EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. МАРІУПОЛЬ)
А. О. Надежденко, C. А. Швець

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.22

УДК: 352.078.5(477.62-2)

А. О. Надежденко, C. А. Швець

РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-АКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ М. МАРІУПОЛЬ)

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання реалізації соціально-активної стратегії органів місцевого самоврядування щодо захисту найменш захищених верств населення, в контексті підвищення ефективності загальнодержавної соціальної політики України. За результатами дослідження встановлено, що одним з провідних напрямків діяльності органів місцевого самоврядування є функція управління соціальним розвитком громади, адже це складові соціальної основи місцевого самоврядування, важлива соціально-правова гарантія самостійності місцевого самоврядування, реальність і ефективність якої залежить від наявності якісних соціальних послуг, необхідних для виконання їх завдань. Визначено, що сьогодні соціально-активна стратегія розвитку територіальної громади це системний шлях до управління змінами й досягнення консенсусу в громаді, а також створення спільного бачення соціально-економічного майбутнього розвитку громади, творчий процес визначення проблем та погодження реалістичних цілей, завдань та проектів, здійснення яких вирішить ці проблеми. Акцентовано увагу на тому, що соціально-активна стратегія органів центральної та місцевої влади – це сукупність правових, економічних та соціальних заходів, гарантованих Конституцією України, щодо створення та забезпечення здорового соціально-економічного мікроклімату для життя та розвитку як соціально активної частини населення, так і тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. Аналіз нормативно-правової бази предмета дослідження дозволяє виявити два нові для України напрями соціального захисту населення та, відповідно, надання соціальних послуг: соціальний захист учасників антитерористичної операції (АТО) та сімей загиблих під час проведення цієї операції, а також забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, що також постраждали від проведення АТО у місцях їхнього проживання. Встановлено, що одним із необхідних суспільних завдань і основою міської соціальної політики на період 2018-2022 років є підтримка незахищених верств населення міста Маріуполя шляхом створення дієвої системи захисту населення від соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери та надзвичайної соціально-політичної ситуації в країні. Проаналізовано зміст, фінансування, ресурсне забезпечення та очікувані результати реалізації міських соціальних цільових програм «Маріуполь з турботою про Вас», «Доступний Маріуполь» та «Разом ми єдині» у межах виконання міського плану «Маріуполь: Стратегія розвитку–2021» на 2018-2022 роки. Зазначено, що сьогодні активно формується механізм громадського партнерства у місті та механізм соціально-активного розвитку міста і забезпечення узгоджених дій з його досягнення. Отримано низку висновків, які мають проблемний характер та становлять предмет для подальшої наукової дискусії щодо розробки та реалізації соціально-активної стратегії органів місцевого самоврядування в сучасних умовах державотворення.

Ключові слова: соціально-активна стратегія; органи місцевого самоврядування; соціальна політика; соціальні послуги; територіальна громада; соціальний захист; міська соціальна цільова програма; громадське партнерство.

Література

1. Про затвердження міської цільової програми “Маріуполь з турботою про Вас“ на 2018-2022 роки, Рішення Маріупольської міської ради від 23.05.2018 №7/31-2785. URL:https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi-%C2%ABmariupol-z-turbotoju-pro-vas%C2%BB-na-2018-2022-roki%C2%BB.
2. Про затвердження положень про оплату навчання учасників АТО та/або ООС за рахунок коштів міського бюджету, Рішення Маріупольської міської ради від 25.07.2018 №7/33-2930. URL:https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhen-pro-oplatu-vartosti-poslug-navchannja-uchasnikiv-ato-taabo-oos-za-rahunok-koshtiv-miskogo-bjudzhetu
3. Про затвердження міської цільової програми “Доступний Маріуполь“ на 2018-2022 роки», Рішення Маріупольської міської ради від 25.04.2018 №7/30-2616. URL:https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/ pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi-%C2%AB-na-2018-2022-roki%C2%AB
4. Про затвердження міської цільової програми підтримки, адаптації та профорієнтації дітей та молоді з інвалідністю м. Маріуполя “Разом – ми єдині“ на 2018-2022 роки, Рішення Маріупольської міської ради від 22.08.2018 №7/34-3016. URL:https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi-pidtrimki-adaptacii-ta-proforientacii-ditej-ta-molodi-z-invalidnistju-m.-mariupolja-%C2%ABrazom-%E2%80%93-mi-edini%C2%BB-na-2018-%E2%80%93-2022-roki.
5. Про затвердження Положення про комунальний заклад “Маріупольський соціальний гуртожиток“, Рішення Маріупольської міської ради від 27.12.2017 №7/25-2349. URL:https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii5a478810b454a
6. “Маріуполь: Стратегія розвитку–2021“, Офіційний сайт Маріупольської міської ради. URL: https://mariupolrada.gov.ua/page/strategija-rozvitku-2021

A. A. Nadezhdenko, S. A. Shvets

IMPLEMENTATION OF SOCIAL-ACTIVE STRATEGY OF LOCAL GOVERNMENT AUTHORITIES (BY THE EXAMPLE OF CITY MARIUPOL)

