EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСНОГО ПОЛЯ
Т. Д. Ганцюк

УДК: [35.072.3:35.078.3-001.82]:81.42 (477)

Т. Д. Ганцюк

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСНОГО ПОЛЯ

Анотація

У статті здійснено спробу систематизації поглядів зарубіжних та українських науковців і практиків щодо різних сторін становлення, формування та реалізації механізмів інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні. У роботі визначено відповідні класифікаційні ознаки, за якими пропонується систематизувати дискурсне поле науково-практичного розуміння змісту, сутності та характерних ознак інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні та запропоновано авторську п’ятикластерну класифікацію дослідницьких підходів. На основі проведеного джерелознавчого аналізу за темою дослідження, автором виокремлено п’ять основних груп класифікаційних ознак: за філософсько-сутнісним змістом соцієтального феномену інформаційно-аналітичного забезпечення будь-якої управлінської діяльності, стратегії розвитку та шляхах подолання існуючих проблем і протирічь; за ознаками фокусування наукової уваги дослідника на категоріально-понятійних концептуальних складових інформаційно-аналітичного забезпечення, розкритті їх власної сутності та взаємозв’язку з іншими категоріями даного феномену; за концентруванням на соціально-політичних та правових аспектах інформаційно-аналітичного забезпечення органів публічної влади як механізму взаємодії влади та громадянського суспільства, встановленню зворотного зв’язку органів публічної влади з населенням; за структурно-функціональною побудовою та життєвим циклом спеціалізованих підрозділів органів публічної влади, відповідальних за інформаційно-аналітичне забезпечення владних структур; за ознаками фокусування наукової уваги на організаційно-технічних та програмно-технологічних аспектах діяльності інформаційно-аналітичних служб та інституцій.

T. D. Hantsiuk

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: DISCOURSE SOURCE-STUDY ANALYSIS

Summary

The paper attempts to systematize the views of foreign and Ukrainian scholars on the various aspects of public authorities’ information and analytical support mechanisms formation and implementation. The research identifies the classification features for the information and analytical support discourse systematization which helps to improve scientific and practical understanding of the content, essence and features of public administration information and analytical support. The paper offers an author's five-cluster classification of public administration information and analytical support research approaches.
On the basis of the conducted source-study analysis, the author identified five main classification clusters: the philosophical and substantive content of the management activity information and analytical support societal phenomenon, development strategies and ways existing problems and contradictions overcoming; on the basis of categorical and conceptual components of information and analytical support focusing, ostending essence of information and analytical support components and their interrelation with other categories of this phenomenon; focusing on social, political and legal aspects of public administration information and analytical support as a mechanism for authorities and civil society interaction and feedback establishment; focusing on structural and functional construction and life cycle of public administration specialized units which are responsible for public authorities’ information and analytical support; on the basis of organizational, technical, program and technological aspects of information and analytical services and institutions activity.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 1600

Відомості про авторів

Т. Д. Ганцюк

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

T. D. Hantsiuk

Postgraduate, Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

Як цитувати статтю

Ганцюк Т. Д. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів публічної влади в Україні: джерелознавчий аналіз дискурсного поля. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287 (дата звернення: 14.07.2024).

Hantsiuk, T. D. (2018), “Information and analytical support of public administration in Ukraine: discourse source-study analysis”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1287 (Accessed 14 Jul 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.