EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА УЧАСТЮ АВТОТРАНСПОРТУ
О. І. Платонов

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.21

УДК: 328.184 351 316.77

О. І. Платонов

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РІШЕНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА УЧАСТЮ АВТОТРАНСПОРТУ

Анотація

У статті констатовано, що система мультимодальних перевезень належить до стратегічних галузей національної економіки та є вагомою складовою інфраструктурного потенціалу України. Доведено, що розвиток мультимода-льних перевезень в Україні потребує на першочергове вирішення низки внутрішніх проблем, зокрема, нормативно-правового характеру. А саме вдосконалення існуючої та розробка нової законодавчої бази з питань регулювання мультимодальних перевезень, її гармонізації з міжнародними нормами та нормами країн Європейського Союзу. Розглянуто механізм державного регулювання здійснення транспортування вантажів великоваговими та/або великогабаритними автотранспортними засобами за договорами мультимодального перевезення, передбачений Проектом Закону України «Про мультимодальні перевезення» й Порядком здійснення габаритно-вагового контролю і справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженим постановою КМУ від 27.06.2007 р. №879. Наголошено на прогалинах Проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення» та інших нормативно-правових актів з питань регулювання мультимодальних перевезень. Обгрунтовано доцільність внесення змін та доповнень до Проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення» у частині державного регулювання відповідальності операторів мультимодальних перевезень за дотриманням вимог щодо збереження автомобільних доріг загального користування та відповідно до Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування у частині плати за проїзд, затвердженого постановою КМУ від 27.06.2007 р. №879. Задля розв’язання проблеми руйнації автомобільних доріг загального користування через порушення великоваговими транспортними засобами правил проїзду автомобільними дорогами України запропоновано інноваційні рішення з державного регулювання мультимодальних перевезень нормативно-правового характеру.

Ключові слова: механізми державного регулювання; мультимодальні перевезення; мультимодальна система перевезень вантажів.

Література

1. Порядок здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування у частині плати за проїзд. Постанова КМУ від 27.06.2007 №879. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/879-2007-п
2. Про встановлення спільних правил для окремих типів комбінованих перевезень вантажів між державами-членами. Директиви Ради 92/106/ЄС від 07.12.1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/.../transpo
3. Про встановлення для певних автомобільних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів при національних і міжнародних перевезеннях і максимально дозволеної ваги при міжнародних перевезеннях (з урахуванням змін, внесених Директивою (ЄС) 2015/719). Директиви Ради 96/53/ЄС від 25 липня 1996 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/.../
4. Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами. Постанова КМУ від 18 січня 2001 р. №30. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. zakon.rada.gov.ua/go/30-2001-п
5. Про мультимодальні перевезення. Проект Закону України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mtu.gov.ua/projects/176/
6. Соколова О.Є. Теоретичні основи організації та розвитку мультимодальних перевезень в Україні /О.Є. Соколова, Т.А. Акімова, Л.О. Сулима// Економічний простір. – 2014. - №83. – С.91-103.
7. Щодо шляхів розвитку мультимодальних (комбінованих) перевезень в Україні. Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/599/.
8. ISO 21500: «Guidance on project management», 2012, 36 p. [Electronic resource]. – Access mode : http://www.isopm.ru/podgotovka/standarty/standart-iso-21500.

О. I. Platonov

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE DECISIONS OF THE STATE REGULATION OF MULTIMODAL TRANSPORT BY THE PARTICIPATION OF AUTOMOTIVE TRANSPORT

Summary

The article states that the system of multimodal transportation belongs to the strategic sectors of the national economy and is a significant component of the infrastructure potential of Ukraine. It is proved that the development of multimodal transport in Ukraine requires a priority solution of a number of internal problems, in particular, the regulatory-legal nature. Namely, the improvement of the existing and development of a new legislative framework on regulation of multimodal transport, its harmonization with international norms and norms of the countries of the European Union. The mechanism of state regulation of the transportation of goods by heavy and / or large vehicles in accordance with the multimodal transport contracts envisaged by the Draft Law of Ukraine "On Multimodal Transport" and the Procedure for the Implementation of Dimensional Weight Control and Collection of Fees for Travel by Motorways of the Common Use of Vehicles and Other Self-propelled Vehicles is considered. and mechanisms whose weight and / or dimensional parameters exceed the normative, approved position ovoyu Cabinet of Ministers of Ukraine from 27.06.2007. №879. It is emphasized on the gaps of the Draft Law of Ukraine "On Multimodal Transport" and other regulatory legal acts on regulation of multimodal transport. The expediency of making amendments and additions to the Draft Law of Ukraine "On Multimodal Transport" was substantiated in respect of the state regulation of the responsibility of multimodal carriers in compliance with the requirements for the maintenance of public roads and in accordance with the Procedure for the implementation of overall and weight control and charging for travel by public highways in part of the fare, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated June 27, 2007 No. 879. In order to solve the problem of destruction of motor roads of general use due to the violation by heavy vehicles of rules of travel by motor roads of Ukraine, innovative solutions of state regulation of multimodal transportations of the regulatory legal nature are proposed.

Keywords: mechanisms of state regulation; multimodal transport; multimodal cargo transportation system.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), ”Procedure for the implementation of overall and weight control and charging for travel by public highway in the part of the fare“, available at: http:// zakon.rada.gov.ua/go/879-2007-п (Accessed 22 November 2018).
2. Directive for the sake of the European Union (1992). “On the establishment of common rules for certain types of combined transport of goods between Member States”, available at: http: //eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/.../ transpo (Accessed 11 November 2018).
3. Directive for the sake of the European Union (1996). ”On the fixing of maximum permissible sizes for certain motor vehicles moving within the Community, national and international transport operations and maximum permissible weight for international transport”, available at: http: // https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/.../ (Accessed 19 November 2018).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2001), ”About the travel of large and heavy vehicles by motor roads, streets and railway crossings”, available at: http: // http://www. zakon.rada.gov.ua/go/30-2001-п, (Accessed 27 November 2018).
5.The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), ” About multimodal transport”, available at: https://mtu.gov.ua/projects/176, (Accessed 20 November 2018).
6. Sokolova O.E. (2014). “Theoretical bases of organization and development of multimodal transportations in Ukraine”/ Economic Space, vol.83. рр.91-103.
7. “Concerning the ways of development of multimodal (combined) transportations in Ukraine”, available at: http://www.niss.gov.ua/articles/599/. (Accessed 03 November 2018).
8. International Organization for Standardization 21500 (2012), “Guidance on project management”, available at: http://www.isopm.ru/podgotovka/standarty/standart-iso-21500. (Accessed 09 November 2018).

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1359

Відомості про авторів

О. І. Платонов

к. е. н., докторант ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

О. I. Platonov

Сandidate of Economic Sciences., Doctoral studentof the private joint-stock company “Higher Educational Institution"Interregional Academy of Personnel Management"

Як цитувати статтю

Платонов О. І. Впровадження інноваційних рішень державного регулювання мультимодальних перевезень за участю автотранспорту. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1345 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.21

Platonov, О. I. (2018), “Implementation of innovative decisions of the state regulation of multimodal transport by the participation of automotive transport”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1345 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.