EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Т. І. Доцевич

УДК: 35.088.6

Т. І. Доцевич

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Анотація

Побудовано функціональну модель організації підвищення кваліфікації як процесу надання освітніх послуг: визначено основні процеси та їх складові (вхід, вихід, керування, механізм). Виявлення потреб службовців у підвищенні кваліфікації визначено як процес консолідації інформації методами вербального аналізу: формулювання критеріїв оцінки курсів, їх порядкова класифікація, упорядкування на основі переваг службовців, вибір найвідповідніших курсів для вивчення. Розроблено порядкову класифікацію курсів на п’ять класів відносно п’яти груп критеріїв. Обчислена кількість всіх гіпотетично можливих варіантів курсів. Побудовано приклад моделі траєкторії навчання службовця у вигляді зв’язного зваженого орієнтованого графа та показано її використання для визначення та мінімізації вартості та (або) часу проходження підвищення кваліфікації за рахунок обрання відповідного маршруту.

T. I. Dotsevych

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CIVIL OFFICERS

Summary

The functional model of the organization of professional development as process of providing educational services is constructed: basic processes and their components (input, output, control, mechanism) are defined. Detection of needs of civil officers for professional development is determined as process of consolidation of information by methods of the verbal analysis: formulation of criteria for evaluation of courses, their serial classification, ordering on the basis of preferences of civil officers, selection of the corresponding courses for studying. Serial classification of courses on five classes relative to five groups of criteria is developed. The quantity of all hypothetically optional versions of courses is calculated. The example of model of a trajectory of tutoring of the civil officer in the form of the connected weighted directed graph is constructed and its use for definition and minimization of cost and (or) time of passing of professional development due to the selection of the corresponding route is shown.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 897

Відомості про авторів

Т. І. Доцевич

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

T. I. Dotsevych

doctor of psychological sciences, associate professor, professor of practical psychology department, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv

Як цитувати статтю

Доцевич Т. І. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації державних службовців. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1285 (дата звернення: 20.06.2024).

Dotsevych, T. I. (2018), “Organizational aspects of professional development of civil officers”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1285 (Accessed 20 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.