EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
Д. С. Мартишин

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.23

УДК: 351

Д. С. Мартишин

СОЦІАЛЬНЕ СЛУЖІННЯ ЦЕРКВИ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Анотація

У статті автор приділяє основну увагу соціальному служінню церкви в контексті державотворення. Розглянуто сутність соціального служіння християнських церков та характерні риси богословської думки церкви у питаннях взаємовідносин церкви, держави та суспільства, а також головні аспекти формування процесів державотворення на підставі усталених релігійних цінностей.
Автор наголошує, що війна, економічна криза, всеохоплююча корупція, невдалі соціальні реформи, бідність та нескінченні політичні трансформації українського суспільства обумовили низку соціальних проблем та грізних викликів перед християнськими церквами в Україні. Розвиток соціальної думки релігійних організацій, пошук духовних сенсів розвитку суспільства, ефективна соціальна робота, духовно-моральне оздоровлення соціуму є найважливішими, ключовими напрямами українського державотворення в умовах процесів глобалізації.
На порозі XXI століття різко зріс науковий та суспільний інтерес до соціального вчення церкви та соціальної думки християнства. Не лише богослови, священнослужителі та парафіяни православних храмів почали цікавитися проблематикою соціального життя людини та сучасного суспільства, але й світські спеціалісти, вчені: державні управлінці, політологи, філософи, психологи, соціологи та правознавці звернулися до основ соціального служіння церков у контексті державотворення. Богословські знання християнства та теорії духовного життя інтенсивно впроваджуються в сучасну світську науку та в життя українського суспільства, мотивуючи сучасну людину і тим самим формуючи контури українського державотворення. В свою чергу змінення в житті суспільства стимулюють процеси становлення, розвитку соціального служіння церкви.
У статті досліджено роль християнських церков у формування складних процесів державотворення. Автором зроблено висновок, що нагальним завданням української науки є запровадження нової моделі синтезу науки та релігії. Однією з важливих проблем державного управління, вважає автор, є відсутність конструктивного діалогу світських та церковних науковців, недосконалість нової концепції наукового пізнання світу, яка б сприймала релігійні цінності буття людства, окреслювала ціннісні межі сучасного політичного й державного простору та згуртовувала український народ на творчу розбудову демократії та модернізованого суспільства.

Ключові слова: держава; християнство; церква; соціальне служіння; державотворення; наука; філософія; політика; етика; мораль; духовність; релігійні цінності; історія; взаємовідносини; діалог; синтез.

Література

1. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: Моногр. / Кол. авт.; За ред.. д-ра філос. н., професора В. М. Князєва. — К.: Вид-во НАДУ. — Міленіум, 2003. — 320 с.
2. Деркач А. Л. Государственно-церковные отношения. — К.: Издательский отдел УПЦ, 2009. — 320 с.
3. Єленський Віктор. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ — початку ХХІ століття. — Львів: Український Католицький університет, 2013. — 504 с.
4. Інституційні процеси конфесійного життя світу й України. Колективна монографія. За редакцією професора А. Колодного. — К.: УАР, 2015. — 384 с.
5. Інформація про ВРЦіРО // Інтернет-портал «Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій» [Електронний ресурс]. — 2016. — Режим доступу: http://vrciro.org.ua/ua/council/info.
6. Кирило (Говорун), архім. Українська публічна теологія. — К.: Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості, Дух і Літера, 2017. — 144 с.
7. Козаков В. М. Державно-громадянська комунікація: шлях від кризи до взаємодії: монографія / [В. М. Козаков, О. В. Рашковська, В. А. Ребкало, Є. О. Романенко, І. В. Чаплай]. — Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2017. — 288 с.
8. Майдан і Церква. Хроніка подій та експерта оцінка / Українська асоціація релігієзнавців / За загальною редакцією д. філос. н. Филипович Л. О. і канд.. філос.. н. Горкуші О. В. — К.: Самміт-Книга, 2014. — 656 с.
9. Мак-Грат А. Інтелектуальні витоки європейської Реформації / Пер. з англ. М. Климчука і Т. Цим- бала. — К.: Ніка-Центр, 2013. — 344 с.
10. Мартишин Діонісій, прот. Зустріч із Живим Богом: духовні бесіди на православні свята / Д. Мартишин. — К.: Духовно-просвітницький Центр імені Святих Апостолів, 2013. — 104 с.
11. Мартишин Діонісій, прот. Пошуки духовного вектора суспільного розвитку пострадянських країн: постановка проблеми // Православ’я — цивілізаційний стрижень слов’янського світу: Зб. наук. праць / Ред. колегія: П. П. Толочко (головний редактор), О. П. Моця (відповідальний редактор) та ін. — К.: Фенікс, 2011. — С. 248 – 255.

