EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Т. В. Пуліна, І. М. Тесленок, А. Г. Нестеренко

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1

УДК: 332.145

Т. В. Пуліна, І. М. Тесленок, А. Г. Нестеренко

РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

У статті висвітлено питання розробки стратегії енергоефективності. Досліджено методологічні основи стратегічного планування, визначено основні перспективні напрямки вдосконалення системи планування стратегії енергоефективності. Вважається регуляторною підтримкою стратегічного планування. Курс, прийнятий новим урядом для надання повноважень регіонам України, включаючи значне збільшення фінансових можливостей місцевих органів влади, дає можливість нарешті рухатися вперед у вирішенні питань енергоефективності, особливо тому, що місцеві органи влади будуть безпосередньо зацікавлені у розвитку економічний потенціал свого регіону, який сьогодні неможливо здійснити без радикальних змін у сфері енергоефективності. Звичайно, це має бути підтримано державними антикорупційними заходами та усуненням різних бюрократичних перешкод на шляху створення сприятливого клімату для інвестування в країну, включаючи інвестиції в енергозбереження. Але, тим не менше, центр вирішення проблеми повинен перейти до регіонів, і в той же час рівень відповідальності регіональних та місцевих органів влади, їх компетенція та організація повинні збільшуватися. Одним з основних фінансових джерел покращення енергоефективності в Україні можна вважати інвестиційну підтримку з боку міжнародних фінансових установ (ЄС, ЄБРР, ПРООН, USAID), яка спрямована на підтримку місцевих проектів за програмами розвитку та впровадження власних спеціальних програм з поліпшення енергоефективність на підприємствах малого та середнього промислового підприємства (МСП) та муніципальних підприємств місцевого самоврядування. Аналізується розробка регіональної стратегії енергозбереження на основі стратегії регіонального розвитку регіону. Розробка стратегії енергоефективності розглядається комплексно під час реалізації програм ЮНИДО.

Ключові слова: стратегія енергоефективності; управління енергоефективністю; програма UNIDO; стратегічне планування; стратегічне управління.

Література

1. Долінський А.А. Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики / А.А. Долінський // Вісник НАН України. – 2006. – №2. – с .7-12.
2. Ніколайчук Л. Комунальна реформа – з новітніми технологіями /Л. Ніколайчук// Бізнес України. – 2007. – №4. – с. 4-5.
3. Сердюк Т.В. Особливості реалізації політики енергозбереження в Україні: досягнення та шляхи вдосконалення / Т.В.Сердюк, С.Ю.Франишина // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №1. – с. 52-56.
4. Микитенко В.В. На чому базується енергетична безпека держави /В.В. Микитенко // Вісник НАН України. – 2005. – №3. – С.41-46.
5. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Схвалена розпорядженням КМУ №145-р від 15.03.2006 р. – К., 2006. – 129 с.
6. Пуліна, Т. В. Реінжиніринг як інструмент інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Пуліна Тетяна Веніамінівна ; НУХТ. - К., 2006. - 19 с.
7. Пуліна Т. В. Інформаційне забезпечення створення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості/ Т. В. Пуліна // Бізнес Інформ. – 2013. – №5. – C. 145–152.

T. V. Pulina, I. N. Teslenok, A. G. Nesterenko

DEVELOPMENT OF THE ENERGY EFFICIENCY STRATEGY OF THE ZAPOROZHSK REGION

Summary

The article highlights the issues of developing an energy efficiency strategy. The methodological foundations of strategic planning were explored, the main promising areas for improving the energy efficiency strategy planning system were identified. Considered regulatory support for strategic planning. The course adopted by the new government to give Ukraine's regions wide powers, including a significant increase in the financial capacity of local authorities, offers a chance to finally move forward in addressing energy efficiency issues, especially as local authorities will have a direct interest in developing the economic potential of their region, which today it is impossible to implement without radical changes in the field of energy efficiency. Of course, this should be supported by the state's anti-corruption steps and the removal of various bureaucratic obstacles to creating a favorable climate for investment in the country, including investments in energy efficiency. But, nevertheless, the center of the solution of the problem should move to the regions and at the same time the level of responsibility of regional and local authorities, their competence and organization should increase. One of the main financial sources of energy efficiency improvement in Ukraine can be considered investment support from the International Financial Institutions (EU, EBRD, UNDP, USAID), which is aimed at supporting local projects under development programs and implementing their own special programs for improving energy efficiency at small and medium industrial enterprises business (SMEs) and municipal enterprises of local governments.The development of a regional energy saving strategy based on a regional development strategy for the region is analyzed. The development of an energy efficiency strategy is considered comprehensively when implementing UNIDO programs.

Keywords: energy efficiency strategy; energy efficiency management; UNIDO program; strategic planning; strategic management.

References

1. Dolinsky, A.A.(2006) «Energy saving and energy problems», Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. vol. 2, pp. 7–12
2. Nikolaichuk, L.A (2015) «Communal reform - with the latest technologies», Business of Ukraine. vol. 4. pp. 4-5.
3. Serdyuk, T.V. (2009) «Features of implementation of energy saving policy in Ukraine: achievements and ways of improvement», scientific publication Bulletin of Khmelnitsky National University. vol 1. pp. 52-56.
4. Nikitenko, V.V. (2015) «What is the energy security of the state based on?», Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. vol 5. p. 41-46.
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), “Energy strategy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13 (Accessed 15 March 2006).
6. Pulina, T. V.(2006), Reinzhynirynh yak instrument innovatsiyno-investytsiynoyi diyalʹnosti pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti [Reengineering as an instrument of innovation and investment activity of food industry enterprises], NUTH, - Kyiv, Ukraine.
7. Pulina, T. V.(2013), Informatsiyne zabezpechennya stvorennya ta rozvytku klasternykh obʺyednanʹ pidpryyemstv kharchovoyi promyslovosti [Information support for creation and development of cluster associations of food industry enterprises], Business of Ukraine. vol. 5. pp. 145-152.

№ 11 2018

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1260

Відомості про авторів

Т. В. Пуліна

доктор економічних наук, професор,Запорізький національний технічний університет

T. V. Pulina

Doctor of Economics, Professor, Academician of AEN of UkraineZaporizhzhya National Technical University


І. М. Тесленок

доцент, доктор економічних наук,Запорізький національний технічний університет

I. N. Teslenok

Associate Professor, Doctor of Economics


А. Г. Нестеренко

магістр, Запорізький національний технічний університет

A. G. Nesterenko

master, Zaporizhzhya National Technical University

Як цитувати статтю

Пуліна Т. В., Тесленок І. М., Нестеренко А. Г. Розробка стратегії енергоефективності запорізької області. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1331 (дата звернення: 16.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1

Pulina, T. V., Teslenok, I. N. and Nesterenko, A. G. (2018), “Development of the energy efficiency strategy of the zaporozhsk region”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 11, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1331 (Accessed 16 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.11.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.