EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
С. А. Дяченко

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.27

УДК: 351.72:336:352

С. А. Дяченко

РОЗВИТОК МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМИ ФІНАНСАМИ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Анотація

У статті розглянуто сутність управління місцевими фінансами, як одна із складових управління соціально-економічним розвитком адміністративно-територіальних одиниць, що здійснює спеціальний апарат за допомогою специфічних прийомів і методів, впливу на цілеспрямоване формування, використання та розпорядження коштами місцевих бюджетів, а також фінансами комунальних підприємств. Висвітлено підходи науковців до трактування цього поняття.
Зазначено, що суть децентралізованого управління полягає в тому, що органи місцевої влади стали наділятися тими повноваженнями, які раніше належали до компетенції державної влади. Отже, важливою складовою системи управління місцевими фінансами є компетенції місцевих органів влади. Відмічено, що за умов децентралізації державного управління компетенції місцевих органів влади стають набагато ширшими і мають більший вплив на ефективність управління місцевими фінансами.
Систематизовано теоретико-методологічні підходи до визначення методів управління місцевими фінансами, як способів, за допомогою яких реалізуються функції органи місцевого самоврядування із управління місцевими фінансами. Встановлено, що основними методами управління місцевими фінансами є: фінансове планування та прогнозування, фінансове регулювання, фінансовий контроль, оперативне та стратегічне управління. Висвітлено науковий дискурс стосовно розвитку методів управління місцевими фінансами. Наголошено, що за умов децентралізації державного управління методи управління місцевими фінансами доцільно розвинути та доповнити такими - бюджетуванням, як складової фінансового планування, державним аудитом та аудитом ефективності, як складових фінансового контролю.
Виявлено зв’язок між функціями та методами управління місцевими фінансами та подано системну класифікацію методів за різними ознаками. Зроблено висновок, що розвиток методів управління місцевими фінансами сприятиме становленню інституту місцевого самоврядування та підвищить ефективність децентралізації державного управління.

Ключові слова: державне управління; місцеві фінанси; інститут місцевого самоврядування; компетенції органів місцевого самоврядування; методи управління місцевими фінансами; реформа децентралізації.

Література

1. Бондарук Т.Г. Особливості управління місцевими фінансами в Україні / Т.Г. Бондарук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - №6.(121). - С.198-201.
2. Волохова І.С. Місцеві фінанси України в умовах децентралізації.- Дисертація д-ра екон. наук: 08.00.08, Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 460 с.
3. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети [Текст]: монографія; за ред. З. С. Варналія. - К.: НІСД, 2007. - 820 с.
4. Казюк Я.М. Механізми формування та реалізації державного управління бюджетними ресурсами на місцевому рівні: монографія / Я.М. Казюк. – Херсон, 2014. - 426 с.
5. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посіб. / В. І. Кравченко. - К. : Знання, КОО, 1999. - 487 с.
6. Основи регіонального управління в Україні: підручник // авт.-упоряд. : В.М. Вакуленко, М.К. Орлатий, В.С. Куйбіда та ін.; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. К.: НАДУ, 2012. - 576 с.
7. Піхоцький В.Ф. Система державного фінансового контролю як інструмент соціально-економічного розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/32.pdf.
8. Поняття управління фінансами [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://trackls.narod.ru/books/bkl/kir16.html.
9. Публічні фінанси [Текст] : [навч. посіб.] / А. О. Дєгтяр, М. В. Гончаренко, О. С. Лєсная ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х. : С. А. М., 2011. - 510 с.
10. Ресурсний потенціал регіону : навч. посіб. / авт.-упоряд. : М. К. Орлатий, С. А. Романюк, І. О. Дегтярьова та ін. ; за заг. ред. М. К. Орлатого. - К. : НАДУ, 2014. - 724 с.
11. Романюк С.А. Децентралізація: теорія та практика застосування: монографія / С.А. Романюк. - Київ, 2018. - 216 с.
12. Фещенко Л.В. Вдосконалення бюджетного планування і прогнозування / Л.В. Фещенко //Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2011. – №34. – С. 154–157.
13. Цвєтков В. В. Державне управління: основні фактори ефективності: політико-правовий аспект / В. В. Цвєтков. – Харків : Право, 1996. – 164 с.

