EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ
Г. Г. Пашкова

DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.20

УДК: 336.1:352

Г. Г. Пашкова

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

Анотація

У статті розкрито зміст і досліджено теоретико-правові засади децентралізації державного управління. Проаналізовано вплив реформи децентралізації в реорганізації міжбюджетних відносин на дохідну частину місцевого бюджету та укріплення загальної спроможності територіальних громад. Обґрунтовано шляхи вдосконалення децентралізованої системи управління фінансовими ресурсами громади – розширення власної дохідної бази місцевого бюджету, посилення адміністративно-економічної спроможності органів місцевого самоврядування, залучення додаткових джерел фінансування, запровадження сучасних методів публічного управління. Обґрунтовано, що лише послідовне реформування інституту місцевого самоврядування, територіальної організації влади в Україні, удосконалення системи державного управління в напрямі її децентралізації сприятиме побудові інституту державної та публічної влади на засадах демократії. Процес децентралізації розширює можливості розвитку об’єднаних територіальних громад та їх економічну самостійність. Децентралізація, і як наслідок посилення фінансової спроможності бюджетів об’єднаних територіальних громад, забезпечують можливість їх сталого розвитку. Окрім цього, важливою умовою вирішення проблеми зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів є розширення прав органів місцевого самоврядування у сфері встановлення податків і зборів, а також створення багатоканальної системи формування бюджету, на основі якої кожен рівень бюджетної системи повинен мати власні закріплені доходи. Визначено актуальні тенденції реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні та недоліки існуючої системи формування місцевих бюджетів: все ще високий ступінь концентрації фінансових ресурсів у державному бюджеті, що знижує значення регіональних і місцевих бюджетів у вирішенні життєво важливих для населення завдань та мотивацію місцевих органів влади; недостатньо високу частку закріплених доходів у структурі надходжень до місцевих бюджетів.

Ключові слова: децентралізація; державне управління; органи місцевого самоврядування; соціально-економічна система; територіальна громада.

Література

1. Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Н. Р. Нижник, Н. Т. Гончарук. – Д. : Моноліт, 2009. – С. 146–177.
2. Cунцова О. О. Місцеві фінанси : навчальн. посібник / О.О. Сунцова. – К. : Центр навч. літератури. – 2005. – 560 с.
3. Войтович Т. Б. Основні проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні та шляхи їх подолання / Т. Б. Войтович // Стратегічні орієнтири. – 2012. – Режим доступу : http://libfor.com.
4. Євтушенко Н. М. Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації / Н. М. Євтушенко // Економічний вісник університету. – № 27/1. – 2015. – С. 162 – 168.
5. Концепція державної регіональної політики : затв. Указом Президента України від 25 трав. 2001 р. № 341/2001 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 22. – Ст. 983.
6. Лінтур І. В. Можливості оптимізації формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації / І. В. Лінтур. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/4-2015/181.pdf.
7. Макарчук І. М. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації / Макарчук І. М., Малишко В. В., Пучко А. О. // Молодий вчений. – 2017. – № 1 (41). – С. 640 – 646.
8. Місцеве самоврядування в Україні: конспект лекцій / уклад. Н. Т. Гончарук. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 28 с.
9. Набатова Ю. О. Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів / Ю. О. Набатова, Т. В. Ус // Ефективна економіка. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100.
10. Панасюк Л. В. Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів місцевих органів влади з урахуванням світового досвіду / Л. В. Панасюк // Економіка та держава. – 2011. – № 1. – С. 46 – 50.
11. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні : Розпорядж. Кабінету Міністрів України від 1 квіт. 2014 р. № 333-р. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
12. Серьогін С. М. Теоретичні засади та основні напрямки реформування місцевого самоврядування й децентралізації влади в Україні / С. М. Серьогін, Н. Т. Гончарук // Теорія та практика державного управління. – 2016. – 1(52). – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ttpdu_2015_2_29.pdf.

