EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ В УКРАЇНІ
О. А. Марушева

УДК: 351

О. А. Марушева

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИМ РЕГУЛЮВАННЯМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У БУДІВНИЦТВІ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджуються проблемні питання наукового розуміння державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві в Україні. Зроблено аналіз ефективності функціонування механізмів регулювання в галузі будівництва на підставі якого визначено дискурсне поле сучасного наукового осмислення проблем механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві у двох головних напрямках. Перший складають відсутність ґрунтовних досліджень природи та сутності використання понятійного апарату в законодавстві, другий − нечіткість в розмежуванні повноважень між державними органами, які здійснюють регулювання цих відносин в даній сфері. Наслідком цього є і неузгодженість використання понятійного апарату в законодавстві, і нечіткість в розмежуванні повноважень між державними органами, які здійснюють регулювання цих відносин в цій сфері. Такі умови призводять до відомих усім проблем: надмірної кількості й складності отримання необхідної дозвільної документації, недостатнього наділення повноваженнями відповідних органів для запобігання чи усунення порушень в разі їх виникнення та ін.

А. А. Marusheva

ACTUAL PROBLEMS OF THE STUDY OF STATE MANAGEMENT BY REGULATION OF SOCIAL AND ECONOMIC RELATIONS IN CONSTRUCTION IN UKRAINE

Summary

The article deals with the problematic issues of scientific understanding of public administration by regulation of social and economic relations in construction in Ukraine. The analysis of the efficiency of functioning of regulatory mechanisms in the field of construction on the basis of which the discourse field of modern scientific understanding of the mechanism of legal regulation of socio-economic relations in construction in two main directions is determined. The first is the lack of fundamental research on nature and the essence of the use of the conceptual apparatus in the law, the second is the lack of clarity in the division of powers between the state authorities that regulate these relations in this area. The consequence of this is the inconsistency in the use of the conceptual apparatus in the legislation, and the lack of clarity in the division of powers between the state authorities that regulate these relations in this area. Such conditions lead to problems known to all: the excessive number and complexity of obtaining the required permits, insufficient allocation of powers of the relevant authorities to prevent or eliminate violations in case of their occurrence, etc.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 1492

Відомості про авторів

О. А. Марушева

канд. юрид. наук., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

А. А. Marusheva

PhD in Law, Doctoral research scholar of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

Як цитувати статтю

Марушева О. А. Актуальні проблеми дослідження державного управління нормативно-правовим регулюванням соціально-економічних відносин у будівництві в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1307 (дата звернення: 25.06.2024).

Marusheva, А. А. (2018), “Actual problems of the study of state management by regulation of social and economic relations in construction in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1307 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.