EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
А. С. Близнюк

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.20

УДК: 351

А. С. Близнюк

РЕКРЕАЦІЙНИЙ КЛАСТЕР У КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ

Анотація

Проаналізовано теоретичні аспекти дефініції кластер та визначено поняття рекреаційного кластера. Висвітлено підходи щодо формування рекреаційних кластерів, які сприяють всебічному розвитку виробничо-послугової співпраці, що здійснюється за допомогою спеціалізації і кооперування виробництва. Запропоновано методичні рекомендації для впровадження організаційно-економічних механізмів активізації рекреаційної кластеризації.
Запропоновано ввести у склад кожного кластера юридично-аудиторську службу, котра дає можливість забезпечити комплексне юридичне обслуговування і постійний контроль за господарською діяльністю кластера в цілому. Запропоновано ввести до складу кластера структуру, яка б забезпечувала маркетинговий супровід діяльності рекреаційних підприємств, розробляла б рекламну програму. Доведено, що об'єднання багатьох компаній однієї рекреаційної спеціалізації дасть можливість учасникам кластера досить ефективно відстоювати свої інтереси на рівні місцевих органів влади та місцевого самоврядування, а також брати участь у великих інвестиційних програмах. Встановлено, що хоч кластери мають територіальну спрямованість, вони не повинні стримуватись жорсткими територіальними обмеженнями. Кластери повинні мати більш складні взаємозалежності, зорієнтовані на міжрегіональне та міжнародне співробітництво.
Визначено, що важливою складовою механізму прискореного розвитку рекреаційного потенціалу України є формування рекреаційного кластеру, що дає змогу ефективно використовувати природні та антропогенні рекреаційні ресурси, історичну та культурну спадщину й посилити вплив сфери рекреації на економічний розвиток країни. Основним пріоритетним завданням має стати запровадження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, забезпечення подальшого зростання науково-технологічного, інноваційного та людського потенціалу, підвищення конкурентоспроможності регіонів на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Ключові слова: рекреація; рекреаційна діяльність; кластери; кластерний механізм; державне регулювання; механізми державного регулювання.

Література

1. Іванчикова К. Кластери як форма ринкової інтеграції: українська практика та світовий досвід / К. Іванчикова // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 травня 2009. – Чернівці, 2009. – С. 56-62.
2. Лояк Л. Рекреаційний кластер та його роль у розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії / Л. Лояк // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 19–20 вересня 2013 р.). – Вип. 8. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 200–205.
3. Семенов В. Регіональний рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки регіону / В. Семенов // Регіональна економіка. – 2016. – №3. – С. 78-89.
4. Шилкіна К. Оцінка ефективності діяльності кластеру / К. Шилкіна // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей Х міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 6-8 листопада 2014 р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 318-319.

Andrii Bliznyuk

RECREATION CLUSTER IN THE CONTEXT OF THE STRUCTURAL EXAMINATION OF THE ECONOMY OF THE COUNTRY

Summary

The theoretical aspects of the cluster definition and the concept of a recreational cluster are defined. The approaches to formation of recreational clusters, which promote the comprehensive development of production-service cooperation, is carried out with the help of specialization and co-operation of production. The methodical recommendations for implementation of organizational and economic mechanisms of activation of recreational clusterization are offered.
It is proposed to include in the composition of each cluster a legal-audit service, which provides an opportunity to provide comprehensive legal services and constant control over the economic activity of the cluster as a whole. It is proposed to introduce into the structure of the cluster a structure that would provide marketing support for recreational enterprises, develop an advertising program. It is proved that the association of many companies of one recreational specialization will enable the participants of the cluster to effectively defend their interests at the level of local authorities and local self-government, as well as participate in large investment programs. It has been established that although clusters have a territorial orientation, they should not be restrained by strict territorial constraints. Clusters should have more complex interdependencies, focusing on interregional and international cooperation.
In general, the process of involving public, scientific, educational organizations and business structures in participation in the recreational cluster can be defined in stages: search of partners (public, scientific, educational and business structures) according to selection criteria; control over the implementation of decisions of local authorities; indirect involvement in making managerial decisions; direct participation in making managerial decisions; direct participation in making managerial decisions; indirect involvement in making managerial decisions; control over the implementation of decisions of local authorities.
Of particular importance for the successful functioning of the recreational cluster is its personnel support. The prospect of its development throughout the region proves the need to calculate the need for the workforce of the recreational sector, in particular the labor professions. The value of such calculations is based on the need to determine the link between educational services and labor market needs through the calculation of the volume of the state order for the training of recreational sector personnel in vocational education institutions.
It is determined that the formation of a recreational cluster is an important part of the mechanism of accelerated development of the recreational potential of Ukraine, which makes it possible to effectively use natural and anthropogenic recreational resources, historical and cultural heritage and strengthen the influence of the recreation sphere on the country's economic development. The main priority task should be introduction of an investment-innovative model of development, ensuring the further growth of scientific and technological, innovation and human potential, improving the competitiveness of regions in the domestic and foreign markets.

Keywords: ecreation; recreational activities; clusters; cluster mechanism; state regulation; mechanisms of state regulation.

References

1. Ivanchikova K. (2009), “Clusters as a Form of Market Integration: Ukrainian Practice and World Experience”, Funktsionuvannia ievrorehioniv v umovakh transformatsijnoi ekonomiky, pp. 56-62.
2. Loyak L. (2013), “Recreational cluster and its role in the development of specialized enterprises of the recreational industry”, Turystychna industriia: suchasnyj stan ta priorytety rozvytku, vol. №8, pp. 200-205.
3. Semenov V. (2016), “Regional Recreational Cluster in the Context of Structural Transformation of the Region's Economy”, Rehional'na ekonomika, vol. №3, pp. 78-89.
4. Shilkina K. (2014), “Evaluation of the effectiveness of the cluster”, Marketynh ta lohistyka v systemi menedzhmentu, pp. 318-319.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1147

Відомості про авторів

А. С. Близнюк

к. держ. упр., докторант Міжрегіональної академії управління персоналом

Andrii Bliznyuk

Ph.D., Ph.D. student of the Interregional Academy of Personnel Management

Як цитувати статтю

Близнюк А. С. Рекреаційний кластер у контексті структурної перебудови економіки країни. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1344 (дата звернення: 19.06.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.20

Bliznyuk, Andrii (2018), “Recreation cluster in the context of the structural examination of the economy of the country”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1344 (Accessed 19 Jun 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.