EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
Л. О. Бобко, Л. В. Мариняк

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.21

УДК: 35.08:351 (477)

Л. О. Бобко, Л. В. Мариняк

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проаналізовано основні проблеми формування кадрової політики системи державної служби України. Висвітлено наукові підходи до розуміння сутності державної кадрової політики. Обґрунтовано цілі, принципи та мета державної кадрової політики. У статті вказується, що формування ефективної кадрової політики є досить складним, суперечливим процесом, адже існує багато проблем і недоліків у вітчизняній кадровій політиці, які потребують ефективних рішень. Кадрова політика може бути результативна у разі дотримання певних вимог за умови послідовної реалізації низки науково-методичних, законодавчих, політичних та організаційно-управлінських заходів. Проаналізовано причини виникнення проблем формування кадрового забезпечення. Зазначається про необхідність формування правильного ставлення громадян до державної служби, а також до статусу державного службовця. Описані основні риси, якими має бути наділений, сучасний представник влади. Вказані пріоритетні завдання, визначені Стратегією державної кадрової політики на 2012-2020 роки. Запропоновано рекомендації щодо вирішення проблем кадрової політики та пропозиції для якісного формування складу державних службовців. Доведено, що державна служба в демократичному суспільстві повинна бути інститутом, відкритим для суспільного контролю, адже відкритість державної служби сприятиме зростанню її авторитету, престижу, без чого неможливо залучити на службу найбільш гідних молодих людей. Визначено перспективи подальших наукових досліджень.

Ключові слова: кадрова політика; кадрове забезпечення; кадровий потенціал; державна служба; державний службовець; державне управління.

Література

1. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII-ВР (зі змінами та доповненнями) //Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19
2. Про Стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки : Указ Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012.
3. Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку: наук. доп. / [авт. кол. : Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка, д-ра політ. наук, проф. К. О. Ващенка, д-ра соц. наук, проф. Ю. П. Сурміна (кер. проекту) [Електрон. ресурс]. – К. : НАДУ, 2012. – Режим доступу : http://www.academy.gov.ua/ogoloshennja/koment-inter_prezident/d_1.pdf.
4. Енциклопедія державного управління : у 8 т / за ред. Ю. В. Ковбасюка. – К. : НАДУ, 2011. – Т. 6: Державна служба ; наук.-ред. колегія : С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова). – Режим доступу : http://derzhava.in.ua:8081/ndi/encyclopedia/DocLib2/Forms/AllItems.aspx.
5. Жовнірчик Я. Ф. Сучасна кадрова політика в органах державної влади та органах місцевого самоврядування/ Я.Ф. Жовнірчик // Інвестиції практика та досвід. —2017. — №12. — С.102-107.
6. Малиновський В. Я. Державне управління: Навч. Посіб. – / В. Я. Малиновський. – Луцьк: РВВ «Вежа» . – 2000. – 325с.
7. Олуйко В. Кадри в регіоні України: становлення та розвиток: монографія. / В. М. Олуйко. – К.: Наук. світ, 2001. – С. 21.
8. Стратегія державної кадрової політики – основа модернізації країни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю. – Київ, 31.05. 2012 р. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: : http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Zbirnyk_NADU/ec023ca0-6dd1-473f-ab33-15ac8aefad22.pdf

L. O. Bobko, L. V. Maryniak

ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF PERSONNEL POLICY OF THE SYSTEM OF THE STATE SERVICE OF UKRAINE

Summary

The article analyzes the main problems of the formation of personnel policy of the civil service system of Ukraine. The scientific approaches to understanding the essence of the state personnel policy are highlighted. The goals, principles and purpose of the state personnel policy are substantiated. The article states that the formation of an effective personnel policy is a rather complicated, controversial process, since there are many problems and disadvantages in the domestic personnel policy that require effective solutions. Personnel policy can be effective if certain requirements are met, subject to the consistent implementation of a number of scientific, methodological, legislative, political, organizational and managerial measures. The reasons of the problems of personnel supply formation are analyzed. It is mentioned about the necessity of forming the right attitude of citizens to the civil service, as well as the status of a civil servant. The main features that should be endowed, the modern representative of power are described. The specified priority tasks defined by the State Personnel Policy Strategy for 2012-2020. As stated in the document, the purpose of the state personnel policy is to provide all spheres of vital activity of the state with skilled personnel necessary for the realization of national interests in the context of Ukraine's development as a democratic, social state with a developed market economy. The desire of Ukraine to meet the European level in all spheres of the state's activity requires significant changes, in particular, those concerning the improvement of personnel policy in the system of public administration and local self-government. Recommendations for solving the problems of personnel policy and proposals for qualitative formation of the composition of civil servants are offered. It is proved that the civil service in a democratic society should be an institution open to public control, since the openness of the civil service will contribute to the growth of its authority, prestige, without which it is impossible to attract the most worthy young people to the service. The prospects of further scientific researches are determined.

Keywords: personnel policy; staffing; personnel potential; civil service; civil servant; public administration.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On the civil service”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (Accessed 30 Sept 2018).
2. President of Ukraine (2012), Decree “On the Strategy of personnel policy for the years 2012-2020”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012 (Accessed 30 Sept 2018).
3. Kovbasiuk, Yu. V. Vaschenko, K. O. Surmin, Yu. P. (2012), “State staff policy in Ukraine: state, problems and prospects of development”, available at: http://www.academy.gov.ua/ogoloshennja/koment-inter_prezident/d_1.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
4. Kovbasiuk, Yu. V. (2011), Entsyklopediia derzhavnoho upravlinnia: u 8 t [Encyclopedia of Public Administration: in 8 vol.], vol.6, Derzhavna sluzhba [Public Service], NADU, Kyiv, Ukraine.
5. Zhovnirchyk, Ya. F. (2017), “Modern personnel policy in state authorities and local governments”, Investytsii praktyka ta dosvid, vol. 12, pp.102-107.
6. Malynovs'kyj, V. Ya. (2000), Derzhavne upravlinnia [Public administration], RVV «Vezha», Luts'k, Ukraine.
7. Olujko, V. (2001), Kadry v rehioni Ukrainy: stanovlennia ta rozvytok [Personnel in the region of Ukraine: formation and development], Nauk. svit, Kyiv, Ukraine.
8. NADU (2012), “The strategy of the state personnel policy is the basis of the modernization of the country: materials of the All-Ukrainian scientific-practical conference on international participation”, available at: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Zbirnyk_NADU/ec023ca0-6dd1-473f-ab33-15ac8aefad22.pdf (Accessed 30 Sept 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 2867

Відомості про авторів

Л. О. Бобко

к. пед. н., доцент кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

L. O. Bobko

Сandidate of Science (Pedagogical), associate professor of the Department Economic and Management, Ivan Franko National University of Lviv


Л. В. Мариняк

магістр кафедри економіки та менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

L. V. Maryniak

Master's Degree, Department of Economics and Management,Ivan Franko National University of Lviv

Як цитувати статтю

Бобко Л. О., Мариняк Л. В. Актуальні проблеми формування кадрової політики системи державної служби України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1318 (дата звернення: 22.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.21

Bobko, L. O. and Maryniak, L. V. (2018), “Actual problems of formation of personnel policy of the system of the state service of Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1318 (Accessed 22 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.21

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.