EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУТНІСТЬ ТА СКЛАД КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ
С. В. Селіванов

УДК: 35.088.6(477)

С. В. Селіванов

СУТНІСТЬ ТА СКЛАД КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті доведено актуальність дослідження теоретико-методичних засад управління кадровим потенціалом державної служби в Україні. Сутність розвитку кадрового потенціалу державної служби обґрунтовано з урахуванням засад компетентнісного підходу, що надає змогу зосередитись на навичках, знаннях та інших здібностях, які мають найбільший вплив на продуктивність праці та забезпечує зв᾿язок між компетенціями державних службовців і необхідними заходами з розвитку їх кадрового потенціалу. Уточнено компоненти теоретико-методологічних засад, які мають забезпечити ефективне управління розвитком кадрового потенціалу державної служби в умовах її модернізації. З’ясовано сутність та склад комплексного механізму розвитку кадрового потенціалу державної служби як складного державно-управлінського та соціально-економічного утворення. В його рамках ідентифіковано та охарактеризовано такі складові механізми, як: організаційно-правовий; адміністративно-економічний; інформаційно-комунікативний; соціально-психологічний. Зроблено висновок, що визначені в роботі механізми розвитку кадрового потенціалу державної служби, базуються на взаємозв’язках і взаємодіях між собою у публічній сфері та формують характерні ознаки сформованого комплексного механізму.

S. V. Selivanov

ESSENCE AND COMPOSITION OF THE COMPLEX MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENCIAL OF STATE SERVICE IN UKRAINE

Summary

Immediacy of the research of theoretical and methodological principles of HR management of civil service in Ukraine is proved in the article. The core of the HR development of civil service is based on the principles of a competent approach that allows to focus on skills, knowledge and other abilities that have the greatest impact on productivity and provide a link between the competencies of the civil servants and the necessary measures on HR development. Components of theoretical and methodological principles, that should provide effective management of HR development of civil service under conditions of its modernization, are specified. Core and structure of complex mechanism of HR development of civil service as a complex state-management and socio-economic formation are found out. Within its framework, the following components are identified and characterized: organizational and legal; administrative and economic; informational and communicative; socio-psychological. It is concluded that the mechanisms of HR development of civil service defined in work are based on interrelations and interactions with each other in public sphere and form the characteristic features of formed complex mechanism.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 952

Відомості про авторів

С. В. Селіванов

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, начальник Управління персоналу Державної міграційної служби України

S. V. Selivanov

Ph. D candidate, Department of public administration and public service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Head of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine

Як цитувати статтю

Селіванов С. В. Сутність та склад комплексного механізму розвитку кадрового потенціалу державної служби в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1294 (дата звернення: 21.02.2024).

Selivanov, S. V. (2018), “Essence and composition of the complex mechanism for development of personal potencial of state service in Ukraine”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1294 (Accessed 21 Feb 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.