EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
І. М. Клименко

УДК: 351:304

І. М. Клименко

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Анотація

У статті досліджуються засади корпоративної соціальної відповідальності як чинника сталого розвитку. Автором проаналізовано еволюцію розвитку поняття «сталий розвиток» (sustainable development). Розглянуто головні підходи до трактування поняття корпоративна соціальна відповідальність та тенденції становлення КСВ у світовій бізнес-практиці; розкрито роль КСВ та встановлено чинники, що визначають вплив цього суспільного інституту на соціально-економічний розвиток організацій в сучасних умовах. Встановлено, що сталий розвиток є керівним принципом діяльності ООН, урядів, приватних та неурядових організацій, а корпоративній соціальній відповідальності відводиться роль базового підходу у побудові стратегії сталого розвитку. Доведена взаємозалежність цілей сталого розвитку та головних принципів КСВ. Обґрунтувано необхідність розбудови національної моделі корпоративної соціальної відповідальності на основі цілей та принципів сталого розвитку.

I. M. Klymenko

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Summary

The article examines the principles of corporate social responsibility as a factor of sustainable development. The author analyzes the evolution of the concept of "sustainable development". The main approaches to the interpretation of the concept of corporate social responsibility and the trends of CSR formation in world business practice are considered; the role of CSR are revealed and the factors determining the influence of this social institute on the socio-economic development of organizations in the present conditions are established. Sustainable development has been found to be the guiding principle of the United Nations, governments, private and non-governmental organizations, and corporate social responsibility has taken the role of a basic approach in building a sustainable development strategy. The interdependence of the goals of sustainable development and the main principles of CSR is proved. The necessity of developing a national model of corporate social responsibility based on the goals and principles of sustainable development is substantiated.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 1390

Відомості про авторів

І. М. Клименко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України

I. M. Klymenko

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

Як цитувати статтю

Клименко І. М. Корпоративна соціальна відповідальність в контексті цілей сталого розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1292 (дата звернення: 29.05.2024).

Klymenko, I. M. (2018), “Corporate social responsibility in the context of sustainable development”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1292 (Accessed 29 May 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.