EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ
К. О. Петрова

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.100

УДК: 351:316.42(519.5+477)

К. О. Петрова

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА ПРИКЛАДІ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

Анотація

У статті наведено порівняльний аналіз процесу трансформаційних змін в Україні та Південній Кореї з моменту проголошення незалежності в обох країнах. Визначено потенціал розквіту основних сфер життєдіяльності українського та південнокорейського суспільства шляхом аналізу стану країн після проголошення державної самостійності. Висвітлено модель становлення та розвитку політичної, економічної та соціокультурної сфери в Республіці Корея. Акцентовано увагу на створенні державою власної «корейської демократії» та визначено, як ця система вплинула на функціонування державного апарату в країні. Досліджено процес становлення державної самостійності України, реформування політичної та економічної сфери держави в період з моменту проголошення незалежності по сьогодення. Розглянуто основні напрямки економічної та соціокультурної політики влади в умовах незалежності. Було виділено проблемні питання, які стосувалися потреб та добробуту українського населення через стагнацію економічної та політичної діяльності правлячої еліти на початку шляху розвитку держави. Зазначається новий етап управління державою завдяки введенню оновленої системи реформування щодо функціонування економіки, внутрішньої політики, освітньої та науково-технічної сфери. Визначено можливість перейняття деякого досвіду державного управління з південнокорейської моделі піднесення, але не забуваючи про існування українських напрямів розвитку. Зроблено висновок щодо особливостей трансформаційних змін державного управління у Республіці Корея та Україні.

Ключові слова: трансформаційні зміни; державне управління; система реформування; розвиток економіки; соціокультурна діяльність.

Література

1. Асмолов К.В. Корейська політична культура: традиції і трансформація / Костянтин Валер’янович Асмолов. – М. : Російський фонд сприяння освіти і науки, 2017 – 704 с.
2. Семенов Ю.И. Философия истории. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scepsis.net/library/id_1065.html
3. Торкунов А. В. Корейський півострів: метаморфози післявоєнній історії / Торкунов А.В., Денісов В.І., Лі В.Ф. – М. : ОЛМА Медіа Груп, 2008. - 541 с.
4. Антонова О. А. Особенности национальных моделей корейской культуры / О. А. Антонова // Челябинский гуманитарный журнал. – 2011. - № 1. – 11 с.
5. Основні напрями економічної політики України в умовах незалежності від 22.01.93 N 14-93 ( зі змінами, внесеними згідно з Декретом) // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698%D0%B0-12
6. Пилипенко В.Є. Українська соціологія сьогодні: дослідження основних сфер життєдіяльності суспільства: Монографія / В.Є. Пилипенко. – Л. : ЗУКЦ, 2012. – 326 с.
7. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. Редакцією В.М. Гейця [та ін.]. – К. : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с.

K. O. Petrova

FEATURES OF TRANSFORMATIONAL CHANGES IN PUBLIC ADMINISTRATION ON THE EXAMPLE OF SOUTH KOREA

Summary

The article presents a comparative analysis of the transformational changes in Ukraine and South Korea since the moment of the declaration of independence in both countries. The potential of prosperity of the main life spheres of the Ukrainian and South Korean society has been defined by analyzing the state of the countries after the proclamation of their state independence. The model of formation and development of political, economic and socio-cultural sphere in the Republic of Korea has been presented. The creation by the public authorities of the "Korean democracy» system has been emphasized and the impact on the functioning of the public apparatus in the country has been determined. The reformation of the economic sphere began with the change of reference points of the Republic of Korea for export, the beginning of industrialization and nationalization of structures, and overcoming corruption in power structures has been noted. The reform of the political sphere began with the introduction of the «Yusin system» and its further development. The change in the socio-cultural sphere has been rooted in the improvement of the system of the education and science. The article analyzes the process of formation of Ukraine’s state independence, reformation of the political and economic sphere of the state in the period since 1991 to the present. The main directions of economic and socio-cultural policy of Ukraine’s government in the conditions of independence have been considered. The issues of the needs and welfare of the Ukrainian population as a result of the stagnation of the economic and political activities of the ruling elite at the beginning of the state's development has been described. A new stage of the government management due to the introduction of an updated reform system on the functioning of the economy, internal politics and the educational sphere has been noted. The article defines the possibility of mastering some experience of public administration with the South Korean model. A conclusion regarding the peculiarities of the transformational changes in public administration in the Republic of Korea and Ukraine since the proclamation of independence 2018 has been drawn.

Keywords: transformational changes; public administration; reforming system; economic development; socio-cultural activity.

References

1. Asmolov, K.V. (2017), Korejs'ka politychna kul'tura: tradytsii i transformatsiia [Korean Political Culture: Traditions and Transformation], Rosijs'kyj fond spryiannia osvity i nauky, Moskwa, Russia.
2. Semenov, Yu.Y. “Philosophy of history”, [Online], available at: https://scepsis.net/library/id_1065.html
3. Torkunov, A.V. Denisov, V.I. and Li, V.F. (2003), Korejs'kyj pivostriv: metamorfozy pisliavoiennij istorii [Korean Peninsula: Metamorphoses of Post-War History], OLMA Media Hrup, Moskwa, Russia.
4. Antonova, O.A. (2011), “Features of National Models of Korean Culture”, Cheliabynskyj humanytarnyj zhurnal, vol. 1, 11 p.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), "Main directions of economic policy of Ukraine in conditions of independence", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1698%D0%B0-12 (Accessed 22 January 1993).
6. Pylypenko, V.Ye. (2012), Ukrayins'ka sotsiolohiya s'ohodni: doslidzhennya osnovnykh sfer zhyttyediyal'nosti suspil'stva [Ukrainian sociology today: research of the main spheres of society's life], ZUKTs, Lviv, Ukraine.
7. National report (2010), "A new course: reforms in ukraine", available at: http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Reformu_v_Ukraini2010-2015.pdf

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1293

Відомості про авторів

К. О. Петрова

студентка, кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин, Запорізький національній університет

K. O. Petrova

Student, Department of World History and International Relations,Zaporizhzhya National University

Як цитувати статтю

Петрова К. О. Особливості трансформаційних змін державного управління на прикладі південної кореї. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1338 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.100

Petrova, K. O. (2018), “Features of transformational changes in public administration on the example of south korea”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1338 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.100

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.