua.htm.
15. Шевченко М.М. Соціально-філософська концепція науково-освітнього забезпечення публічного управління у сфері національної безпеки України / М.М. Шевченко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2018. – Вип. 134. – С. 320-325.
16. Thomassen, B. The Uses and Meanings of Liminality (International Political Anthropology, Mar 3; 2 (1), 2009.–P. 5-28.

Diana Kostenko

USING OF NEW TECHNOLOGIES IN THE PROVIDING OF NATIONAL SECURITY

Summary

The article analyzes the factors that determine the use of the latest technologies in public administration in the context of providing national security, reveals their essence and describes their functional content, taking into account the appropriate ability of the public administration system to use innovative technologies in the process of public management practice providing national security. The problems of innovations in public administration in central government bodies that form the principles and directions of state policy are considered. The priority tasks of developing a conceptual vision and strategy of forming a new quality of public administration, an effective civil service system that would be able, in conditions of growing uncertainty, to develop and implement innovations in order to set up a public administration system for effective interaction with business, civil society organizations involved in the processes of developing and implementing the latest technologies for the effective use of their capabilities in the processes of public policy and ensuring national security.
We are living in an age of dramatic technological progress. That progress has brought us many conveniences and advantages, but one result has been a rash of new spying and surveillance technologies. These include new or greatly improved imaging devices, location-tracking technologies, communications eavesdropping systems, and new means of collecting ever-more-granular data of all kinds about individuals and their activities.
All too often, the deployment of these technologies happens faster than our social, political, educational, or legal systems can react, producing a “land rush” in which companies and government agencies deploy new privacy-invasive technologies before subjects are aware that they exist—and certainly before we have consented to their use through our democratic political system.
Promoting the preservation of privacy and other values in a manner that maximizes the advantages that such technology might bring us. In some cases, technology-specific rules might be warranted. In all cases, we would benefit from the application of basic privacy principles, such as the globally recognized Fair Information Practice Principles.
The peculiarity of the deployment of the processes of using the newest technologies in the public management of the provision of national security is the need for certain public support or the shifting of the corresponding responsibilities to management entities that carry out their activities in this area. Implementation of the latest technologies in this area depends on the available resources in such entities of ensuring national security. The modern science of public administration and practice convincingly proves that effective innovative technological changes are the main factor in the long-term socio-economic development of any country and its overall security. In this regard, the "national innovation system of public administration and administration" should be formed in Ukraine. In such circumstances, the effectiveness of public administration depends on the use of sufficient amount of innovative forms and management methods. For Ukraine, this problem is even more relevant in connection with the challenges and threats that require the immediate modernization of the public administration system for ensuring national security in order to meet the needs of society.

Keywords: public administration; national security; cybersecurity; surveillance technology; communication networks; big data.

References

1. Abramov V. I. (2018), "Concept "nomadic singularity" of public governance in conditions of armed conflict", Materialy shchorich. Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnarodnoiu uchastiu (Kyiv, 25 travnia 2018 r.) [Materials of the annual All-Ukrainian scientific and practical conference on international participation (Kyiv, May 25, 2018)], Publichne vriaduvannia v Ukraini: stan, vyklyky ta perspektyvy rozvytku [Public governance in Ukraine: state, challenges and development prospects], vol. 4, NADU, Kyiv, Ukraine, pp. 102–104.
2. Dehtiarova, I. O. (2014), "Innovations in state and municipal governance as a prerequisite for socio-economic achievements in modern Ukraine", Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrainy. Seriia: Derzhavne upravlinnia, vol. 1, pp. 96–105.
3. Bazhal, Yu. M. Kiliievych, O. I. Mertens, O. V. and others (2002), Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia [Efficiency of public administration], K.I.S., Kyiv, Ukraine, P.420.
4. Zozulia, O.S. (2015), " Scientific discourse on information security and priority directions of research within the specialty "Theory and History of Public Administration"", Derzhava ta rehiony, vol. 2 (50), pp. 59-67.
5. Ihnatenko, O. P. (2014), "Use of the newest technologies in the state regulation of the sphere of improvement of settlements", Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, vol. 2, pp. 96–105.
6. Kuibida, V. S. Karpenko, O. V. Duda, O. V. and others (2018), Informatsiino-komunikatyvna diialnist orhaniv publichnoi vlady [Information and communicative activity of public authorities], TsP “Komprint”, Kyiv, Ukraine, P. 364.
7. Knjazev, S. N. and Gancherenok, I. I. (2007), "Management of innovations and innovations in management", Gosudarstvennoe upravlenie, vol. 11, [Online], available at: http://www.vivakadry.com/29.htm.
8. Kuibida, V. S. and Tolkovanov, V. V. (2010), Dosvid vprovadzhennia standartiv dobroho vriaduvannia na mistsevomu rivni v Ukraini ta inshykh yevropeiskykh krainakh [Experience in implementing good governance standards at the local level in Ukraine and other European countries], TOV Polihrafichnyi Tsentr Kramar, Kyiv, Ukraine, P. 258.
9. Marutian, R.R. "Information component of the hybrid war against Ukraine: modern challenges and threats", [Online], available at: http://matrix-info.com/2017/04/13/informatsijna-skladova-gibrydnoyi-vijny
10. Marutian, R.R. "Information resources in the system of providing national security", [Online], available at: http://www. dsaua. org/index. php.
11. Mykhnenko, A. M. Bakumenko, V. D. and Kravchenko, S. O. (2009), Innovatsii v upravlinni suspilnym rozvytkom [Innovation in the management of social development], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine, P115.
12. Orlov, O. V. (2012), Innovatsiini protsesy v derzhavnomu upravlinni [Innovative processes in public administration], Vyd-vo KharRI NADU "Mahistr", Kharkiv, Ukraine, P.196.
13. Fedorchak, O. V. (2006), "Project Approach as an Innovative Mechanism of Public Administration", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 1, [Online], available at: http://www.academy. gov.ua./ej3/txts/02-FEDORCHAK.pdf
14. Khachaturian, Kh. V. "Theoretical and Methodological Principles of Innovation in Public Administration", [Online], available at: http://law.kymu.edu.ua/ndgu_st27_ua.htm.
15. Shevchenko, M.M. (2018), "Socio-philosophical concept of scientific and educational provision of public administration in the sphere of national security of Ukraine", Hileia: naukovyi visnyk. Zbirnyk naukovykh prats, vol. 134, Kyiv, Ukraine, pp. 320-325.
16. Thomassen, B. The Uses and Meanings of Liminality (International Political Anthropology, Mar 3; 2 (1), 2009.–P. 5-28.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 2098

Відомості про авторів

Д. М. Костенко

аспірантка кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекоюНаціональної академії державного управління при Президентові України

Diana Kostenko

post-graduate student of the Chair of Globalistics, European Integration and National Security Management at National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Костенко Д. М. Використання новітніх технологій у публічному управлінні в контексті забезпечення національної безпеки. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1353 (дата звернення: 26.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.101

Kostenko, Diana (2018), “Using of new technologies in the providing of national security”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1353 (Accessed 26 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.101

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.