EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ У БУДІВНИЦТВІ
О. А. Марушева

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.24

УДК: 351; 339.5:339,138; 658

О. А. Марушева

ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМ МАРКЕТИНГУ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ВІДНОСИНАМИ У БУДІВНИЦТВІ

Анотація

Обґрунтовано, що організаційно-економічне регулювання будівельної сфери є багатоаспектною, багатогранною системою інструментів і процесів впливу, що в реальній практиці використовують для ефективного розвитку будівельної галузі. Тільки на основі науково обґрунтованого, взаємопов’язаного, взаємодоповнюючого застосування різноманітних за змістом, спрямованістю інструментів можливе забезпечення поєднання вдалої реалізації нових проектів будівництва, з ефективним застосуванням передових технологій, новітніх будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що стануть підґрунтям створення умов, необхідних для інноваційного розвитку промисловості, освіти, медицини, а також створення умов комфортного проживання, взаємодії та співпраці громадян. Доведено, що застосування маркетингових концепцій в системі управління будівельною організацією передбачає управління всіма аспектами та етапи діяльності: від формування інвестиційної ідеї проекту та передпроектних розробок, а також архітектурних рішень до реалізації результату будівельного виробництва серед кінцевих споживачів.
Обґрунтовано, що будівельна галузь може забезпечити впровадження нових технологій у базових галузях економіки та у житлово-комунальному господарстві, зокрема, частково зняти соціальну напругу, забезпечивши будівництво житлового фонду, об’єктів інфраструктури, промислових підприємств, та сприяти створенню робочих місць.
Доведено, що розроблення концепції інформаційної прозорості, гласності як передумови ефективних комунікацій між будівельними фірмами та їхніми потенційними замовниками є актуальним продовженням дослідження перспектив регіонального розвитку в умовах децентралізації. Зазначено, що у ширшому розумінні категорія транспарентності характеризує наявність ефективних комунікацій та взаємодії між підприємством, з одного боку, та постачальниками, покупцями, місцевими органами влади, засобами масової інформації, громадськістю – з іншого. Концепція транспарентності полягає в якісно новому підході до формування маркетингової політики. Новизна визначається переходом від суто рекламного специфічного подання інформації цільовим аудиторіям до системного формування іміджу будівельної фірми на основі створення транспарентних внутрішнього та зовнішнього середовищ бізнесу. Єдиним обмежувачем доступу до інформації є комерційна таємниця. Структурування масивів інформації з обмеженим доступом з метою забезпечення економічної безпеки компанії-підрядника – це тема для окремих системних досліджень.

Ключові слова: державне управління; соціально-економічні відносини в будівництві; маркетингові концепції.

Література

1. Олюха В. Г. Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми [текст] монографія / В. Г. Олюха. – Київ: Центр учбової літератури, 2014 р. 302 с. – с. 150\
2. Миронець І. Н. Теоретичні основи адміністративно-правового регулювання у сфері будівництва /І.Н. Миронець // Віче. – 2010. – № 2. – 55 с. – c.12
3. Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І. Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі. Глобальні та національні проблеми економ. 2015. Вип. 4. С. 334. – с.215
4. Гребньов Г. М. Формування напрямків підвищення ефективності маркетингового механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств / Г. М. Гребньов // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2014. - № 11. -. 400 с. – с.121
5. Гронська М. В. Особливості маркетингової діяльності будівельного підприємства. Економіка та держава. 2014. № 9. 30 с. – с.5
6. Іксарова Н. О. Особливості формування системи маркетингового управління на підприємствах будівельного комплексу на етапі посткризового розвитку. Економічний простір. 2014. № 84. 156 с. – с.102
7. Євтєєва В. Г. Маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності будівельного підприємства на ринку житла України. Ефективна економіка. 2013. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2243
8. Ключник А. В. Відмінні риси управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Науковий вісник УЖНУ. 2017. Вип. 14., 141 с. – с.22
9. Литовченко И.Л. Горизонты революции 4,0: маркетинговая деятельность строительных предприятий. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2017. Вип. 25.. 163 с. – с.58
10. Нестеренко С. А. Формування системи управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету (економічні науки); за ред. Л. В. Синяєвої. Меліітополь: Люкс, 2017. № 1(32). 77 с. – с.44
11. Селезньова О.О. Система управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2014. Вип. 26. 355 с. – с.145
12. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, В. Вонг, Дж. Сондерс; пер. с англ.; 5-е европейское издание. Москва: Вильямс, 2013. 752 с. – с.358
13. Дерій Ж. В., Завгородня Н. В. Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2016. Вип. 2 (47). Т 2.267 с. – с.164
14. Гнатченко Є. Ю., ДрільН. В. Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2014. Вип. 7, ч. 2. 164 с. – с.75
15. Гребеньов Г. М. Формування напрямків підвищення ефективності маркетингового механізму управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 333 с. – с.114
16. Державно-громадська комунікація як об’єкт наукового дослідження в Україні / І. В. Чаплай. — К. : ДП «Вид. дім «Персонал», 2018.— с. Біблогр. : — с. 386.

