EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
В. В. Джумеля

УДК: 351.82: 34 /338.054.23

В. В. Джумеля

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

У статті окреслені основні моменти аналізу ефективності механізмів реалізації державної політики протидiї тiньовій eкономiці. Відповідно до стратегічних завдань, що стоять перед органами державної влади в контексті протидії розвитку тіньової економіки визначено головні цілі системи ключових показників ефективності. Для оцінювання ефективності механізму реалізації державної політики протидії тіньовій економіці запропоновано використовувати такі 2 типи показників як: змістові та організаційно-функціональні показники. Також обґрунтовано базові задачі оцінювання діяльності органів державного управління, які пов’язані із реалізацією діяльності щодо протидії тіньовій економіці, якими бажано користуватись у ході проведення безпосередньої оцінки. З метою підвищення ефективності механізмів реалізації державної політики протидiї тiньовій eкономiці запропоновано застосовувати як поточні, так і глибокі показники ефективності. Також окреслено основні зaвдaння дeржaвної полiтики протидiї тiньовій eкономiці в Укрaїні та заходи органів державної влади стосовно зaпобiгaння підвищення рівня тiньової економіки.

V. V. Dzhumelia

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF COUNTERACTION TO THE SHADOW ECONOMY

Summary

The article outlines the main points of the analysis of the effectiveness of the mechanisms of implementation of the state policy of counteracting the shadow economy. In accordance with the strategic tasks facing public authorities in the context of counteracting the development of the shadow economy, the main objectives of the key performance indicators system have been identified. To assess the effectiveness of the mechanism for implementing the state policy of counteracting the shadow economy, it is proposed to use the following two types of indicators: content and organizational and functional indicators. It also substantiates the basic tasks of assessing the activities of the public administration bodies that are related to the implementation of anti-shadow economy activities that are desirable to use in the course of direct evaluation. In order to increase the effectiveness of the mechanisms of implementation of the state policy of counteracting the tiny economy, it is proposed to use both current and deep performance indicators. It also outlines the main developments of the government policy of counteraction to the tiny economy in Ukraine and measures of state authorities in favor of raising the level of the shadow economy.

№ 7 2018

Кількість переглядів: 1122

Відомості про авторів

В. В. Джумеля

здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

V. V. Dzhumelia

applicant of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

Як цитувати статтю

Джумеля В. В. Оцінка ефективності механізму реалізації державної політики протидії тіньовій економіці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 7. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1274 (дата звернення: 25.06.2024).

Dzhumelia, V. V. (2018), “Evaluating the effectiveness of the mechanism of implementation of the state policy of counteraction to the shadow economy”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, [Online], vol. 7, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1274 (Accessed 25 Jun 2024).

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.