EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВРАХУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
М. П. Баран

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.21

УДК: 351+ 354.1: 37.01

М. П. Баран

ВРАХУВАННЯ МЕНТАЛЬНОСТІ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність впровадження реформи децентралізації та інших секторальних реформ, у тому числі і освіти. Відображено результати соціологічних досліджень, у яких значна частина респондентів розуміючи потребу змін/реформ не вірить в їх успіх, не підтримує їх, а інколи й відкрито чинить опір. Актуалізовано потребу дослідження ментальності українців при реалізації державної політики, зокрема у сфері загальної середньої освіти. Констатовано, що будь-яка реформа сьогодні зустрічає активний супротив. Зазначено, що такий супротив можна спостерігати і при втіленні концептуальних засад реформування середньої школи «Нова українська школа». Проаналізовано невдачі реформування загальної середньої освіти за час незалежності України. Підсумовано, що декларація практично всіма політиками досягнень в усіх сферах життя суспільства, у тому числі й освітній сфері, не мали позитивних результатів для українців. Виокремлено як проблему співвідношення усвідомлення важливості змін у різних сферах життя українців, у тому числі і в освітній та опору вже на стадії сприйняття потреби таких змін. Зроблено спробу довести, що причина такого опору пов’язана із неврахуванням основ формування ментальності українців при реалізації державної освітньої політики. Підкреслено, що оскільки у ментальній пам’яті українців зафіксований більш як 20-річний досвід систематичних поразок реформ освіти, то такий опір є закономірною реакцією людини на зміни. Підсумовано, що планування втілення реформ в країні не може проходити без аналізу факторів, які сформували на цей час певні грані ментальності українського суспільства.

Ключові слова: реформа; державна освітня політика; реформа загальної середньої освіти; ментальність; людські ресурси.

Література

1. Розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 1 квітня 2014 р. № 333-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
2. Розпорядження КМУ «Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» від 22 вересня 2016 р. № 688-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249350402
3. Основне завдання децентралізації в 2017-му – секторальне просування реформи, – Геннадій Зубко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://decentralization.gov.ua/news/3975
4. Проблеми теорії ментальності / М.В. Попович, І.В. Кисляковська, Н.Б. Вяткіна та ін. – К. : Наукова думка, 2006. – 403 с.
5. Історія європейської ментальності /За ред. Петера Дінцельбахера /Львів: Літопис, 2004. – 720 с.
6. Ментальний вимір української цивілізації / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ю. Юрій – Київ: Генеза, 2017. – 560 с.
7. Стражний Олександр. Український менталітет: ілюзії – міфи – реальність / Стражний Олександр. – К.: Дух і літера, 2017. – 456 с.
8. Результати загальнонаціонального опитування міського населення України та службовців органів місцевого самоврядування міст щодо проблем місцевого самоврядування та ставлення до децентралізації влади / Галузевий моніторинг. – № 18. – грудень, 2014 / За редакцією Пітцика М.В. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://auc.org.ua/sites/default/files/mon18_1obkdalynka_tak.pdf
9. Громади кажуть. Підсумковий звіт за результатами досліджень громадської та експертної думки (жовтень-листопад 2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://auc.org.ua/sites/default/files/library/amu_2017_ua_mista_otg_new.pdf
10. Обізнаність і довіра людей до децентралізації зростають – соціологічне дослідження [Електронний ресурс]. – Режим доступу :https://decentralization.gov.ua/news/8359?page=3
11. Третє щорічне соціологічне дослідження «Децентралізація та реформа місцевого самоврядування» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.slg-coe.org.ua/p13513/
12. Демініціативи: найбільший опір реформам чинять чиновники та олігархи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://mresearcher.com/2018/07/deminitsiativi-najbilshij-opir-reformam-chinyat-chinovniki-ta-oligarhi.html
13. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/ app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
14. Галушко К.Ю. Ментальність, менталітет // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во «Наукова думка», 2009. – 790 с.
15. Юшкевич Ю. С. Аксіологічна складова української ментальності та механізми її збереження / Ю. С. Юшкевич // Наукове пізнання : методологія та технологія. – 2012. – №1 (28). – С. 140–144.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF
17. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14/ed19990513#o83
18. Касьянов Георгій Освітня система України 1990 – 2014 Аналітичний огляд / Георгій Касьянов / Благодійний фонд «Інститут розвитку освіти» – К.: ТАКСОН, 2015. – 52 c.
19. Як Ви ставитеся до переходу школи на 12-річний термін навчання? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=258
20. Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
21. Постанова КМУ від 14 січня 2004 р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-%D0%BF
22. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2442-17
23. Актуальні проблеми українського суспільства на старті нового політичного сезону: Інформаційний бюлетень. Вересень’ 2010 / За ред. М. М. Слюсаревського; Упоряд. Л. П. Черниш. – К., 2010. – 58 с.
24. Реформа освіти [Електронний ресурс] / Сайт : THE REFORMS GUIDE. – Режим доступу : http://reformsguide.org.ua/ua/analytics/education-reform/
25. Проект «Середня освіта в Україні: думка батьків» /Інформаційні матеріали загальнонаціонального соціологічного дослідження батьків учнів загальноосвітньої школи / Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iro.org.ua/uploads/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8_(1).pdf
26. Проект «Середня освіта в Україні: думка вчителів» /Інформаційні матеріали загальнонаціонального соціологічного дослідження вчителів загальноосвітньої школи / Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», Фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iro.org.ua/uploads/%D0%92%D1%87%D0% B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96.pdf