S. Diachenko

DEVELOPMENT OF LOCAL FINANCIAL MANAGEMENT METHODS IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION REFORM

Summary

The article discusses the essence of local finance management as one of the components of the management of the socio-economic development of administrative and territorial units, which carries out a special apparatus with the help of specific techniques and methods, the influence on the purposeful formation, use and disposal of funds from local budgets, as well as finances of utility companies. The approaches of scientists to the interpretation of this concept are highlighted.
It is noted that the essence of decentralized management lies in the fact that local authorities began to be given those powers that previously belonged to the competence of the state power. Consequently, an important component of the local finance management system is the competence of local authorities. It is noted that in the conditions of decentralization of public administration, the competences of local authorities become much wider and have a greater impact on the efficiency of management of local finances.
The theoretical and methodological approaches to the definition of methods of management of local finances as means by which functions of local self-government bodies for local financial management are implemented are systematized. It is established that the main methods of managing local finances are: financial planning and forecasting, financial regulation, financial control, operational and strategic management. The scientific discourse on the development of local finance management methods is presented. It is stressed that in the conditions of decentralization of public administration, methods of managing local finances should be developed and supplemented by such budgeting as a component of financial planning, state audit and audit of efficiency as components of financial control.
The connection between functions and methods of management of local finances is revealed and the system classification of methods is presented according to various features. It is concluded that the development of local finance management methods will facilitate the establishment of a local self-government institution and increase the efficiency of decentralization of public administration.

Keywords: public administration; local finances; institute of local self-government; competences of local self-government; local finance management methods; decentralization reform.

References

1. Bondaruk, T.H. (2011), " Features of local finance management in Ukraine", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6.(121), pp.198-201.
2. Volokhova, I.S. (2015), "Local finances of Ukraine in the conditions of decentralization", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.08, Odes. nats. ekon. un-t, Odesa, Ukraine, P.460.
3. Varnalij, Z. S. (2007), Derzhavna rehionalna polityka Ukrainy: osoblyvosti ta stratehichni priorytety [State Regional Policy of Ukraine: Peculiarities and Strategic Priorities], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 820.
4. Kaziuk, Ya.M. (2014), Mekhanizmy formuvannia ta realizatsii derzhavnoho upravlinnia biudzhetnymy resursamy na mistsevomu rivni [Mechanisms for the formation and implementation of public administration by budget resources at the local level], Kherson, Ukraine, P. 426.
5. Kravchenko, V. I. (1999), Mistsevi finansy Ukrainy [Local Finances of Ukraine], Znannia, KOO, Kyiv, Ukraine, P. 487.
6. Vakulenko, V.M. Orlatyi, M.K. Kuibida, V.S. and others (2012), Osnovy rehionalnoho upravlinnia v Ukraini [Fundamentals of Regional Governance in Ukraine], NADU, Kyiv, Ukraine, P. 576.
7. Pikhotskyi, V.F. "The system of state financial control as an instrument of socio-economic development", [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2009_647/32.pdf.
8. The concept of financial management, [Online], available at: http://trackls.narod.ru/books/bkl/kir16.html.
9. Diehtiar, A. O. Honcharenko, M. V. and Liesnaia, O. S. (2011), Publichni finansy [Public Finances], Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy, Khark. rehion. in-t derzh. upr., S. A. M., Kharkiv, Ukraine, P. 510.
10. Orlatyi, M. K. Romaniuk, S. A. Dehtiarova, I. O. and others (2014), Resursnyi potentsial rehionu [Resource potential of the region], NADU, Kyiv, Ukraine, P.724.
11. Romaniuk, S.A. (2018), Detsentralizatsiia: teoriia ta praktyka zastosuvannia [Decentralization: Theory and Practice of Application], Kyiv, Ukraine, P. 216.
12. Feshchenko, L.V. (2011), " Improvement of Budget Planning and Forecasting", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 34, pp. 154–157.
13. Tsvietkov, V. V. (1996), Derzhavne upravlinnia: osnovni faktory efektyvnosti: polityko-pravovyi aspekt [Public administration: the main factors of efficiency: the political and legal aspect], Pravo, Kharkiv, Ukraine, P. 164.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1598

Відомості про авторів

С. А. Дяченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економічної політики та врядуванняНаціональної академії державного управління при Президентові України

S. Diachenko

PhD, Associate Professor of economic policy and governance department of the National academy for public administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Дяченко С. А. Розвиток методів управління місцевими фінансами в умовах реформи децентралізації. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1351 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.27

Diachenko, S. (2018), “Development of local financial management methods in the conditions of decentralization reform”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1351 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.27

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.