EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»
І. О. Драган


І. О. Драган

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

Анотація

Обґрунтування концептуальних положень, розроблення теоретичних засад та практичних рекомендацій щодо удосконалення державного управління регіональним розвитком України, визначення напрямів перетворень, формування механізму та шляхів ефективної децентралізації регіонального управління залишається актуальним завданням для сучасної науки «Державне управління».
В монографії ґрунтовно розкриті теоретичні підходи до інноваційних механізмів державного управління соціально-економічним розвитком регіонів під якими слід розуміти інтегровану цілісну систему принципово нових підходів, форм, методів, прийомів, інструментів та засобів організації управлінських процесів, за допомогою яких здійснюється державний вплив на соціально-економічні процеси в регіоні, задля забезпечення найбільш ефективного досягнення цілей і завдань регіонального розвитку з урахуванням загальнонаціональних інтересів.
Автором розроблено концептуальні положення стосовно формування інтегрованої системи міжрегіонального та транскордонного співробітництва до яких віднесено: формування міжрегіональних та транскордонних кластерів; запровадження єврорегіональної моделі співпраці як форми прикордонних зв’язків; розроблення Стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва та комплексної довгострокової програми транскордонного співробітництва; розвиток інтеграційних форм просторової організації та саморозвитку міжрегіональних економічних систем (макрорегіонів, фінансово-промислових груп); укладання угод про міжрегіональне співробітництво; створення дієвих інституцій регулювання та координації міжрегіонального та транскордонного співробітництва на рівнях державного управління і громадянської самоорганізації Саме виходячи з наведених засад, у запропонованій монографії викладене наукове концептуальне бачення механізмів контрольної діяльності в системі державного управління.
Заслуговують на увагу питання модернізації фінансово-бюджетного механізму управління розвитку регіонів у напрямах: створення системи спеціальних фондів міжрегіонального регулювання та Фонду інвестиційного розвитку регіонів; впровадження принципів прозорості та публічності бюджетного процесу; запровадження чітких методик проектування та виконання місцевих бюджетів; застосування нових механізмів фінансування, зокрема державно-приватного партнерства та можливостей Державного фонду регіонального розвитку; удосконалення механізму залучення і використання міжнародної технічної допомоги та фінансових ресурсів міжнародних фінансових організацій для підтримки регіонального розвитку.
Вказані здобутки дають підстави для висновку, що монографія «Інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика» виконана на високому науковому рівні, а її результати рекомендуються до використання у сфері публічного управління.

I. O. Dragan

REVIEW ON THE MONOGRAPH TO KACHNII OLEKSANDR STALINOLENOVICH "INNOVATIVE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE"

№ 5 2018

Кількість переглядів: 887

Відомості про авторів

І. О. Драган

Професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету, д. держ. упр, с. н. с.

I. O. Dragan

Як цитувати статтю

Драган І. О. Рецензія на монографію качного олександра сталіноленовича «інноваційні механізми державного управління соціально-економічним розвитком регіонів України: теорія, методологія, практика» . Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 5. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1315 (дата звернення: 16.07.2024).

Dragan, I. O. (2018), “Review on the monograph to kachnii oleksandr stalinolenovich "innovative mechanisms of state management of socio-economic development of the regions of Ukraine: theory, methodology, practice"”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1315 (Accessed 16 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.