M. P. Baran

INCORPORATION OF MENTALITY OF HUMAN RESOURCES IN THE PROCESS OF IMPLEMENTATION THE NATIONAL EDUCATION POLICY

Summary

The article justifies the feasibility of implementing the decentralization reform and other sectoral reforms, including education. It discloses the results of sociological research, in which a significant part of respondents while understanding the need for changes / reforms still does not believe in their success, does not support them, and sometimes openly resist them. The need for focusing on Ukrainian mentality while implementing public policies, especially in the field of secondary education, is actualized. The article clearly shows that today each and every reform meets active opposition. It states that such opposition can be observed in implementing the concept for reforming the secondary school "New Ukrainian School". The failures of secondary education reforming during the period of Ukrainian independence are analyzed. The article underlines that tough almost all politicians declare the achievements in all social spheres, including the educational sector, this fact by itself has not produced the desired effect on Ukrainians and has not changed their attitudes. The dissonance between the awareness of the importance of changes in various spheres of Ukrainians’ lives, including educational sector, and social resistance to perceive the need for such changes, even at their initial stages – that is what the article singles out as the key problem. The author attempts to prove that the reason for this resistance lies in neglecting the foundations of Ukrainian mentality when implementing national education policy. The article emphasizes that, because the Ukrainians’ mental memory has fixed more than 20-year experience of systematic defeats of education reforms, such resistance is an obvious and natural reaction of the citizens to any changes. The research concludes that while planning to implement any reforms in the country it is unwise to even start without analyzing the factors that have formed certain aspects of the Ukrainian social mentality by the time of such initiatives.

