EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОСТМОДЕРНІЙ ДЕРЖАВІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
В. М. Ліснича

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.100

УДК: 351.82

В. М. Ліснича

СТРУКТУРНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПОСТМОДЕРНІЙ ДЕРЖАВІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання структурних засобів реалізації державно-приватного партнерства в постмодерній державі в контексті наявного міжнародного досвіду. У ході дослідження проаналізовано європейські та американські практики реалізації державно-приватного партнерства, охарактеризовано зарубіжну нормативно-правову базу організації та здійснення взаємодії між державою та приватним сектором, підкреслено макроекономічну роль державно-приватного партнерства з урахуванням змін відповідно до фаз економічного циклу, визначені основні ролі приватного сектора у схемах державно-приватного партнерства, у тому числі і з урахуванням підходів Європейської Комісії, визначено структурні засоби реалізації державно-приватного парнерства у постмодерній державі, вказано, що вона має стати гарантією прозорості, надійності та тривалості стосунків між представниками державного і приватного секторів у рамках партнерських програм. Доведено доречність використання в Україні найбільш успішних практик європейського та американського досвіду з розвитку партнерства між державним і приватним сектором.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; міжнародний досвід; взаємовідносини органів державної влади та приватного сектору; державне управління; механізми державного управління.

Література

1. Бойко О. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та перспективи реалізації в Україні. Юридична газета. 2013. № 22. С. 42.
2. Private Participation in Infrastructure Database (2017) URL: //ppi.worldbank.org/snapshots/region (date of access: 20.11.2018).
3. Безбах Н.В. Використання зарубіжного досвіду в розвитку державно-приватного партнерства в Україні. [Електронний ресурс]. Режим доступу: academy.gov.ua›ej/ej14/txts/Bezbach.pdf (20.11.2018).
4. Винницький Б., Лендьел М., Онищук Б. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном / Б.Винницький, М.Лендьел, Б. Онищук, П. Сегварі– К.: «К.І.С.», 2008. 146 с.
5. Кабашкін В.А., Нерсесян Л.Г. Фінансова криза та перспективи державно приватного партнерства в Сполучених Штатах Америки і Канаді. Серія: «Світова економіка. Сучасне взаємодія влади та бізнесу». М.: ТОВ «МІЦ», 2010. 130 с.
6. Тофанюк О. В. Застосування механізмів державно-приватного партнерства у бюджетному регулюванні регіонального розвитку / О. В. Тофанюк, І. Г. Чалий // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. 2011. № 4. С. 41–53.
7. Государственно-частное партнерство: новые возможности для развития инфраструктуры в странах с переходной экономикой : материалы междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 21-22 окт. 2008 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://veb.ru/ru/PPP/pppconfi.htm (18.11.2018)
8. Теория и практика государственно-частного партнерства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uz.undp.org/content/ dam/uzbekistan/docs/Publications/economicgovernance/Theory_and_practice_of_public-private_partnership/un_uzb_ Theory_and_ practice_of_public-private_partnership.pdf (21.11.2018).
9. Дутко Н.Г. Європейський досвід державно-приватного партнерства. - [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.academy. gov.ua/ ( 20.11.2018).
10. Бондаренко Е. Ю. Оптимизация рисков частно-государственного партнерства с участием международных финансовых институтов / Е. Ю. Бондаренко // Экономические науки. 2008. № 5. 140 с.
11. Практическое руководство по вопросам эффективного управления в сфере государственно-частного партнерства. ООН, Женева. 2008. 114 с.
12. Added-value assesment at Rijkswaterstaat. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ppsbijhetrijk.nl/english /PPP_General /PPP_and_Infrastructure/Added_value_assesment_at_Rijkswaterstaat (20.11. 2018).
13. Степанова О.В. Інституційні механізми розвитку державно-приватного партнерства в Україні / О.В. Степанова //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". 2012. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1227 (20.11. 2018).
14. Стратегия развития страны «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее»: Указ Президента Республики Казахстан от 01.02.2010. № 922 URL:http://www.akorda.kz/ru/category/ gos_programmi_razvitiya (21.11.2018).
15. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020: Указ Президента Республики Казахстан от 01 февраля 2010 № 922. URL: http://www.akorda.kz/ru/category/ gos_programmi_razvitiya (21.11.2018).
16. Программа по развитию государственно-частного партнерства в Республике Казахстан на 2011 – 2015 годы: постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 731. URL: http://www.minplan.gov.kz/economyabout/8011/38376/ (21.11.2018).
17. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационного развития Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 № 958. URL: http://ortcom.kz/ru/program/ program-progress/text/show (21.11.2018).
18. Павлюк К. Сущность и роль государственно-частого партнерства в социально–экономическом развитии государства / К. Павлюк, С. Павлюк. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kntu.kr.ua/ doc/zb_17_ekon/stat_17/02.pdf
19. Guidelines for Successful Public – Private Partnerships, 2003. 100p. URL: // http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf

