EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КІБЕРБЕЗПЕКА МАЙБУТНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Г. І. Мар’яненко

УДК: 314.745.23+338.48

Г. І. Мар’яненко

КІБЕРБЕЗПЕКА МАЙБУТНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Анотація

У статті автором досліджується ризики збільшення еміграції з Європи до України у зв’язку з тотальною кібергізацією і автоматизацією робочих процесів та звільнення ринку праці. Зазначається про необхідність розроблення механізмів ефективності державного контролю та захисту майбутнього ринку праці, державною службою зайнятості та Міністерством соціальної політики України на прикладі сьогоденного досвіду міграційних процесів та нахлинувших біженців до країн Європи. Нові технології – нові потенційні загрози, необхідний новий комплексний підхід до безпеки: стратегія регулювання вимушеної модернізаційної міграції; міграція в хмару – загрози і можливості кібербезпеки¸ Інтернет речей і розвиток гіперпов’язаності, стратегічне планування кібербезпеки, кіберекосистема малого підприємства, формування кіберкультури безпаперового офісу, незалежна оцінка й аналіз поточного рівня кібербезпеки, управління ризиками при збоях даних: відповідь і відновлення, план реагування на інциденти. цифрові докази, розроблення та впровадження національних стандартів і технічних регламентів надання допомоги жертвам міграційних процесів. Ми знаходимось на початку самої швидкої урбанізації людства, нанотехнологічного буму, кіборгізації нейроінтерфейсів, симбіозу біологічного та цифрового інтелекту. Європейський Союз в контексті переваг сучасних технологій, раніше пройде процес автоматизації робочих місць, проблеми безробіття майбутнього несуть тотальну загрозу ринку праці, мігранти всього світу, першої черги Європи та Азії перетнуть кордони нашої країни.

G. I. Maryanenko

CYBERSECURITY OF FUTURE REGULATION OF MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE AND IN THE WORLD

Summary

The author investigates the risks of increasing emigration from Europe to Ukraine in connection with total cyberhasing and automation of work processes and the liberation of the labor market. The necessity of the development of mechanisms for the effectiveness of state control and protection of the future labor market, the State Employment Service and the Ministry of Social Policy of Ukraine are illustrated by the example of the current experience of migration processes and fledged refugees in European countries. New technologies - new potential threats, a new comprehensive approach to security is needed: a strategy for regulating forced modernization migration; cloud migration - threats and opportunities kiberbezpeky¸ Internet of Things hiperpov'yazanosti and development, strategic planning, cyber security, kiberekosystema small business, formation of cyberculture paperless office, an independent assessment and analysis of current cyber security, risk management failures in the data, response and recovery response plan for incidents. digital evidence, development and implementation of national standards and technical regulations for assisting victims of migration processes. We are at the very beginning of the fastest urbanization of humanity, the nanotechnology boom, the cyberhasing of neurointerfaces, the symbiosis of biological and digital intelligence. The European Union in the context of the benefits of modern technology, automation process previously held jobs, the unemployment problem of the future are a total threat to the labor market, workers around the world, the first stage in Europe and Asia cross the borders of our country.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 651

Відомості про авторів

Г. І. Мар’яненко

к. держ. упр., проректор з наукової роботи, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, м. Київ

G. I. Maryanenko

PhD governance, Vice-Rector for Scientific Work, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

Як цитувати статтю

Мар’яненко Г. І. Кібербезпека майбутнього регулювання міграційних процесів в Україні та світі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1306 (дата звернення: 30.06.2022).

Maryanenko, G. I. (2018), “Cybersecurity of future regulation of migration processes in Ukraine and in the world”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1306 (Accessed 30 Jun 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.