EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.2

УДК: 351.77:416.2

І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ТА ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Анотація

В статті визначено основні проблеми сучасного стану системи охорони здоров’я. Серед них автором зазначено наступні проблеми: несприйняття медичної реформи населенням та лікарями, оскільки немає чіткого розуміння що відбувається та які зміни відбудуться в подальшому; велика вартість медичних послуг та неможливість у людей оплатити за послугу відразу. Купівельна спроможність населення знижується останніми роками. Значна доля доходів сімей спрямовується на погашення комунальних платежів та на продукти харчування; низька якість медичних послуг. В системі офіційно безкоштовної медицини, яка розрахована на масове споживання неможливо забезпечити високу якість медичних послуг; брак кваліфікованих медичних кадрів; проблеми доступу до служб медичної допомоги, особливо в сільській місцевості; недостатньо серйозне ставлення до профілактики захворювань як з боку населення, так і державної влади; демографічне старіння населення; брак фінансових ресурсів на розвиток медицини; екологічні проблеми; економічна криза.
В статті визначено, що система управління охороною здоров’я, що діяла в Україні довгий час залишалася практично незмінною. Сьогодні прийнято низку законодавчих актів та нормативних документів що наближають систему охорони здоров’я України до світового зразку, роблять її більш соціальною та одночасно ставлять на ринкові рейки господарювання.
Авторами до перспективних шляхів реформування соціальної системи управління охороною здоров’я в Україні, що потребують оперативного вирішення віднесено: підтримку закладів охорони здоров’я з боку міжнародних організацій; поширення діяльності міжнародних організацій на територію України; розвиток фінансової інфраструктури на ринку фінансових послуг, що надасть можливість розвитку недержавних комерційних форм охорони здоров’я; сприяння розширенню матеріальних ресурсів населення; розвиток можливостей спеціалізованого лікування в стаціонарі; підвищення санітарної культури населення; оптимізація мережі установ охорони здоров’я; вдосконалення діяльності управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні.

Ключові слова: система; охорони; здоров’я; проблеми; шляхи; соціальної; міжнародні організації.

Література

1. Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми “Здоров’я – 2020: український вимір”. Електронний ресурс. Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3748&skl=8
2. Носулич Т.М. Наукові підходи до вивчення системи охорони здоров’я з позицій сталого розвитку /Т.М. Носулич// Сталий розвиток економіки. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒С. 195 ‒ 201
3. Проект рекомендацій парламентських слухань на тему: Сучасний стан, шляхи та перспективи реформи у сфері охорони здоров’я. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.apteka.ua/article/235648
4. Старіння населення. Електронний ресурс. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Старіння населення
5. Екологічна проблема. Електронний ресурс. Режим доступу: ttps://uk.wikipedia.org/wiki/Екологічна_проблема
6. Економічна криза. Електронний ресурс. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Економічна криза
7. Пітюлич М.І. Соціальні нормативи і стандарти охорони здоров’я України: [Електронний ресурс] / М.І. Пітюлич // Ефективна економіка [Електронне наукове фахове видання ДДДАЕУ]. – 2015. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
8. Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні : навч.-наук. вид. / авт. кол. : М. М. Білинська, Я. Ф. Радиш, І. В. Рожк ова та ін. ; за заг . ред. проф. М. М. Білинської. – К. ; Львів : НАДУ , 2012. – 240 с.
9. Соціальний концепт суспільних та економічних процесів національного розвитку [Текст]: Колективна монографія [Безтелесна Л.І., Сазонець І.Л. та ін.] : За наук. ред. д.е.н., проф. Безтелесної Л.І.. ‒ Рівне: Волин. обереги, 2016. ‒ 184 с.

I. Sazonets, I. Zyma

IDENTIFICATION OF PROBLEMS AND MAIN DIRECTIONS OF REFORM HEALTH CARE SYSTEM OF UKRAINE

Summary

The article defines the main problems of the current state of the health care system. Among them, the author noted the following problems: the lack of acceptance of medical reform by the population and doctors, since there is no clear understanding of what is happening and what changes will occur in the future; the high cost of medical services and the impossibility for people to pay for the service immediately. The purchasing power of the population is decreasing in recent years. A significant proportion of household income is directed towards the repayment of utility bills and foodstuffs; poor quality of medical services. In the system of officially free medicine, which is designed for mass consumption, it is impossible to provide high quality medical services; lack of qualified medical personnel; access to health care, especially in rural areas; insufficiently serious attitude to the prevention of diseases both by the population and state authorities; demographic aging of the population; lack of financial resources for the development of medicine; environmental problems; economic crisis.
The article states that the system of healthcare management in Ukraine has remained practically unchanged for a long time. Today, a number of legislative acts and normative documents that bring the health care system of Ukraine closer to the world standard are made, make it more social and simultaneously put on the market economy rails.
Contributors to the perspective ways of reforming the social health care management system in Ukraine, which require an operative solution include: support of health care institutions by international organizations; dissemination of activities of international organizations on the territory of Ukraine; the development of financial infrastructure in the financial services market, which will enable the development of non-state commercial forms of health care; promoting the expansion of material resources of the population; development of specialized hospital care facilities; increase of the sanitary culture of the population; Optimization of the network of health care institutions; improvement of physical culture and sport management at the regional level.

Keywords: system; protection; health; problems; paths; social; international organizations.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "Law of Ukraine "On Approval of the National Program" Health - 2020: Ukrainian Dimension ", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=3748&skl=8
2. Nosulych, T.M. (2013), "Scientific approaches to the study of the health system from the standpoint of sustainable development", Stalyi rozvytok ekonomiky, vol. 4, pp. 195 ‒ 201.
3. "Draft recommendations of parliamentary hearings on the topic: Current state, ways and perspectives of health care reform", [Online], available at: https://www.apteka.ua/article/235648
4. "Aging population", [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Starinnia naselennia
5. "Environmental problem", [Online], available at: ttps://uk.wikipedia.org/wiki/Ekolohichna_problema
6. "Economic crisis", [Online], available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ekonomichna kryza
7. Pitiulych M.I. (2015), "Social norms and standards of health of Ukraine", Efektyvna ekonomika, vol. 3, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3858
8. Bilynska, M. M. Radysh, Ya. F. Rozhkova, I. V.and others (2012), Derzhavne upravlinnia reformuvanniam systemy okhorony zdorovia v Ukraini [Public Administration for Health Care Reform in Ukraine], NADU, Lviv, Ukraine, p. 240.
9. Beztelesna, L.I. Sazonets, I.L. and others (2016), Sotsialnyi kontsept suspilnykh ta ekonomichnykh protsesiv natsionalnoho rozvytku [Social Concept of Social and Economic Processes of National Development], Volyn. oberehy, Rivne, p. 184.

№ 12 2018

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 5885

Відомості про авторів

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління,документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне

I. Sazonets

Doctors of EconomicsHead of the Department of Public Administration,Documentation and Information ActivitiesNational University of Water and Environmental Engineering, city of Rivne


І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу «Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical science, Chief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець І. Л., Зима І. Я. Визначення проблем та основних напрямів реформування системи охорони здоров’я України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 12. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1343 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.2

Sazonets, I. and Zyma, I. (2018), “Identification of problems and main directions of reform health care system of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 12, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1343 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.12.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.