EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
О. С. Лаврук, В. В. Лаврук

УДК: 35.08:331.108.2:001.8

О. С. Лаврук, В. В. Лаврук

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Анотація

Розглядаються методичні підходи до формування та реалізації системи управління персоналом органів публічного управління. За результатами дослідження встановлено, що ефективність діяльності влади визначається функціонуванням всіх компонентів систем управ¬ління, одним з яких є персонал. Натомість постає необхідність запровадження ефективної системи управління персоналом, що дозволить покращити результативність органів публічного управління. Визначено основні складові формування системи управління персоналом органів публічного управління. Доведено, що обґрунтовані методичні підходи до розробки і реалізації системи управління персоналом органів управління забезпечать єдність цілей як організації, так і працівника, дієвість усієї системи управління персоналом; визначать першочергові практичні заходи в управлінні; досягнуть гармонійного розвитку діяльності в умовах ринку, персональної зацікавленості кожного працівника у кінцевих результатах діяльності організації. Запропоновано напрями розвитку системи управління персоналом органів публічного управління.

O. Lavruk, V. Lavruk

THE METHODICAL APPROACHES TO THE PUBLIC ADMINISTRATION PERSONNEL MANAGEMENT SYSTEM FORMATION AND IMPLEMENTATION

Summary

The methodical approaches to the formation and implementation of the personnel management system of public administration bodies are considered. According to the results of the study, the effectiveness of government activity is determined by the functioning of all components of the management systems, one of them is the personnel. Instead, there is a need to introduce an effective system of human resources management that will improve the effectiveness of public of the of the bodies of public administration are determined. It is proved that the substantiated methodical approaches to the development and implementation of the personnel management system of management bodies will ensure the unity of the goals of both the organization and the employee, the effectiveness of the entire system of personnel management; determine the top-priority practical measures in management; achieve the harmonious development of activities in the market, personal interest of each employee in the final results of the organization. The directions of the personnel management system development of the public administration bodies are proposed.

№ 9 2018

Кількість переглядів: 1804

Відомості про авторів

О. С. Лаврук

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

O. Lavruk

PhD (Economic), Associate Professor Department of Management, Public management and Administration, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy


В. В. Лаврук

д. е. н., доцент, завідувач кафедри геодезії та землеустрою, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам’янець-Подільський

V. Lavruk

D-r of Economics, Associate Professor Head of the Department of Geodesy and Land Management, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy

Як цитувати статтю

Лаврук О. С., Лаврук В. В. Методичні підходи до формування та реалізації системи управління персоналом органів публічного управління. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 9. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1305 (дата звернення: 30.06.2022).

Lavruk, O. and Lavruk, V. (2018), “The methodical approaches to the public administration personnel management system formation and implementation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 9, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1305 (Accessed 30 Jun 2022).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.