Keywords: eform; State education policy; reform of secondary education; mentality; human resources.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014) The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Concept of local self-governance and territorial power reforming in Ukraine”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80 (Accessed 5 September 2018)
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016) The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “Some issues of implementation of the Concept of local self-governance and territorial power reforming in Ukraine”, available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249350402 (Accessed 5 September 2018)
3. Zubko, Hennadij. Osnovne zavdannia detsentralizatsii v 2017-mu – sektoralne prosuvannia reformy, available at: https://decentralization.gov.ua/news/3975 (Accessed 4 October 2018)
4. Popovych, M.V., Kysliakovska, I.V., Viatkina, N.B. and other (2006), Problemy teorii mentalnosti [Problems of mentality theory], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
5. Dintselbakher, Peter (2004), Istoriia ievropejskoi mentalnosti [History of European mentality], Litopys, Lviv, Ukraine.
6. Kalakura, Ya.S., Rafalskyj O.O. and Yurij, M.Yu. (2017), Mentalnyj vymir ukrainskoi tsyvilizatsii [Mental dimension of Ukrainian civilization], Heneza, Kyiv, Ukraine.
7. Strazhnyj, O. (2017), Ukrainskyj mentalitet: iliuzii – mify – realnist [Ukrainian mentality: illusions - myths - reality], Dukh i litera, Kyiv, Ukraine.
8. Pittsyk, M.V. (2014) Rezultaty zahalnonatsionalnoho opytuvannia miskoho naselennia Ukrainy ta sluzhbovtsiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia mist schodo problem mistsevoho samovriaduvannia ta stavlennia do detsentralizatsii vlady / Haluzevyj monitorynh, vol. 18, December, available at: http://auc.org.ua/sites/default/files/mon18_1obkdalynka_tak.pdf (Accessed 11 September 2018)
9. Hromady kazhut. Pidsumkovyj zvit za rezultatamy doslidzhen hromadskoi ta ekspertnoi dumky (October-November, 2017), available at: http://auc.org.ua/sites/default/files/library/amu_2017_ua_mista_otg_new.pdf (Accessed 5 September 2018)
10. Obiznanist i dovira liudej do detsentralizatsii zrostaiut' – sotsiolohichne doslidzhennia, available at: https://decentralization.gov.ua/news/8359?page=3 (Accessed 5 September 2018)
11. Tretie schorichne sotsiolohichne doslidzhennia “Detsentralizatsiia ta reforma mistsevoho samovriaduvannia”, available at: http://www.slg-coe.org.ua/p13513/ (Accessed 5 September 2018)
12. Deminitsiatyvy: najbilshyj opir reformam chyniat chynovnyky ta oliharkhy, available at: https://mresearcher.com/2018/07/deminitsiativi-najbilshij-opir-reformam-chinyat-chinovniki-ta-oligarhi.html (Accessed 5 September 2018)
13. Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly, available at: Uriadovyj portal. Yedynyj veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy, available at: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf (Accessed 4 October 2018)
14. Halushko, K.Yu. (2009), Mentalnist, mentalitet [The mentality, Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
15. Yushkevych, Yu. S. (2012), Axiological component of the Ukrainian mentality and mechanisms for its preservation, Naukove piznannia : metodolohiia ta tekhnolohiia, vol.1 (28), рр. 140–144.
16. Cabinet of Ministers of Ukraine (1993) The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On the State national program “Education” (“Ukraine XXI Century”), available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF (Accessed 5 September 2018)
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999) The Law of Ukraine “On General Secondary Education”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14/ed19990513#o83 (Accessed 5 September 2018)
18. Kasianov, Heorhij (2015), Osvitnia systema Ukrainy 1990-2014 Analitychnyj ohliad [The educational system of Ukraine 1990-2014. Analytical Review], Blahodijnyj fond “Instytut rozvytku osvity”, TAKSON, Kyiv, Ukraine.
19. Yak Vy stavytesia do perekhodu shkoly na 12-richnyj termin navchannia?, available at: http://old.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=258 (Accessed 4 October 2018)
20. President of Ukraine (2002), The Decree “On National Doctrine of Education Development”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 (Accessed 5 September 2018)
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2004) The Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the State Standard of Complete Secondary Education”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/24-2004-%D0%BF (Accessed 5 September 2018)
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010) The Law of Ukraine “On Amendments to the Legislation on the Secondary and Pre-school Education in organization of the education process”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2442-17 (Accessed 5 September 2018)
23. Sliusarevskoho, M. M.; Chernysh, L. P. (2010) Aktualni problemy ukrainskoho suspilstva na starti novoho politychnoho sezonu: Informatsijnyj biuleten [Actual problems of Ukrainian society at the start of the new political season: Newsletter], Kyiv, Ukraine.
24. Reforma osvity, available at: http://reformsguide.org.ua/ua/analytics/education-reform/ (Accessed 5 September 2018)
25. Proekt “Serednia osvita v Ukraini: dumka batkiv” /Informatsijni materialy zahalnonatsionalnoho sotsiolohichnoho doslidzhennia batkiv uchniv zahalnoosvitnoi shkoly / Fond “Demokratychni initsiatyvy imeni Il'ka Kucheriva”, Firma “Yukrejnian sotsiolodzhi servis”, available at: http://iro.org.ua/uploads/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%B8 _(1).pdf (Accessed 4 October 2018)
26. Proekt “Serednia osvita v Ukraini: dumka vchyteliv” /Informatsijni materialy zahalnonatsionalnoho sotsiolohichnoho doslidzhennia vchyteliv zahalnoosvitnoi shkoly / Fond “Demokratychni initsiatyvy imeni Ilka Kucheriva”, Firma “Yukrejnian sotsiolodzhi servis”, available at: http://iro.org.ua/uploads/%D0%92%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB% D1%96.pdf (Accessed 4 October 2018)

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1476

Відомості про авторів

М. П. Баран

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

M. P. Baran

PhD in Public Administration, Associate Professor, Department of Public Management and Administration,Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Баран М. П. Врахування ментальності людських ресурсів при реалізації державної освітньої політики. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1335 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.21

Baran, M. P. (2018), “Incorporation of mentality of human resources in the process of implementation the national education policy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1335 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.