EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ ГАЛУЗІ
Л. А. Мельник

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.22

УДК: 351.77.08:005.591.4

Л. А. Мельник

СУЧАСНИЙ КЕРІВНИК МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗДОРОВООХОРОННОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

У статті розглянуто поняття “спеціаліст з державного управління охороною здоров’я”, “менеджер в охороні здоров’я”, “керівник медичного закладу”. Встановлено, що спеціаліст, керівник та менеджер виконують одну і ту ж саму функцію ‒ управління.
Виявлено, що сьогодні в Україні існує гостра нестача фахівців-організаторів у сфері охорони здоров’я, які вміють приймати відповідальні, самостійні й ефективні рішення стратегічного характеру.
Акцентовано увагу на тому, що упродовж останніх 30 років у більшості розвинутих країнах відбувалося посилення ролі менеджерів, економістів та адміністративних працівників у сфері медичного обслуговування. При цьому кадрова політика в галузі ґрунтується на спільній відповідальності держави і суспільства, включаючи професійні медичні асоціації.
Встановлено, що в європейських країнах медичних менеджерів поділяють на два типи: управлінці загальної кваліфікації та управлінці-спеціалісти. На управлінців загальної кваліфікації покладено відповідальність за загальне управління медичним закладом. Управлінці-спеціалісти відповідають за ефективне управління специфічними напрямами, такими як аналіз управлінських рішень та стратегій у системі охорони здоров’я, фінансів, бухгалтерського обліку, складання бюджету, маркетинг або управління людськими ресурсами.
Розглянуто вимоги до кандидатів на зайняття керівних посад у медичних закладах у країнах Європейського Союзу та виявлено відсутність якогось одного спільного для всіх стандарту, що розповсюджувався б на весь Європейський Союз.
Виокремлено нові знання та вимоги, якими повинні володіти в Україні керівники органів управління та медичних закладів.

Ключові слова: державне управління; кадрова політика; керівні кадри; система охорони здоров’я; керівник медичного закладу; менеджер в охороні здоров’я.

Література

1. Авраменко Т. П. Кадрова політика у реформуванні сфери охорони здоров’я : аналіт. доп. / Т. П. Авраменко. ‒ К. : НІСД, 2012. ‒ 35 с.
2. Васюк Н. О. Світовий досвід підготовки сучасних менеджерів системи охорони здоров’я (огляд літературних джерел) / Н. О. Васюк // Державне управління, 2012. ‒ № 1. ‒ С. 21-26.
3. Коваленко О. Наближення засад підготовки сучасних керівних кадрів з охорони здоров’я України до світових стандартів / О. Коваленко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2016. – Вип. 2 (29). – С. 143-146.
4. Корнійчук О. П. Нова система охорони здоров’я України та перспективи кадрової політики / О. П. Корнійчук // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між нар. участю (Київ, 23 березня 2017 р.) / за заг. ред. В. С. Куйбіди, В. М. Князевича, Н. О. Васюк. – К. : ТОВ «ДСК-Центр», 2017. – 208 с. – С. 67-70.
5. Лашкул З. В. Особливості підготовки керівників охорони здоров’я в сучасних умовах / З. В. Лашкул // Матеріали наук.-практ. конф. “Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я”. 2015. – Київ, 22 квітня. – С. 66-70.
6. Погоріляк P. Ю. Вивчення проблеми підготовки сучасних керівних кадрів охорони здоров’я в Україні / Р. Ю. Погоріляк, О. П. Гульчій // Україна. Здоров’я нації. – 2015. – № 4(36). – С. 76-80.
7. Поживілова О. В., Радиш Я. Ф., Васюк Н. О., Ляховченко Л. А. Фахівець у галузі управління охороною здоров’я України: пошук моделі / О. В. Поживілова, Я. Ф. Радиш, Н. О. Васюк, Л. А. Ляховченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 19. – С. 76-83.
8. Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 “Охорона здоров ’я ” : наказ Міністерства охорони здоров ’я України від 31 жовтня 2018 року № 1977. – Режим доступу : http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-31102018--1977-pro-vnesennja-zmin-do-dovidnika-kvalifikacijnih-harakteristik-profesij-pracivnikiv-vipusk-78-ohorona-zdorovja
9. Рожкова І. В. Кадрова політика у сфері охорони здоровя в країнах Європейського Союзу / І. В.Рожкова, Д. С. Гайдаш // Матеріали наук.-практ. конф. “Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я”. 2015. – Київ, 22 квітня. – С. 113-117.
10. Савіна Т. В. Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я в Україні: стан та перспективи розвитку / Т. В. Савіна // Інвестиції: практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 95-98.