O. А. Marusheva

SOME ASPECTS OF THE MARKETING SYSTEMS IN THE ADMINISTRATION OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION

Summary

It is founded that organizational and economic regulation of the construction sector is a multiple, multifaceted system of tools and processes of influence, which in practice is used for the effective development of the construction industry. Only on the basis of scientifically substantiated, interconnected, complementary application of various content and orientation of the instruments it is possible to ensure a combination of successful implementation of new construction projects, with the effective application of advanced technologies, new constructional materials, products and building construction, which will become the basis for creating the conditions which are necessary for innovation development of industry, education, medicine, as well as creating conditions for comfortable living, interaction and cooperation of citizens. it has been clearly shown that application of marketing concepts in the system of management of a building organization provides for management of all aspects and stages of activity: from the formation of the investment idea of the project and development of feasibility studies, as well as architectural solutions to the implementation of the result of the construction operations among end users.
It is substantiated that the construction industry can provide introduction of new technologies in the basic branches of economy and in housing and communal services, in particular, to partially eliminate social tension, providing housing, infrastructure, industrial enterprises and promoting job creation.
It is proved that the development of the concept of informational transparency, publicity as the preconditions for effective communication between construction companies and their potential customers is an important continuation of the study of the prospects of regional development in conditions of decentralization. It is noted that in the broader sense, the category of transparency characterizes the existence of effective communications and interaction between the enterprise, on the one hand, and suppliers, buyers, local authorities, the media, and the public on the other. The concept of transparency lies in a qualitatively new approach to the formation of marketing policies. Novelty is determined by the transition from a purely advertising specific presentation of information to target audiences to systematically shape the image of a construction firm based on the creation of a transparent internal and external business environment. The only limiting access to information is a commercial secret. Structuring of arrays of restricted information to ensure the economic security of a contractor company is a topic for individual system studies.

Keywords: public administration; socio-economic relations in construction; marketing conceptions.

References

1. Oliukha, V. H. (2014), Optymizatsiia kapitalnoho budivnytstva: hospodarsko-pravovi problemy [Optimization of capital construction: economic and legal problems], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, p. 150.
2. Myronets, I. N. (2010), “Theoretical foundations of administrative-legal regulation in the field of construction”, Viche, vol. 2, p.12.
3. Hnatchenko, Ye.Yu. and Haiko, Yu.I. (2015), “Management of marketing activity of the building industry”, Hlobalni ta natsionalni problemy ekonom, vol. 4, p.215
4. Hrebnov, H. M. (2014), “Formation of directions for increasing the efficiency of the marketing mechanism for managing the competitiveness of construction enterprises”, Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», vol. 11, p.121
5. Gronska M. V. (2014), “Features of the marketing work in the building enterprise”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 28-30.
6. Iksarova, N. O. (2014), “Features of the formation of the system of marketing management at the enterprises of the building complex at the stage of post-crisis development”, Ekonomichnyi prostir, vol. 84, p.102.
7. Yevtieieva, V. H. (2013), “Marketing as a tool for improving konkuretospromozhnosti construction enterprises in the housing Ukraine”, Efektyvna ekonomika, vol. 8, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2243
8. Kliuchnyk, A. V. (2017), “Distinctive features of management of marketing activity of construction enterprises”, Naukovyi visnyk UzhNU, vol. 14., p.22.
9. Lytovchenko Y.L. (2017), “Revolution 4.0 horizons: construction companies marketing activities”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Ekonomichni nauky», vol. 25, p.58.
10. Nesterenko, S. A. (2017), “Formation of a management system for marketing activities of construction enterprises”, Zbirnyk naukovykh prats Tavriiskoho derzhavnoho ahrotekhnichnoho universytetu (ekonomichni nauky), vol. 1(32), p.44.
11. Seleznova, O.O. (2014), “System of management of marketing activity of construction enterprises. Scientific works of the Kirovohrad National Technical University”, Naukovi pratsi Kirovohradskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 26, p.145.
12. Kotler, F. Armstrong, G. Vong, V. and Sonders. Dzh. (2013), Osnovy marketinga [Fundamentals of Marketing], 5th. Ed., Vil'jams, Moscow, Russia, P. 752.
13. Derii, Zh. V. amd Zavhorodnia, N. V. (2016), “Transparency of innovation activity as a necessary condition for the existence and development of the food industry in Ukraine”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia Ekonomika, vol. 2 (47), issue 2, p.164.
14. Hnatchenko, Ye. Yu. and Dril, N. V. (2014), “Marketing strategy of the enterprises of the building complex”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky, vol. 7, part. 2, p.75.
15. Hrebenov, H. M. “Formation of directions for increasing the efficiency of the marketing mechanism for managing the competitiveness of construction enterprises”, Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», p.114.
16. Chaplai, I. V. (2018), Derzhavno-hromadska komunikatsiia yak obiekt naukovoho doslidzhennia v Ukraini [Public Communication as an Object of Scientific Research in Ukraine], DP «Vyd. dim «Personal», Kyiv, Ukraine, p. 386.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1413

Відомості про авторів

О. А. Марушева

канд. юридичних наук, здобувач наукового ступеня доктора наук з державного управління,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

O. А. Marusheva

PhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration;Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Марушева О. А. Деякі аспекти систем маркетингу в управлінні соціально-економічними відносинами у будівництві. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1348 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.24

Marusheva, O. А. (2018), “Some aspects of the marketing systems in the administration of socio-economic relations in construction”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1348 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.