V. M. Lisnycha

STRUCTURAL MEASURES FOR IMPLEMENTATION OF THE STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN A POST MODERN STATE

Summary

The article analyzes the international experience of realization of public-private partnership. The legal and regulatory framework for public-private partnership is described, which states that it should become a guarantee of transparency, reliability and duration of relations between representatives of the public and private sectors within the framework of partnership programs. Emphasized the macroeconomic role of public-private partnership can vary according to the phases of the economic cycle.
The issue of the relationship between state bodies and business is objectively today the driving force of the development of any modern democratic rule-of-law state. Moreover, in recent years, there is a tendency in the world to strengthen cooperation between state bodies and business. First, this is manifested in such socially important sectors of the economy as electricity, transport, health, education.
World experience testifues that concessions and life-cycle contracts are best suited for attracting extrabudgetary investments in infrastructure, due to the following reasons: agreements are long-term, allowing the parties to plan for a long time period (for the state - to plan economic development, for a private partner - to carry out long-term investments with a high degree of reliability); a private partner has sufficient freedom to make managerial and economic decisions, and also has the opportunity to invest in state-guaranteed projects and to receive stable income over a long period of time; only the right to dispose of and use the object of state property is transferred to the private party, and the state has sufficient levers of influence on the private partner in case of violation of terms of the agreement; the state receives from the private party advanced management methods, as well as the application of more efficient and up-to-date technical solutions and, consequently, improvement of the quality of services; the state partially eliminates the risks of functioning of infrastructure objects, as well as risks of exceeding the estimated cost of construction, which are most characteristic for infrastructure objects; the investor is interested in meeting the terms of the construction of facilities, because it depends on the return of investment, which is also important for the state.

Keywords: public-private partnership; international experience; relations between public authorities and the private sector; public administration; mechanisms of state administration.

