EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІЖНАРОДНЕ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я
І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.2

УДК: 35.08

І. Л. Сазонець, І. Я. Зима

МІЖНАРОДНЕ ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

Анотація

В статті подано спробу поєднання двох процесів ‒ інституалізації та трансформації системи управління охороною здоров’я. В статті проведено дослідження інституційно-правового забезпечення формування системи управління охороною здоров’я. Основою статті є засади імплементації міжнародних норм в практику реформ Україні
Визначено, що серед інституційних форм, які мають вплив на процеси побудови систем державного управління та формування інституційних методів управління охороною здоров’я особливе місце посідають нормотворчі акти. Ці акти започатковані світовими та європейськими інституціями. Ці акти не мають силу закону, але при формуванні національних законодавств країни, що їх підписали мають враховувати затверджені положення;
Серед таких нормотворчих актів автор виділяє як більш впливові та аналізує такі як: Європейська конвенція о соціальній та медичній допомозі (Париж, 1953), Алма-Атинська декларація (Алма-Ата, 1978), Оттавська хартія по зміцненню здоров'я (Оттава, 1978), Європейської Хартії прав пацієнтів (Амстердам, 1994), Люблінська Хартія вдосконалення управління охороною здоров’я (Люблін, 1996), Талліннська Хартія (Таллінн, 2008), Європейська політика «Здоров’я – 2020» (Баку, Брюссель, Мальта, 2012).
Зазначені акти визначають основні підходи у формуванні систем державного управління охороною здоров’я. Норми відношення до пацієнтів у всіх країнах повинні спиратися на універсальні для всіх права пацієнтів і створювати умови для кращої імплементації цих прав в різних системах.

Ключові слова: інституалізація; трансформація; управління; охорона; здоров’я; акти; конвенція. декларація; хартія; політика.

Література

1. Європейська конвенція о соціальній та медичній допомозі , Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_649
2. Алма-Атинська декларація, Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_189
3. Оттавська хартія по зміцненню здоров'я, Електронний ресурс. Режим доступу: http://boyarka-archive.cspr.info/2008/09/ponyattya-zdorov
4. Талліннська Хартія, Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.mif-ua.com/archive/article/5501
5. Європейськая Хартія прав пацієнтів, Електронний ресурс. Режим доступу: http://meduniv.lviv.ua/files/press-centre/2014/n180414/evropejska_hartiya_prav_pacientiv.pdf
6. Європейська політика «Здоров’я – 2020», Електронний ресурс, Режим доступу: https://vpbm.com.ua/ua/vpbm-2014-03-1/6408.
7. Люблінська Хартія вдосконалення управління охороною здоров’я 1996 року, електронний ресурс. Режим доступу: http://respond.org.ua/files/attachments/Review%20of%20legislative%20and%20regulatory%20framework%20on%20QI_0.pdf.
8. Шафранський В.В. Європейська політика «Здоров’я 2020»: використання науково обґрунтованих стратегій для отримання позитивних результатів /В.В. Шафранський. ‒ Економіка і право охорони здоров’я. ‒ №1(3). ‒ 2016. ‒ с. 44‒ 47.

I. Sazonets, I. Zyma

INTERNATIONAL INSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE FORMATION OF A HEALTH CARE MANAGEMENT SYSTEM

Summary

The article attempts to combine two processes - institutionalization and transformation of the health care management system. The article analyzes the institutional and legal support for the formation of a health care management system. The basis of this article is the principles of implementation of international norms in the practice of reforming Ukraine
It is determined that normative acts take a special place among the institutional forms that influence the processes of building public administration systems and forming institutional methods of health care management. These acts are initiated by world and European institutions. These acts do not have the force of law, but when formulating the national legislation of the country, the signatories should take into account the approved provisions;
Among such normative acts, the author identifies as more influential and analyzing such as: European Convention on Social and Medical Aid (Paris, 1953), the Alma-Ata Declaration (Alma-Ata, 1978), the Ottawa Charter for the Strengthening of Health (Ottawa, 1978 ), The European Patients' Rights Charter (Amsterdam, 1994), the Lublin Health Care Management Improvement Charter (Lublin, 1996), the Tallinn Charter (Tallinn, 2008), the European Health Policy 2020 (Baku, Brussels, Malta, 2012).
All of the above acts emphasize the following general approaches to the formation of public administration systems: ensuring access to medical services for all segments of the population, internationalization of health care systems in terms of providing assistance and in the training and use of personnel, taking into account economic, historical, social, demographic, cultural the specifics of the regions and the specifics of the countries when creating the mechanisms of public administration of the health care system, the need to develop an individual system for each country. the financing of medicine, the need to develop an individual health system for each country and the formation of a healthy lifestyle, the need to develop individual systems for attracting other types of resources to each country in addition to financial. The standards of attitude towards patients in all countries should be based on universal universal rights for patients and create conditions for better implementation of these rights in different systems.

Keywords: institutionalization; transformation; management; protection; health; acts; convention. declaration; charter; politics.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine, "European Convention on Social and Health Care" , [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_649
2. The Verkhovna Rada of Ukraine, "Alma-Ata Declaration ", [Online], available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_189
3. "Ottawa Charter for Health Promotion", [Online], available at: http://boyarka-archive.cspr.info/2008/09/ponyattya-zdorov
4. "Tallinn Charter", [Online], available at: http://www.mif-ua.com/archive/article/5501
5. "European Patients' Rights Charter", [Online], available at: http://meduniv.lviv.ua/files/press-centre/2014/n180414/evropejska_hartiya_prav_pacientiv.pdf
6. "European Health Policy 2020", [Online], available at: https://vpbm.com.ua/ua/vpbm-2014-03-1/6408.
7. "Lublin Charter for Improving Healthcare Management 1996", [Online], available at: http://respond.org.ua/files/attachments/Review%20of%20legislative%20and%20regulatory%20framework%20on%20QI_0.pdf.
8. Shafranskyi, V.V. (2016), "European Health Policy 2020: Using Scientifically Reasonable Strategies to Achieve Positive Results", Ekonomika i pravo okhorony zdorovia, vol. 1(3), pp. 44‒ 47.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1426

Відомості про авторів

І. Л. Сазонець

д. е. н., професор, завідувач кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування м. Рівне

I. Sazonets

Doctors of EconomicsHead of the Department of Public Administration, Documentation and Information ActivitiesNational University of Water and Environmental Engineering, city of Rivne


І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

I. Zyma

PhD in Medical scienceChief Physician of the Municipal Institution "Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

Як цитувати статтю

Сазонець І. Л., Зима І. Я. Міжнародне інституційно-правове забезпечення формування системи управління охороною здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1332 (дата звернення: 23.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.2

Sazonets, I. and Zyma, I. (2018), “International institutional and legal framework for the formation of a health care management system”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1332 (Accessed 23 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.2

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.