L. A. Melnuk

THE MODERN HEAD OF THE MEDICAL INSTITUTION IN THE CONDITIONS REFORMING THE HEALTHCARE INDUSTRY

Summary

The article considered the concept of “specialist in state management of health care”, “manager in health care”, “head of a medical institution”. It has been established that a specialist, manager and head perform the same management function.
It is revealed that today in Ukraine there is an acute shortage of health organizing specialists who are able to take responsible, independent and effective decisions of a strategic nature.
Attention is drawn to the fact that over the past 30 years, in most developed countries, the role of managers, economists and administrative staff in the field of medical care has increased. Abroad, clinics are usually managed by professional managers who do not have medical education. With the transition to decentralized management of medical institutions, the need for such specialists will increase, and among the strategic directions of the reform of domestic health care the formation of a new generation of managers - modern managers - should take the leading role.
At the same time, personnel policy in the industry is based on the shared responsibility of the state and society, including professional medical associations. The government's strategic functions are to effectively regulate, identify and respond to the real needs of health care staff, to monitor and control the training, training and effective use of healthcare workers.
It has been established that in European countries, medical managers are divided into two types: general managers and specialist managers. General managers are responsible for the overall management of a health facility. Specialist managers are responsible for the effective management of specific areas, such as management decision making and strategy analysis in the healthcare, finance, accounting, budgeting, marketing or human resource management.
Requirements for candidates for occupational positions in medical institutions in the European Union countries are considered and there is a lack of any one common standard for all the European Union.
The new knowledge and requirements, which should be the leaders of the authorities and medical establishments in Ukraine, are singled out.
It is proved that the improvement of personnel policy in the field of health care should be aimed at: improving the personnel supply system of the industry taking into account the current socio-economic conditions and real needs; introduction of an employment contract in accordance with the established procedure under the contract with the heads of health care institutions, and in the future - with all medical workers; reorganization of the planning and distribution system of personnel potential.

Keywords: public administration; personnel policy; management personnel; health care system; head of a medical institution; manager in health care.

References

1. Avramenko, T. P. (2012), Kadrova polityka u reformuvanni sfery okhorony zdorov'ia: analitychna dopovid' [Human Resource Policy in Healthcare Reform: An Analytical Report], NISD, Kyiv, Ukraine.
2. Vasiuk, N. O. (2012), “World experience of training modern managers of health care system (review of literary sources)”, Derzhavne upravlinnia, vol.1, pp. 21-26.
3. Kovalenko, O. (2016), “Approximation of the principles of the training of modern management personnel on the health care of Ukraine to world standards”, Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 2 (29), pp. 143-146.
4. Kornijchuk, O. P.(2017), “New health care system in Ukraine and perspectives of personnel policy”, Materialy schorichnoi Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii za mizhnarodnoiu uchastiu [Materials annually and All-Ukrainian scientific and practical conferences on international participation], Schorichna Vseukrains'ka naukovo-praktychna konferentsiia za mizhnarodnoiu uchastiu [Annual All-Ukrainian Scientific and Practical Conference on International Participation], Kyiv, Ukraine, pp. 67-70.
5. Lashkul, Z. V. (2015), “Features of the training of healthcare managers in modern conditions”, Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii [Materials of the scientific and practical conference], Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky systemy okhorony zdorov'ia [The state's task is to provide an effective human resources policy to the health system], Kyiv, Ukraine, pp. 66-70.
6. Pohoriliak, R. Yu. and Hul'chij, O. P. (2015), “Study of the problem of training modern healthcare personnel in Ukraine”, Ukraina. Zdorov'ia natsii, vol. 4(36), pp. 76-80.
7. Pozhyvilova, O. V. Radysh, Ya. F. Vasiuk, N. O. and Liakhovchenko, L. A. (2011), “Specialist in the field of healthcare management in Ukraine: search for a model”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 19, pp. 76-83.
8. The Ministerstvo okhorony zdorov'ia Ukrainy (2018), The Order “On the introduction of changes to the Directory of qualification characteristics of occupations of employees. Issue 78 “Health Care”, available at: http://moz.gov.ua/article/ ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-31102018-1977-pro-vnesennja-zmin-do-dovidnika-kvalifikacijnih-harakteristik-profesij-pracivnikiv-vipusk-78-ohorona-zdorovja
9. Rozhkova, I. V. (2015), “Human resources policy in the field of health in the countries of the European Union”, Materialy naukovo- praktychnoi konferentsii [Materials of the scientific and practical conference], Zavdannia derzhavy u zabezpechenni efektyvnoi kadrovoi polityky systemy okhorony zdorov'ia [The state's task is to provide an effective human resources policy to the health system], Kyiv, Ukraine, pp. 113-117.
10. Savina, T. V. (2017), “Human Resources for Healthcare in Ukraine: Status and Prospects for Development”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 15, pp. 95-98.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 3077

Відомості про авторів

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант відділу з питань функціонування мистецького фонду Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

L. A. Melnuk

the candidate of sciences in public administration, chief consultant of the department for the management of the artistic fund of the Department of Cultural and Arts Foundation, State Administration of Affairs

Як цитувати статтю

Мельник Л. А. Сучасний керівник медичного закладу в умовах реформування здоровоохоронної галузі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1336 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.22

Melnuk, L. A. (2018), “The modern head of the medical institution in the conditions reforming the healthcare industry”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1336 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.