EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
С. В. Сухенко

УДК: 351.853-027.21/.22

С. В. Сухенко

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті здійснено аналіз правового забезпечення державного управління у сфері охорони культурної спадщини, через основні положення нормативно-правових актів розкрито реалізацію функцій державного управління з організації, регулювання, контролю і нагляду, планування, обліку, фінансування у зазначеній сфері. Обґрунтовано необхідність удосконалення правових основ державного управління у сфері культурної спадщини, що є передумовою підвищення рівня ефективної діяльності органів влади у цьому напрямку. Окреслено шляхи оптимізації та раціоналізації нормативно-правового забезпечення діяльності щодо охорони та збереження історичних пам’яток, інших об’єктів, що становлять культурну цінність, з метою його гармонізації з сучасними підходами, які регламентовані стандартами світової практики. Наведено огляд ініціатив та відповідних напрацювань, що здійснюються у зазначеному напрямку.

S. V. Sukhenko

LEGAL PROVISION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF CULTURAL HERITAGE PROTECTION: CURRENT STATUS AND PROSPECTS

Summary

The article analyzes the legal provision of public administration in the sphere of cultural heritage protection, the realization of the public administration functions of organization, regulation, control and supervision, planning, accounting, financing in this area is disclosed through the main of legal acts. The necessity to improving of public administration legal foundations in the field of cultural heritage is substantiated, which is a prerequisite for raising the level of authorities’ effective activity in this direction. The ways of optimization and rationalization of the normative and legal provision for activities, related to the protection and preservation of historical monuments and other objects of cultural value, are outlined with the aim of its harmonization with modern approaches, which are regulated by the standards of world practice. An overview of the initiatives and related developments in the indicated direction is given in the article.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 793

Відомості про авторів

С. В. Сухенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

S. V. Sukhenko

Postgraduate student, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Сухенко С. В. Правове забезпечення державного управління у сфері охорони культурної спадщини: сучасний стан та перспективи розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1309 (дата звернення: 30.06.2022).

Sukhenko, S. V. (2018), “Legal provision of public administration in the sphere of cultural heritage protection: current status and prospects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1309 (Accessed 30 Jun 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.