Summary

The article is devoted to the study of the implementation of the social-active strategy of local self-government bodies in protecting the most vulnerable groups of the population, in the context of increasing the efficiency of the national social policy of Ukraine. According to the results of the study, one of the main areas of activity of local self-government bodies is the function of management of social development of the community, as it is a component of the social basis of local self-government, an important social and legal guarantee of the independence of local self-government, the reality and effectiveness of which depends on the availability of quality social services necessary to fulfill their tasks. It is determined that today the socially active strategy of the development of a territorial community is a systematic way of managing changes and achieving consensus in the community, as well as creating a common vision of the socio-economic future of community development, the creative process of identifying problems and agreeing on realistic goals, objectives and projects that are being implemented. solves these problems. The emphasis is placed on the fact that the socially active strategy of central and local authorities is a set of legal, economic and social measures guaranteed by the Constitution of Ukraine regarding the creation and maintenance of a healthy socio-economic microclimate for the life and development of a socially active part of the population, and those who find themselves in difficult living conditions. The analysis of the regulatory framework of the subject of the study allows revealing two new directions for social protection of the population for Ukraine and, accordingly, the provision of social services: the social protection of participants in the antiterrorist operation (ATO) and the families of those killed during this operation, as well as ensuring the rights and freedoms of internally displaced persons who were also affected by the ATO in their places of residence. It is established that one of the most important social tasks and the basis of the city social policy for the period 2018-2022 is to support the vulnerable strata of the city of Mariupol by creating an effective system of protecting the population from social risks in the context of reforming the social sphere and the extraordinary socio-political situation in the country. The contents, financing, resource support and expected results of realization of city social target programs "Mariupol with care for you", "Available Mariupol" and "Together we are united" within the framework of the implementation of the urban plan "Mariupol: Development Strategy-2021" for 2018-2022 years. It is noted that today the mechanism of public partnership in the city and the mechanism of social and active development of the city and the provision of concerted actions on its achievement are actively being formed. A number of conclusions are received that are problematic and constitute the subject for further scientific discussion on the development and implementation of a socially active strategy of local self-government in the current conditions of state formation.

Keywords: social-active strategy; local self-government bodies; social policy; social services; territorial community; social protection; urban social target program; public partnership.

References

1. Decision of Mariupol City Council (2018), “On approval of the city target program "Mariupol with care for you" for 2018-2022 years“, available at: https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi-%C2%ABmariupol-z-turbotoju-pro-vas%C2%BB-na-2018-2022-roki%C2%BB (Accessed 30 May 2018).
2. Decision of Mariupol City Council (2018), “On approval of the provisions on payment of training for ATO participants and / or UFO at the expense of the city budget“, available at: https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhen-pro-oplatu-vartosti-poslug-navchannja-uchasnikiv-ato-taabo-oos-za-rahunok-koshtiv-miskogo-bjudzhetu (Accessed 1 August 2018).
3. Decision of Mariupol City Council (2018), “On approval of the city target program "Affordable Mariupol" for 2018-2022 years“, available at: https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/ pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi-%C2%AB-na-2018-2022-roki%C2%AB (Accessed 22 August 2018).
4. Decision of Mariupol City Council (2018), “On Approval of the city target program for support, adaptation and career orientation of children and youth with disabilities in Mariupol "Together We Are United" for 2018-2022 years“, available at: https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-miskoi-cilovoi-programi-pidtrimki-adaptacii-ta-proforientacii-ditej-ta-molodi-z-invalidnistju-m.-mariupolja-%C2%ABrazom-%E2%80%93-mi-edini%C2%BB-na-2018-%E2%80%93-2022-roki (Accessed 22 August 2018).
5. Decision of Mariupol City Council (2017), “On Approval of the regulation on the municipal establishment "Mariupol Social Dorm"“, available at: https://mariupolrada.gov.ua/city-council-solutions/pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-komunalnij-zaklad-%C2%ABmariupolskij-miskij-socialnij-gurtozhitok%C2%BB-u-novij-redakcii5a478810b454a (Accessed 22 August 2018).
6. The site of the Mariupol City Council (2018), “Mariupol: Development Strategy-2021“, available at: https://mariupolrada.gov.ua/page/strategija-rozvitku-2021 (Accessed 2 November 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1656

Відомості про авторів

А. О. Надежденко

к. держ. упр, доцент кафедри права та публічного адміністрування,Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration,Associate Professor Department of Public management and Administration,Mariupol State University, Mariupol


C. А. Швець

магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

S. A. Shvets

master, Mariupol State University, Mariupol

Як цитувати статтю

Надежденко А. О., Швець C. А. Реалізація соціально-активної стратегії органів місцевого самоврядування (на прикладі м. маріуполь). Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1346 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.22

Nadezhdenko, A. A. and Shvets, S. A. (2018), “Implementation of social-active strategy of local government authorities (by the example of city mariupol)”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1346 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.