EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
Н. В. Попрозман, А. О. Коробська

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.3

УДК: 332.33:338.439.6

Н. В. Попрозман, А. О. Коробська

СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Анотація

В статті розглянуто питання національної безпеки України та підкреслено, що вона має такі складові як: політичну, економічну, екологічну, інформаційну та соціально-культурну. Відзначено, що екологічна складова – займає одне з найважливіших місць серед всіх складових, оскільки вона – одна із головних аспектів забезпечення продовольчої безпеки держави та підтримання і захисту навколишнього природного середовища в цілому. Звертається увага на те, що з метою забезпечення продовольчої безпеки держави головними завданнями екологічної складової є: формування та розвиток ринку земель сільськогосподарського призначення; забезпечення нормативно-правового механізму захисту прав власності на земельні ділянки; забезпечення функціонування системи раціонального використання земельних ресурсів; врегулювання питань, що стосуються сфери земельних відносин; поліпшення екологічного стану навколишнього природного середовища; реабілітація техногенно забруднених територій; забезпечення населення якісною та екологічно безпечною сільськогосподарською продукцією тощо.
Обґрунтовано питання стану та перспектив використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення та підкреслено, що для господарського використання залучено дуже велика територія держави, а саме 92%, рівень розораності досягнув – понад 54%, що призводить до порушення збалансованого співвідношення сільськогосподарських угідь, лісів та водойм, і як наслідок до порушення екологічної рівноваги. Також, звертається увага на те, що досить велика територія земельних ресурсів деградовані, малопродуктивні, забруднені техногенно та внаслідок господарської діяльності людини, порушені землі, яким необхідні ре культиваційні заходи; досить великі площі займають сільськогосподарські угіддя, що еродовані, а внесення недостатньої кількості органічних та мінеральних добрив призводить до зменшення вмісту гумусу у ґрунтах.
В статті наголошується, що щорічно під впливом ерозійних процесів втрачаються мільйони тон ґрунту, у тому числі рухомих форм азоту, фосфору і калію, а це в свою чергу призводить до втрати великої кількості сільськогосподарської продукції.
В статті акцентується увага на тому, що від якісного стану земельних ресурсів залежить ефективність сільськогосподарської діяльності в цілому аграрного сектору економіки, а це в свою чергу і продовольчої безпеки держави.

Ключові слова: земельні ресурси; продовольча безпека; раціональне землекористування; деградація земель; екологічна безпека; державне регулювання.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографія та кадастру Режим доступу: http://land.gov.ua/info/zemelnyi-fond-ukrainy-stanom-na-1-sichnia-2016-roku-ta-dynamika-ioho-zmin-u-porivnianni-z-danymy-na-1-sichnia-2015-roku/
2. Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь та географія вирощування основних культур. Режим доступу: https://mozok.click/157-slske-gospodarstvo-ukrayini-struktura-slskogospodarskih-ugd-ta-geografya-viroschuvannya-osnovnih-kultur.html
3. Власюк О. С. Національна безпека України: еволюція проблем внутрішньої політики : Вибр. наук. праці / О. С. Власюк. – К. : НІСД, 2016. – 528 с.
4. Попова С. М. Основні складові національної безпеки України / С. М. Попова, Л. М. Попова // Наше право. - 2013. - № 13. - С. 54-60. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_13_11
5. Колодій П. Теоретико-методологічні основи раціонального використання земельних ресурсів / П. Колодій, Л. Дуб // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2015. - № 22(2). - С. 18-23. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2015_22%282%29__6
6. Охорона грунтів і відтворення їх родючості: навчальний посібник / За ред. В.О. Забалуєва, В.В. Дегтярьова. – Вид. 2-ге, змін. І допов. – Х.: ФОП Бровін О.В., 2017 – 348с.
7. СТРАТЕГІЯ удосконалення механізму управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними/Постанова Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. № 413 Київ. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF
8. Будзяк О. С. "Деградація та заходи ревіталізації земель України." Землеустрій, кадастр і моніторинг земель № 1-2 (2014): С. 57-64.
9. Попова О. Л. Оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель / О. Л. Попова // Економіка України. - 2013. - № 3. - С. 47–56 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2013_3_6
10. Попрозман Н.В. Формування стратегії економічного розвитку агропромислового виробництва [монографія] /Н.В. Попрозман. К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 300 с.
11. Україна у цифрах 2017. Статистичний збірник. Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf
12. Попрозман Н. В. Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу / Н. В. Попрозман // Економіка АПК. - 2015. - № 4. - С. 35-40. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_4_7
13. Землеустрій. Частина 3.: У 2 кн., Кн. 1: навчальний посібник / Мартин А.Г. та ін. За аг. ред. Мартина А.Г.. – К.:, 2017. – 492 с.