References

1. Boyko, O. (2013), “Public-private partnership: world experience and prospects of realization in Ukraine”, Yurydychna hazeta onlayn, [Online], available at: http://yur-gazeta.com/publications/practice/ derzhavnoprivatne-partnerstvo/derzhavnoprivatne-partnerstvo-svitoviy-dosvid-ta-perspektivi-realizaciyi-v-ukrayini.html (Accessed 20 Nov 2018).
2. The Worldbank (2017), “Private Participation in Infrastructure Database”, available at: http://ppi.worldbank.org/snapshots/region (Accessed 20 Nov 2018).
3. Bezbakh, N.V. (2014), “Use of foreign experience in the development of public-private partnership in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, [Online], available at: academy.gov.ua›ej/ej14/txts/Bezbach.pdf (Accessed 20 Nov 2018).
4. Vynnytsky, B. Lendiel, M. Onyshchuk, B. and Segvari, P. (2008), Dosvid ta perspektyvy vprovadzhennya derzhavno-pryvatnykh part- nerstv v Ukrayini ta za kordonom [Experience and prospects of implementation of public-private partnerships in Ukraine and abroad], K.I.S., Kyiv, Ukraine.
5. Kabashkin, V.A. Nersesyan, L.G. (2010), “The institutional foundations of public-private partnership”, [Online], available at: http://ebib.pp.ua/institut sionalnyie -osnovyi-gosudarstvenno-14022.html (Accessed 20 Nov 2018).
6. Tofanyuk, O. V. Chaly, I. G. (2011), “Application of mechanisms of public-private partnership in budgetary regulation of regional development”, Ekonomika ta upravlinnya pidpryyemstvamy mashynobudivnoyi haluzi, vol. 4, pp 41-53.
7. Bazhenov, A.V. (2008), “Public-Private Partnerships: New Opportunities for Infrastructure Development in Transition Economies”, Materialy konferentsii "Gosudarstvenno-chastnoye partnerstvo: novyye vozmozhnosti dlya razvitiya infrastruktury v stranakh s perekhodnoy ekonomikoy [Materials Internat. scientific practice. conf.], Moscow, Russia, 21-22 Oct, [Online], available at: http://veb.ru/ru/PPP/pppconfi.htm (Accessed 20 Nov 2018)].
8. UNDP (2018), “Theory and practice of public-private partnership”, [Online], available at: http://www.uz.undp.org/content/ dam/uzbekistan/docs/ Publications/economicgovernance/Theory_and_practice_of_public-private_ partnership/un_uzb_ Theory_and_ practice_of_public-private_partnership.pdf (Accessed 20 Nov 2018)].
9. Dutko, N.G. (2010), “European experience of public-private partnership”, Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, [Online], available at: http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10dngdpv.pdf (Accessed 20 Nov 2018)].
10. Bondarenko, E. Yu. (2008), “Optimization of risks of public-private partnership with the participation of international financial institutions”, Ékonomyka nauky, vol. 5, P. 140.
11. UN (2008), Practical guidance on effective governance in the field of public-private partnership, Geneva, Switzerland, pp. 114.
12. Best Value Procurement. Public-private cooperation. (2009), “Added-value assesment at Rijkswaterstaat”, [Online], available at: http://www.ppsbijhetrijk.nl/english/PPP_General/PPP_and_Infrastructure/Added_value_assesment_at_Rijkswaterstaat (Accessed 20 Nov 2018).
13. Stepanova, O.V. (2012), “Institutional mechanisms for the development of public-private partnership in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z= 1227 (Accessed 20 Nov 2018).
14. President of the Republic of Kazakhstan (2010), Presidential decree “Kazakhstan Way - 2050: One goal, common interests, a single future”, [Online], available at: http://www.akorda.kz/ru/category/gos_programmi_razvitiya (Accessed 20 Nov 2018).
15. President of the Republic of Kazakhstan (2010), Presidential decree “Strategic plan of development of the Republic of Kazakhstan till 2020”, [Online], available at: http://www.urology.kz/glavnaya/novosti/novosti_podrobnee/ articleid/433/strategiya-razvitiya-respubliki-kazaxstan-do-2030-goda.aspx (Accessed 20 Nov 2018)
16. Government of the Republic of Kazakhstan (2011), “The decision of the Government of the Republic of Kazakhstan “Program on development of public-private partnership in the Republic of Kazakhstan for 2011-2015”, [Online], available at: http://www.minplan.gov.kz/economyabout/8011/38376/ (Accessed 20 Nov 2018)
17. President of the Republic of Kazakhstan (2010), “Presidential decree “State program on accelerated industrial-innovative development of the Republic of Kazakhstan”, [Online], available at: http://ortcom.kz/ru/program/program-progress/text/show (Accessed 20 Nov 2018)
18. Pavlyuk, K. (2010), “The essence and role of public-private partnership in the socio – economic development of the state”, Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, [Online], vol. 17, available at: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/02.pdf (Accessed 20 Nov 2018)
19. European commission directorate-general regional policy (2003), “Guidelines for Successful Public – Private Partnerships”, [Online], pp. 100, available at: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/ docgener/guides/ ppp_en.pdf (Accessed 20 Nov 2018)

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 2318

Відомості про авторів

В. М. Ліснича

аспірант кафедри публічного управління та адмініструванняІнституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України

V. M. Lisnycha

рostgraduate student of the Department of Public Governance and Administration of the Institute of Staff Training of the State Employment Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Ліснича В. М. Структурні засоби реалізації державно-приватного партнерства в постмодерній державі: зарубіжний досвід. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1352 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.100

Lisnycha, V. M. (2018), “Structural measures for implementation of the state-private partnership in a post modern state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1352 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.