G. G. Pashkova

ACTUAL TRENDS OF DECENTRALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINIAN PRACTICE

Summary

The article reveals the content and investigates the theoretical and legal foundations of the decentralization of public administration. The impact of the decentralization reform in the reorganization of intergovernmental relations on the revenue side of the local budget and the strengthening of the general ability of territorial communities are analyzed. It justifies ways to improve the decentralized system of management of the community’s financial resources – expanding the local budget’s own revenue base, strengthening the administrative and economic capabilities of local governments, attracting additional sources of funding, and introducing modern methods of public administration. It was substantiated that only the consistent reform of the local self-government institute, the territorial organization of power in Ukraine, and the improvement of the system of state governance in the direction of its decentralization will promote the construction of the institution of state and public power on the basis of democracy. The process of decentralization expands the opportunities for the development of united territorial communities and their economic independence. Decentralization, and as a consequence of strengthening the financial capacity of the budgets of the united territorial communities, provide the opportunity for their sustainable development. In addition, an important condition for solving the problem of strengthening the revenue base of local budgets is the extension of the rights of local governments in the area of setting taxes and fees, as well as the creation of a multichannel budget formation system, on the basis of which each level of the budget system should have its own fixed income. The current tendencies of local self-government reform and decentralization of power in Ukraine and the shortcomings of the existing system of formation of local budgets are determined: the still high level of concentration of financial resources in the state budget, which reduces the importance of regional and local budgets in solving vital tasks for the population and motivating local authorities; insufficiently high share of fixed income in the structure of revenues to local budgets.

Keywords: decentralization; government; local self-government; socio-economic system; territorial community.

References

1. Nyzhnik, N. R. and Goncharuk, N. T. (2009), Administratyvna reforma v Ukraini: suchasnyj stan, problemy ta perspektyvy [Administrative Reform in Ukraine: Current Situation, Problems and Prospects], Monolith, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
2. Cuntsova, O. (2005), Mistsevi finansy: navchal'n. posibnyk [Local finances: educational. manual], Center for Teaching literature, Kyiv, Ukraine.
3. Voitovich, T. B. (2012), “The main problems of forming the revenues of local budgets in Ukraine and ways to overcome them”, Strategic guidelines, available at: http://libfor.com (Accessed 30 Sept 2018).
4. Yevtushenko, N.M. (2015), “Formation of local budgets in the context of fiscal decentralization”, Economic Herald of the University, vol. 27/1, pp. 162 – 168.
5. President of Ukraine (2001), Decree “The Concept of State Regional Policy”, Officer. Visn Of Ukraine, vol. 22.
6. Lintur, I.V. (2015), “Opportunities for optimizing the formation of local budget revenues under decentralization”, available at: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/181.pdf (Accessed 30 Sept 2018).
7. Makarchuk, I. M. Malyshko, V. V. and Puchko, A. A. (2017), “Formation of local budgets in conditions of decentralization”, Young scientist, vol. 1 (41), pp. 640 – 646.
8. Goncharuk, N.T. (2012), Mistseve samovriaduvannia v Ukraini: konspekt lektsij [Local Government in Ukraine: A summary of lectures], DRIPA NAPA, Dnipropetrovs'k, Ukraine.
9. Nabatova, Yu.O. and Us, T. V. (2015), “Formation of local budgets in the conditions of decentralization of financial resources”, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100 (Accessed 30 Sept 2018).
10. Panasyuk, L.V. (2011), “Improvement of the mechanism of formation of financial resources of local authorities taking into account world experience”, Economy and the state, vol. 1, pp. 46 – 50.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Decree “On Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine”, available at: www.kmu.gov.ua (Accessed 30 Sept 2018).
12. Seryogin, S.M. and Goncharuk, N. T. (2016), “Theoretical Principles and Main Directions of Reforming Local Self-Government and Decentralization of Power in Ukraine”, Theory and practice of public administration, vol. 1 (52), available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ttpdu_2015_2_29.pdf (Accessed 30 Sept 2018).

№ 10 2018

Дата публікації: 2018-10-31

Кількість переглядів: 2492

Відомості про авторів

Г. Г. Пашкова

кандидат наук з державного управління,заступник декана факультету соціально-психологічної освіти та управлінняДніпропетровський державний університет внутрішніх справ

G. G. Pashkova

Ph.D. in Public Administration,Deputy Dean of the Faculty of Social and Psychological Education and ManagementDnipropetrovsk State University of Internal Affairs

Як цитувати статтю

Пашкова Г. Г. Актуальні тенденції децентралізації державного управління в українській практиці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 10. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1317 (дата звернення: 20.05.2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.20

Pashkova, G. G. (2018), “Actual trends of decentralization of public administration in ukrainian practice”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 10, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1317 (Accessed 20 May 2024). DOI: 10.32702/2307-2156-2018.10.20

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.