N. Poprozman, A. Korobska

STATE AND TRENDS OF USE OF LAND RESOURCES OF AGRICULTURAL PURPOSES IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

Summary

The article considers the issues of national security of Ukraine and emphasizes that it has the following components: political, economic, ecological, informational and socio-cultural. It is noted that the ecological component - is one of the most important places among all the components, because it is one of the main aspects of ensuring the country's food security and maintaining and protecting the environment as a whole. Attention is drawn to the fact that, in order to ensure food security, the main tasks of the ecological component are the following: formation and development of the market of agricultural land; provision of legal and regulatory mechanism for the protection of property rights to land plots; ensuring functioning of the system of rational use of land resources; settlement of issues related to the sphere of land relations; improvement of the ecological state of the environment; rehabilitation of technogenically polluted territories; providing population with quality and environmentally safe agricultural products, etc.
The question of the state and prospects of using agricultural land resources is substantiated, and it is emphasized that for the economic use a very large territory of the state is involved, namely 92%, the level of cultivation has reached - more than 54%, which leads to a violation of the balanced ratio of agricultural lands, forests and reservoirs, and as a consequence of a violation of ecological balance. Also, attention is drawn to the fact that a fairly large area of land resources is degraded, unproductive, contaminated technogenously and as a result of human activity, violated land, which requires re cultivation measures; Large enough areas are occupied by eroded agricultural land, and the introduction of insufficient organic and mineral fertilizers leads to a decrease in the content of humus in soils.
The article states that annually, under the influence of erosion processes, millions of tons of soil, including rolling forms of nitrogen, phosphorus and potassium, are lost, which in turn leads to the loss of a large amount of agricultural products.
The article focuses on the fact that the efficiency of agricultural activity in the whole agrarian sector of the economy depends on the quality of land resources, which, in its turn, is a food security of the state.

Keywords: land resources; food safety; rational land use; land degradation; ecological safety; state regulation.

References

1. The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre, available at: http://land.gov.ua/info/zemelnyi-fond-ukrainy-stanom-na-1-sichnia-2016-roku-ta-dynamika-ioho-zmin-u-porivnianni-z-danymy-na-1-sichnia-2015-roku/
2. "Agriculture of Ukraine. The structure of agricultural land and the geography of the cultivation of main crops", [Online], available at: https://mozok.click/157-slske-gospodarstvo-ukrayini-struktura-slskogospodarskih-ugd-ta-geografya-viroschuvannya-osnovnih-kultur.html
3. Vlasiuk, O. S. (2016), Natsionalna bezpeka Ukrainy: evoliutsiia problem vnutrishnoi polityky [National Security of Ukraine: Evolution of the Problems of the Internal Policy], NISD, Kyiv, Ukraine, P. 528.
4. Popova, S. M. and Popova, L. M. (2013), " The main components of the national security of Ukraine", Nashe pravo, vol. 13, pp. 54-60, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_13_11
5. Kolodii, P. and Dub, L. (2015), "Theoretical and methodological foundations of rational use of land resources", Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika APK, vol. 22(2), pp. 18-23, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2015_22%282%29__6
6. Zabaluiev, V.O. and Dehtiarov, V.V. (2017), Okhorona hruntiv i vidtvorennia yikh rodiuchosti: navchalnyi [Protection of Soils and Reproduction of Their Fertility], 2-nd. ed., FOP Brovin O.V., Kharkiv, Ukraine, P.348.
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Strategy for improvement of the management mechanism in the field of use and protection of agricultural land of state ownership and their disposal", [Online], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/413-2017-%D0%BF
8. Budziak, O. S. (2014), "The degradation and measures of the revitalization of the lands of Ukraine", Zemleustrii, kadastr i monitorynh zemel, vol. 1-2, pp. 57-64.
9. Popova, O. L. (2013), "Assessment of social damages and the amount of compensation for deterioration of agricultural land quality", Ekonomika Ukrainy, vol. 3, pp. 47–56, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2013_3_6
10. Poprozman, N.V. (2015), Formuvannia stratehii ekonomichnoho rozvytku ahropromyslovoho vyrobnytstva [Formation of the strategy of economic development of agro-industrial production], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine, P. 300.
11. "Ukraine in figures 2017", Statystychnyi zbirnyk, [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/08/Ukr_cifra_2017_u.pdf
12. Poprozman, N. V. (2015), "Methodological principles of forming a strategy for the development of agro-industrial production on the basis of system analysis", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 35-40, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2015_4_7
13. Martyn, A.H. and others (2017), Zemleustrii [Land management], part 3, vol. 1, Kyiv, Ukraine, P. 492.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1554

Відомості про авторів

Н. В. Попрозман

д. е. н., професор кафедри інформаційних і дистанційних технологій,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

N. Poprozman

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Information and Distance Technologies of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev


А. О. Коробська

здобувач кафедри інформаційних і дистанційних технологій,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

A. Korobska

Postgraduate student of the Department of Information and DistanceTechnologiesof the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Попрозман Н. В., Коробська А. О. Стан та тенденції використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення в контексті національної безпеки держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1333 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.3

Poprozman, N. and Korobska, A. (2018), “State and trends of use of land resources of agricultural purposes in the context of national security of the state”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1333 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.