D. S. Martyshyn

SOCIAL SERVICE OF THE CHURCH IN THE CONTEXT OF STATE FORMATION

Summary

The author focuses in this articleon the social service of the church in the context of state formation. The essence of the social service of the Christian churches and the characteristic features of the theological thought of the church in matters of relations between the Church, state and society, as well as the main aspects of the formation of processes of state building on the basis of established religious values are considered.
The author stresses that the war, the economic crisis, comprehensive corruption, unsuccessful social reforms, poverty and endless political transformations of Ukrainian society have caused a number of social problems and terrible challenges to Christian churches in Ukraine. The development of the social thought of religious organizations, the search for the spiritual senses of development of society, effective social work, spiritual and moral improvement of society are the most important key directions of Ukrainian state building in the conditions of globalization processes.
At the dawn of the 21st century scientific and social interest has sharply increased towards the social doctrine of the Church and the social thought of Christianity. Not only theologians, clerics and parishioners of the Orthodox churches began to become interested in the problems of social life of man and modern society, but secular specialists, scientists: government officials, political scientists, philosophers, psychologists, sociologists and lawyers turned to the foundations of the social service of churches in the context of state building. Theological knowledge of Christianity and the theory of spiritual life is intensively introduced into contemporary secular science and the life of Ukrainian society, motivating a modern person and thus forming the contours of Ukrainian state formation. In turn, changes in the life of society stimulate the processes of formation, development of social service of the church.
The article examines the role of Christian churches in the formation of complex processes of state-building. The author concludes that the urgent task of Ukrainian science is the introduction of a new model of the synthesis of science and religion. According to the author, one of the important problems of public administration is the lack of a constructive dialogue between secular and church scholars, the imperfection of the new concept of scientific knowledge of the world that would perceive the religious values of the existence of mankind, outline the value borders of modern political and state space, and unite the Ukrainian people to creative development of democracy and modernized society.

Keywords: state; christianity; church; social service; state formation; science; philosophy; politics; ethics; morals; spirituality; religious values; history; relations; dialogue; synthesis.

References

1. Kniaziev, V. M. and others (2003), Derzhavne upravlinnia: filosofski, svitohliadni ta metodolohichni problemy [Public administration: philosophical, ideological and methodological problems], Vyd-vo NADU, Milenium, Kyiv, Ukraine, p. 320.
2. Derkach, A. L. (2009), Gosudarstvenno-cerkovnye otnoshenija [State-church relations], Izdatel'skij otdel UPC, Kyiv, Ukraine, p. 320.
3. Yelenskyi, Viktor (2013), Velyke povernennia: relihiia u hlobalnii politytsi ta mizhnarodnykh vidnosynakh kintsia XX — pochatku XXI stolittia [Great return: religion in global politics and international relations late XX - early XXI century], Ukrainskyi Katolytskyi universytet, Lviv, Ukraine, p.504.
4. Kolodnyi, A. and others (2015), Instytutsiini protsesy konfesiinoho zhyttia svitu y Ukrainy [Institutional processes of confessional life of the world and Ukraine], UAR, Kyiv, Ukraine, p. 384.
5. Information about the AUCCIRO 2016, [Online], available at: http://vrciro.org.ua/ua/council/info.
6. Kyrylo (Hovorun), archimandrite. (2017). Ukrainska publichna teolohiia [Ukrainian Public Theology]. Kyiv: Vidkrytyi Pravoslavnyi Universytet Sviatoi Sofii-Premudrosti, Dukh i Litera [in Ukrainian].
7. Kozakov, V. M., Rashkovska, O. V., Rebkalo, V. A., Romanenko, Ye. O., Chaplai, I. V. (2017). Derzhavno-hromadianska komunikatsiia: shliakh vid kryzy do vzaiemodii [State and civil communication: the path from crisis to interaction]. Kyiv: DP «Vyd. dim «Personal» [in Ukrainian].
8. Fylypovych, L. O. and Horkusha, O. V. (2014), Maidan i Tserkva. Khronika podii ta eksperta otsinka [Maidan and the Church. Chronicle of events and expert assessment], Ukrainska asotsiatsiia relihiieznavtsiv, Sammit-Knyha, Kyiv, Ukraine, p. 656.
9. Mak-Hrat A. (2013), Intelektualni vytoky yevropeiskoi Reformatsii [Intellectual Origins of the European Reformation], Nika¬Tsentr, Kyiv, Ukraine, p. 344.
10. Martyshyn Dionisii, protoiereus. (2013). Zustrich iz Zhyvym Bohom: dukhovni besidy na pravoslavni sviata [Meeting with the Living God: Spiritual Conversations on Orthodox Feasts]. Kyiv: Dukhovno-prosvitnytskyi Tsentr imeni Sviatykh Apostoliv [in Ukrainian].
11. Martyshyn Dionisii, (2016), "Dialogue of the Ukrainian Orthodox Church and the Ukrainian State in the social thought of His Beatitude Metropolitan Volodymyr (Sabodan)", Materialy nauk.-prak. konf., m. Kyiv, MAUP, 19 trav. 2016 r. [Materials of the Scientific Conference, Kyiv, MAUP, May 19. 2016], Ukrainska derzhava i Tserkva: filosofski, teolohichni ta praktychni aspekty spivpratsi v interesakh liudyny[Ukrainian State and Church: Philosophical, Theological and Practical Aspects of Cooperation in the Human Interest], DP «Vyd. dim «Personal», Kyiv, Ukraine, pp. 53 — 63.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1713

Відомості про авторів

Д. С. Мартишин

к. н. з богосл., завідувач кафедри українознавства, православ’я та теології,Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Studies,Orthodoxy and Theology, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Мартишин Д. С. Соціальне служіння церкви в контексті державотворення. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1347 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.23

Martyshyn, D. S. (2018), “Social service of the church in the context of state formation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1347 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.