EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
Д. А. Міщенко

УДК: 351:631

Д. А. Міщенко

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація

У статті розглянуто основні перешкоди на шляху розвитку вітчизняного органічного сільськогосподарського виробництва, проаналізовано основні фактори здійснення органічного виробництва сільськогосподарської продукції, проаналізовано основні показники обсягу світового та вітчизняного ринків органічної продукції, вивчено обов’язкові умови здійснення виробництва органічної сільськогосподарської продукції, виділено основні напрями розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції, які притаманні різним країнам, виділено заходи, які мають здійснити органи державної влади щодо сприяння та регулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері виробництва органічної продукції, на основі вивчення досвіду розвинених країн зазначено, що державне регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції має передбачати підтримку органічних виробників, перевірку якості їх продукції на всіх стадіях руху товару, розробку нормативно-правових актів, щодо виробництва і реалізації органічної продукції, підтримку наукових досліджень в даній сфері, надання інформаційної підтримки виробникам та споживачам, регулювання експорту та імпорту; запропоновано заходи, які мають бути здійснені органами державної влади з метою сприяння розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції.

D. A. Mishchenko

STATE REGULATION OF THE ORGANIC AGRICULTURAL MARKET IN UKRAINE: CURRENT REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Summary

The article considers the main obstacles to the development of domestic organic agricultural production, analyzes the main factors of the organic production of agricultural products, analyzes the main indicators of the volume of world and domestic markets for organic products, examines the mandatory conditions for the production of organic agricultural products, identifies the main trends in the production of organic agricultural products that are inherent in different countries, you The measures to be taken by public authorities to promote and regulate the activities of business entities in the field of production of organic products, based on the experience of developed countries, states that the state regulation of the organic agricultural market should provide support for organic producers, checking the quality of their products on all stages of the movement of goods, the development of regulatory acts on the production and sale of organic products, support for scientific research in this field, on provision of information support to producers and consumers, export and import regulation; proposed measures to be implemented by state authorities in order to promote the development of the market for organic agricultural products.

№ 8 2018

Кількість переглядів: 1009

Відомості про авторів

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

D. A. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

Як цитувати статтю

Міщенко Д. А. Державне регулювання ринку органічної сільськогосподарської продукції в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 8. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1284 (дата звернення: 26.06.2024).

Mishchenko, D. A. (2018), “State regulation of the organic agricultural market in Ukraine: current realities and development prospects”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 8, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1284 (Accessed 26 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.