EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ ГРОМАДЯН І ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
Муц Луай Файсал

УДК: 351.82

Муц Луай Файсал

МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ ГРОМАДЯН І ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Анотація

Приведено основні напрямки прикордонного контролю міграційних потоків. Досліджено праці зарубіжних та вітчизняних вчених, що займалися питанням вдосконалення прикордонного контролю міграційних потоків. Висвтілено область державної прикордонної служби відносно регулювання спеціальних економічних зон, технопарків, територій пріоритетного розвитку де одними з пріоритетних напрямків при транскордонному співробітництві є трудова міграція (еміграція). Зазначено підхід щодо аналізу міграційних потоків відносно правил реєстрації мігрантів в країнах світу спричиненими внаслідок різних економічних, політичних, соціальних, історичних, культурних особливостей, тому правила реєстрації мігрантів можуть відрізнятися. В окрему проблему виділяється нелегальна еміграції, з якою має боротися прикордонний контроль України. Проаналізовано правові основи державного прикордоного контролю міграційних процесів в Україні. Запропоновано модель підходів щодо визначення єдиного вектору зниження правопорушень при здійсненні прикордонного контролю. Підведено пісумок особливостей державного контролю внаслідок інтеграції України до стандартів ЄС у регулюванні міграційних процесів.

Muts Luai Faisal

MIGRATION FLOWS: FEATURES OF BORDER CERTAIN CONTROL AND TRANSBOUNDARY COOPERATION

Summary

The main directions of border control of migration flows are given. It was pointed out by foreign and domestic scientists who were involved in improving the border control of migration flows. The area of the State border service is expanded in relation to the regulation of special economic zones, technology parks, priority development areas, where labor migration (emigration) is one of the priority areas for cross-border cooperation. The approach to the analysis of migratory flows regarding the rules of registration of migrants in the countries of the world due to various economic, political, social, historical and cultural peculiarities is noted, therefore the rules of registration of migrants may differ. A separate issue is the illegal emigration to be faced with border control of Ukraine. The legal bases of the state border control of migration processes in Ukraine are analyzed. A model of approaches to the definition of a single vector for reducing offenses in the implementation of border control is proposed. A summary of the peculiarities of state control due to Ukraine's integration into the EU standards in the regulation of migration processes is presented.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 2093

Відомості про авторів

Муц Луай Файсал

кандидат соціологічних наук, Директор центру освітніх послуг для іноземних громадян Запорізької державної інженерної академії

Muts Luai Faisal

Candidate of Sociological Sciences Director of the Center for Educational Services for Foreign Citizens Zaporizhzhya State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Файсал Муц Луай Міграційні потоки: особливості прикордонного контролю громадян і транскордонного співробітництва. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1308 (дата звернення: 30.06.2022).

Faisal, Muts Luai (2018), “Migration flows: features of border certain control and transboundary cooperation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1308 (Accessed 30 Jun 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.